پایان نامه بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
پایان نامه جهت اخذ

درجه کارشناسی ارشد


در رشته مدیریت آموزشی
 
 موضوع:
 بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار
 
http://tahghigh20.ir:
http://docs.full-thesis.net عبدالرحیم نوه ابراهیم
 
استاد مشاور:
http://docs.full-thesis.net مهدی شریعتمداری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                      صفحه
فصل اول
چکیده ………………………………………………………………………………………………1
مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2
بیان مسئله………………………………………………………………………………………… 3
اهمیت موضوع………………………………………………………………………………….. 5
هدف کلی تحقیق………………………………………………………………………………….. 6
اهداف جزیی……………………………………………………………………………………….6
سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………….. 7
سوال های ویژه …………………………………………………………………………………..7
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………7
تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………….. 8
فصل دوم
مقدمه …………………………………………………………………………………………….11
اهمیت شناسایی هویت…………………………………………………………………………. 11
تعاریف هویت………………………………………………………………………………….. 12
سبکهای هویت………………………………………………………………………………….. 14
ابعاد هویت……………………………………………………………………………………… 15
انواع هویت…………………………………………………………………………………….. 16
عوامل موثر در شکل گیری هویت……………………………………………………………. 34
1 ـ 1 رشد شناختی…………………………………………………………………………….. 34
1 ـ 2 نهاد خانواده ………………………………………………………………………………35
1 ـ 3 نهاد آموزشی…………………………………………………………………………….. 38
1 ـ 4 رفتار نوجوانان………………………………………………………………………….. 40
1 ـ 5 گروه همسالان…………………………………………………………………………… 42
1 ـ 6 عوامل اجتماعی فرهنگی……………………………………………………………….. 44
1 ـ 7 تربیت تولد و فاصله سنی فرزندان در خانواده………………………………………… 46
1 ـ 8 تاثیر رسانه ها بر شکل گیری هویت…………………………………………………..  47
جهانی شدن رسانه ها ……………………. ………………………………………………….. 49
مراحل شکل گیری هویت……………………………………………………………………… 50
بنیان های هویتی ………………………………………………………………………………..50
نظریه رشد روانی اجتماعی اریکسون………………………………………………………… 52
مرحله 1 ـ رشد روانی ـ اجتماعی اقتصاد در برابر بی اعتمادی……………………………. 52
مرحله 2 ـ رشد روانی ـ اجتماعی : خودگرایی و اتکا به نفس در برابر شرم و شک……….. 52
مرحله 3 رشد روانی ـ اجتماعی ابتکار در برابر گناه……………………………………….. 53
مرحله 4 رشد روانی ـ اجتماعی : کوشایی در برابر حقارت……………………………….. 53
مرحله 5 رشد روانی ـ اجتماعی : هویت دربرابر گم گشتگی………………………………. 53
مرحله 6 رشد روانی ـ اجتماعی : تعلق در برابر انزوا……………………………………… 54
مرحله 7 : رشد روانی ـ اجتماعی : فعالیت در برابر رکود…………………………………. 54
مرحله 8 : رشد روانی ـ اجتماعی : یکپارچگی در برابرناامیدی……………………………. 54
دیدگاه لوونیگر…………………………………………………………………………………. 55
روند هویت یابی در نوجوانی و جوانی……………………………………………………….. 56
نظریه های هویت یابی……………………………………………………………………….. 56
هویت یابی جوانان ………………………………………………………………………………57
وقفه هویت یابی………………………………………………………………………………… 60
تعلق ……………………………………………………………………………………………..60
پراکندگی هویت………………………………………………………………………………… 60
انواع هویت یابی نوجوانان……………………………………………………………………. 61
بحران هویت……………………………………………………………………………………. 61
پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………….. 61
شکل گیری احساس هویت……………………………………………………………………… 63
تاثیر بحران هویت بر جوانان…………………………………………………………………. 64
هویت و جنسیت………………………………………………………………………………… 66
شکل گیری هویت و جنسیت…………………………………………………………………… 67
دانشگاه و شکل گیری هویت دانشجویی………………………………………………………. 68
تعریف اصلاحات………………………………………………………………………………. 68
هویت دانشگاه………………………………………………………………………………….. 68
دانشجو………………………………………………………………………………………….. 68
هویت علمی دانشجو……………………………………………………………………………. 69
شکل گیری هویت دانشگاهی …………………………………………………………………..69
شکل گیری هویت و رشته های تحصیلی…………………………………………………….. 70
نقش دانشگاه در تربیت هویت جوانان………………………………………………………… 71
سیما و محتوای دانشگاه………………………………………………………………………… 72
منزلت و قداست دانشگاه ……………………………………………………………………… 73
دانشگاه جایگاه آموزش و پژوهش……………………………………………………………. 73
نقش دانشگاه در حل بحرانهای فرهنگی و اجتماعی………………………………………… 74
ساختار دانشگاه…………………………………………………………………………………. 74
هویت یابی در دانشگاه…………………………………………………………………………. 76
نظریاتی در مورد زمینه شکل گیری هویت و بحران هویت جوانان و نوجوانان………….76
1 ـ  3 ـ 1 نظریه کورتینیز……………………………………………………………………. 76
2 ـ 3 ـ 1 نظریه آدافر…………………………………………………………………………. 77
3 ـ 3 ـ 1 نظریه کوته………………………………………………………………………….. 77
4 ـ 3 ـ 1 نظریه استانلی هال…………………………………………………………………. 79
5 ـ 3 ـ 1 نظریه اتورانک ……………………………………………………………………….79
6 ـ 3 ـ 1 نظریه بلوزا…………………………………………………………………………. 79
7 ـ 3 ـ 1 نظریه والون …………………………………………………………………………80
8 ــ 3 ـ 1نظریه اشبرانگر …………………………………………………………………….80
9 ـ 3 ـ 1 نظریه مارسیا ……………………………………………………………………….80
10 ـ 3 ـ 1 نظریه اریکسون……………………………………………………………………81
مروری بر پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………….82
هویت و ارزشها …………………………………………………………………………………92
هویت و خلاقیت……………………………………………………………………………….. 93
پژوهشهای تازه …………………………………………………………………………………94
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 98
مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………. 99
 
فصل سوم
روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 102
جامعه آماری ………………………………………………………………………………….102
نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………… 102
ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………102
روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………….103
شیوه تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………….. 104
روایی و پایایی پژوهش……………………………………………………………………… 104
فصل چهار
تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………….. 106
بخش توصیفی………………………………………………………………………………….106
هویت فردی…………………………………………………………………………………… 106
هویت اجتماعی ………………………………………………………………………………..108
هویت ملی ……………………………………………………………………………………..110
هویت مذهبی و اقتصادی…………………………………………………………………….. 112
هویت سیاسی…………………………………………………………………………………. 115
هویت فرهنگی……………………………………………………………………………….. 117
هویت خانوادگی………………………………………………………………………………. 119
هویت شغلی…………………………………………………………………………………… 122
بخش تحلیلی………………………………………………………………………………….. 124
سوال های فرعی ……………………………………………………………………………..125
1 ـ وضعیت هویت فردی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است ؟.125
2 ـ وضعیت هویت اجتماعی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟………………………………………………………………………………………….. 125
3 ـ وضعیت هویت ملی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………125
4 ـ وضعیت هویت اعتقادی مذهبی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است ؟…………………………………………………………………………………………..125
5 ـ وضعیت هویت سیاسی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟………………………………………………………………………………………….. 126
6 ـ وضعیت هویت فرهنگی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………126
7 ـ وضعیت هویت خانوادگی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………126
8 ـ وضعیت هویت شغلی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………126
جنسیت …………………………………………………………………………………………128
دانشکده ها…………………………………………………………………………………….. 131
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………… 135
طبق جدول 4 ـ 1………………………………………………………………………………135
سوال اول……………………………………………………………………………………… 135
سوال دوم ………………………………………………………………………………………135
سوال سوم ……………………………………………………………………………………..136
سوال چهارم………………………………………………………………………………….. 137
سوال پنجم ……………………………………………………………………………………..137
سوال ششم…………………………………………………………………………………….. 138
سوال هفتم…………………………………………………………………………………….. 138
سوال هشتم……………………………………………………………………………………. 139
سوال نهم……………………………………………………………………………………… 139
سوال دهم……………………………………………………………………………………… 140
پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 141
محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………. 141
 منابع و مآخذ
منابع فارسی …………………………………………………………………………………..143
منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………150
جداول
4 ـ 1 ـ شاخص های توصیفی مولفه هویت فردی………………………………………….. 106
4 ـ 2 شاخص های توصیفی مولفه هویت اجتماعی………………………………………… 108
4 ـ 3 شاخص های توصیفی مولفه ملی…………………………………………………….. 110
4 ـ 4 شاخص های توصیفی مولفه هویت مذهبی و اقتصادی……………………………… 112
4 ـ 5 شاخص های توصیفی مولفه هویت سیاسی………………………………………….. 115
4 ـ 6 شاخص های توصیفی مولفه هویت فرهنگی………………………………………… 117
4 ـ 7 شاخص های توصیفی مولفه هویت خانوادگی……………………………………….. 119
4 ـ 8 شاخص های توصیفی مولفه هویت شغلی……………………………………………. 122
4 ـ 9 آزمون tبرای هویت فردی……………………………………………………………. 125
4 ـ 10 آزمون T برای هویت اجتماعی…………………………………………………….. 125
4 ـ 11 آزمون T برای هویت ملی………………………………………………………….. 125
4 ـ 12 آزمون Tبرای هویت مذهبی اعتقادی………………………………………………. 125
4 ـ 13 آزمون T برای هویت سیاسی………………………………………………………. 126
4 ـ 14 آزمون T برای هویت فرهنگی…………………………………………………….. 126
4 ـ 15 آزمون Tبرای برای هویت خانوادگی……………………………………………… 126
4 ـ 16 آزمون T برای هویت شغلی………………………………………………………… 126
4 ـ 17 مدل پژوهش…………………………………………………………………………. 127
4 ـ 18 جدول مقایسه سطح جنسیت زن و مرد محل زندگی و معدل ………………………127
4 ـ 19 مقایسه میانگین هویت فردی مرد و زن……………………………………………. 128
4 ـ 20 مقایسه میانگین هویت اجتماعی مرد و زن………………………………………… 129
4-21 مقایسه میانگین هویت ملی مرد و زن ………………………………………………..129
4-22 مقایسه میانگین هویت مذهبی مرد وزن ……………………………………………..129
4-23 مقایسه میانگین هویت سیاسی مرد وزن ……………………………………………..129
4-24 مقایسه میانگین هویت فرهنگی مرد وزن…………………………………………….130
4-25 مقایسه میانگین هویت خانوادگی مرد وزن …………………………………………..130
4-26 مقایسه میانگین هویت شغلی مرد وزن ……………………………………………….130
4-27 مقایسه میانگین هویت فردی ………………………………………………………….131
4-28 مقایسه میانگین هویت اجتماعی دو دانشگاه ………………………………………….131
4-29 مقایسه میانگین هویت ملی دو دانشگاه ……………………………………………….131
4-30 مقایسه میانگین هویت مذهبی دانشجویان دو دانشگاه ……………………………….132
4-31 مقایسه میانگین هویت سیاسی دانشجویان دو دانشگاه ……………………………….132
4-32 مقایسه میانگین هویت فرهنگی دانشجویان دو دانشگاه ……………………………..132
4-33 مقایسه میانگین هویت خانوادگی دانشجویان دو دانشکده …………………………….133
4-34 مقایسه میانگین هویت شغلی دانشجویان دو دانشکده …………………………………133
 
نمودارها
نمودار 1 مقایسه میانگین های مولفه های هویت فردی را نشان می دهد…………………. 108
نمودار 2 مقایسه میانگین های مولفه های هویت اجتماعی را نشان می دهد……………… 110
نمودار 3 مقایسه میانگین های مولفه های هویت ملی را نشان می دهد…………………… 112
نمودار 4 مقایسه میانگین های مولفه های هویت مذهبی و اعتقادی را نشان می دهد……. 114
نمودار 5 مقایسه میانگین های مولفه های هویت سیاسی را نشان می دهد……………….. 117
نمودار 6 مقایسه میانگین های مولفه های هویت فرهنگی را نشان می دهد……………… 119
نمودار 7 مقایسه میانگین های مولفه های هویت خانوادگی را نشان می دهد…………….. 121
نمودار 8 مقایسه میانگین های مولفه های هویت شغلی را نشان می دهد…………………. 124
 
 
چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی وضعیت هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار پرداخته است. جامعه پژوهش 6500 نفر از دانشجویان سال آخر دانشگاه به استثناء دانشجویان دامپزشکی میباشد . به منظور بررسی سؤالات اصلی، طبق جدول مورگان تعداد 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد.  اما تعداد 296 پرسشنامه تکمیل و عودت گردید. سنجش انواع هشت گانه هویت (فردی، اجتماعی، ملی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، شغلی) به وسیله آزمون هویت خویشتن آدامز و بیتون (1998) که به وسیله http://docs.full-thesis.net شکرکن استاندارد و بومی شد انجام گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در تمامی انواع هویت ها، دانشگاه در شکل گیری تمامی هویت های هشت گانه  نقش موثری داشته و دانشجویان در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد.  به گونه ای که میانگین هویت ها در میان دانشجویان مورد مطالعه در هویت فردی با میانگین 3.74؛ هویت اجتماعی با میانگین 3.3 ؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت مذهبی با میانگین 3.24؛ هویت سیاسی با میانگین 3.41؛ هویت فرهنگی با میانگین 3.57؛ هویت خانوادگی با میانگین 3.65؛ و هویت شغلی با میانگین 3.39 همگی در حد نسبتا مطلوب  و در بعد مهلت خواه ارزیابی شدند. لذا هویت فردی دارای مطلوب ترین وضعیت در میان هشت نوع هویت میباشد. در آخر باید به این نکته اشاره شود که دانشگاه ها در برنامه درسی و غیر درسی توجه و تلاش بیشتری در شکل گرفتن هویت های دانشجویان داشته باشند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *