پایان نامه بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران- قسمت 2

                                                                                                                       119
جدول 20 ـ 4 : ‌ شاخص های توصیفی مربوط به هر یک از متغیر بر حسب جنسیت               120
جدول 21 ـ4 : آزمون   tبرای مقایسه میانگین نمرات دو گروه مستقل (زنان و مردان )           121
جدول 22 ـ 4: ‌تحلیل واریانس برای مقایسه نظرات سه گروه در زمینه هریک از مولفه­های تحقیق    123
جدول 23 ـ 4: آزمون توکی برای مقایسه دو به دو نظرات آزمودنی­ها برحسب مدرک تحصیلی          124
 
فهرست نمودارها
نمودار 1 ـ 4  : توزیع نمونه ها برحسب گروه‌های مورد مطالعه                                                98
 نمودار 2 ـ 4:  توزیع نمونه ها برحسب جنسیت                                                                     99
 نمودار 3 ـ 4 :  توزیع نمونه ها برحسب طبقه سنی                                                              100
 نمودار 4 ـ 4 : توزیع فراوانی نمونه ها  بر حسب« مدرک تحصیلی»                                       102
نمودار 5 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات شیوه مدیریت مدارس                                        104
نمودار 6 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات عملکرد کارکنان آموزشی                                    104
نمودار 7 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات عملکرد تحصیلی دانش آموزان                            105
نمودار 8 ـ4 : هیستوگرام مربوط به نمرات تاثیر کلی مدرسه بر رفتار دانش آموزان                105
نمودار 9 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات تسهیلات آموزشی                                             106
  
فهرست شکل ها
شکل 1 ـ2 : مشتریان خارجی و داخلی آموزش                                                                      20
شکل 2 ـ 2 : ا لگوی وضعیتی رضایت شغلی                                                                          36
شکل 3 ـ 2 :  مدل نظریه پردازانه پورتر ولالر                                                                        37
شکل 4 ـ2  :  سیستم باز همراه با حلقه بازخورد آن                                                               43
شکل 5 ـ 2 : سنخ شناسی ساختار سازمانی مدرسه                                                               49
شکل 6 ـ 2 :  الگوی نظری مولفه های عملکردی مدارس                                                       78
شکل 7 ـ 2 : الگوی مولفه های عملکردمدارس متوسطه در این پژوهش                                80
شکل 1 ـ 3 : فرآیند نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری                              92
 
چکیده :
هدف این پژوهش بررسی و مقایسه رضایتمندی (دانش آموزان، اولیاء وکارکنان) ازعملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی درمنطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران بود. برای نیل به این هدف از بین کلیه دانش آموزان، اولیاء مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 پایه های دوم مدارس متوسطه عادی و مدارس هیات امنایی درمنطقه 6 در گروههای نظری از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.وکارکنان علمی مدارس شامل (مدیران، معاونین ودبیران) ازطریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به طوری که تعداد نمونه آماری ازجامعه مورد مطالعه 312 نفر بودند. ابزارجمع آوری داده ها دراین پژوهش پرسشنامه بود؛که توسط دانش آموزان ،اولیاءوکارکنان مدارس تکمیل گردید.روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی وازنظرچگونگی گردآوری داده ها(توصیفی ـ پیمایشی) است.داده های جمع آوری شده ازطریق آمارتوصیفی بصورت فراوانی،درصدو میانگین وازطریق آماراستنباطی با آزمون tدوگروه مستقل، تحلیل واریانس وآزمون توکی تحلیل شدند. نتایج نشان دادکه درزمینه رضایت ازشیوه مدیریت مدارس،عملکردکارکنان آموزشی،عملکردتحصیلی دانش آموزان مدارس تفاوتی بین مدارس عادی وهیات امنایی وجود ندارد و در زمینه رضایت از تاثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان ورضایت از تسهیلات آموزشی مدارس تفاوت معناداری وجود دارد.در نتیجه رضایت از تأثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان و تسهیلات آموزشی  درمدارس عادی بیشتر از مدارس هیات امنایی می باشد.
 
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Share