پایان نامه رابطه بین اعتماد سازمانی (اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران و اعتماد به سازمان)

ابعاد اعتماد از دیدگاه رابینز

ابعاد کلیدی پنهان در مفهوم اعتماد چه چیزهائی است؟ مطالعات و تحقیقات اخیر پنج بعد را شناسائی کرده اند:

 • صداقت[۱]: که بر درستی و شرافت، روراستی و راستگوئی دلالت دارد. به نظر می رسد که به هنگام ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن دیگری این بعد با اهمیت تر از بقیه باشد (بدون درک ویژگی اخلاقی و صداقت اولیه ی دیگران، دیگر ابعاد اعتماد معنی نخواهد داشت) (رابینز، ۲۰۰۳: ۱۴۵).
 • شایستگی[۲]: دانش و مهارت های میان افراد و دانش و مهارت های فنی را دربر می گیرد. اگر شخصی که درباره ی چیزی صحبت می کند، نسبت به آن اشراف کامل داشته باشد، شما احتمالاً گوش فرا می دهید یا وابسته به کسی می شوید که توانائی های او مورد احترام شماست. شما نیاز دارید تا به این باور برسید که شخص، مهارت ها و توانائی های انجام کاری را دارد که او صحبت از انجام آن ها را می کند.
 • ثبات[۳]: به پایائی، پیش بینی پذیری و قضاوت مناسب در برخورد با وضعیت ها دلالت دارد. نداشتن ثبات در گفتار و عمل از اعتماد می کاهد. این بعد برای مدیران بسیار مناسب است. هیچ چیز زودتر از ناهماهنگی میان آنچه مدیران اجرائی موعظه می کنند و آنچه انتظار دارند همکارانشان به آن عمل کنند، مورد توجه قرار نمی گیرد.
 • وفاداری[۴]: یعنی میل و علاقه به حفظ آبروی دیگری داشتن. اعتماد مستلزم این است که شما بتوانید به شخصی وابسته شوید که مترصّد فرصت نیست.
صداقت 
 • رک و راست بودن[۵](صراحت): شما می توانید به کسی تکیه کنید که برای شما تمام حقیقت را بازگو می کند (رابینز، ۲۰۰۳: ۱۷۵).

 

ثبات          شایستگیراستی           وفاداری

 

 

 

 

نگاره ی (۲-۲). ابعاد اعتماد (رابینز، ۲۰۰۳: ۱۴۵)

 

۲-۱-۵-۲ ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران او

نظریه پردازانی چون مایر، داویس و اسکورمن[۶]، (۱۹۹۵)؛ مک نایت، چودهاری وکاسمار[۷]، (۲۰۰۲) برای اعتماد، سه بُعد توانائی یا شایستگی، نوع دوستی یا نیکوکاری و امانت داری یا درستی را در نظر گرفتند (مایر و همکاران، ۱۹۹۵).

 • توانائی[۸]: مجموعه ای از مهارت ها، شایستگی ها و ویژگی هائی است که گروهی را قادر به تأثیر گذاری در حوزه ای خاص می نماید.
 • نوع دوستی[۹]: میزان اعتقادی است مبنی بر اینکه اعتماد کننده معتقد است اعتماد شونده می خواهد برای اعتماد کننده فارغ از منفعت طلبی فردی، خیر و نیکی انجام دهد.
 • درستی یا امانت داری[۱۰]: ادراک اعتماد کننده است در این مورد که اعتماد شونده به مجموعه ای از اصول که اعتماد کننده آن را مهم و قابل قبول می داند، وفادار می ماند (همان منبع).

 

 

 

۲-۱-۵-۳ ابعاد اعتماد از دیدگاه باتلر و کانترل[۱۱]

باتلر و کانترل (۱۹۸۴)، صداقت، صلاحیت، ثبات، وفاداری و صراحت را به عنوان عناصر کلیدی اعتماد می شناسند (دایتز و هارتوگ، ۲۰۰۶: ۵۶۰).

 • ابعاد اعتماد از دیدگاه دایتز و هارتوگ
 • خیراندیشی: خیراندیشی به معنی انگیزه های مهربانانه و میزان محبت یک شخص نسبت به گروه مقابل و توجه ی صادقانه به رفاه دیگران است.
 • صلاحیت: صلاحیت به قابلیت های دیگران برمی گردد که بر اساس آن می توانند وظایف خود را انجام دهند (بر اساس مهارت ها و دانش).
 • صداقت: صداقت شامل تبعیت از یک سری اصول است که مورد قبول گروه مقابل است و شامل امانت داری و رفتار منصفانه و اجتناب از ریاکاری می شود.
 • قابلیت پیش بینی: قابلیت پیش بینی هم به طور خاص مربوط به ثبات و نظم در رفتار می شود. بر این اساس اعتماد یک مفهوم چند بعدی است. پس اعتماد وقتی ایجاد می شود که محتوای مؤلفه های آن به عنوان زیر حوزه های[۱۲] مجزای اعتماد ظاهر شوند (دایتز و هارتوگ، ۲۰۰۶: ۵۶۱-۵۶۰).

۲-۱-۵-۵ ابعاد اعتماد از دیدگاه فارد و همکارانش

فارد و همکارانش ابعاد اعتماد توصیف شده توسط ویلیامز[۱۳] (۲۰۰۵) را بسط دادند و در نتیجه اعتماد سازمانی را تحت عناوین زیر در نظر گرفتند:

 • صلاحیت؛
 • صداقت؛
 • قابلیت اطمینان؛
 • آداب دانی و درستکاری؛
 • توجه به کارکنان؛
 • آسیب پذیری؛
 • احساس وجود و هویت؛
 • نظارت متقابل؛
 • و رضایت مندی (فارد، قطری و حصیری[۱۴]، ۲۰۱۰ ).

[۱]– Integrity

[۲]– Competence

[۳]– Consistency

[۴]– Loyalty

[۵]– Openness

[۶]– Mayer,Davis,& Schoorman

[۷]– McKnight, Choudhary, & Kacmar

[۸]– Ability

[۹]– Benevolence

[۱۰]– Iintegrity

[۱۱]– Butler & Cantrell

[۱۲]– Sub Domains

[۱۳]– Williams

[۱۴]– Fard, Ghatari & Hasiri

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

Be the first to comment

Leave a Reply