پایان نامه بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تحصیلات تکمیلی پردیس هرمزگان
پایان نامه برای دریافت

درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت آموزشی
عنوان:
بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان
http://tahghigh20.ir:
http://docs.full-thesis.net علی اکبر شیخی فینی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل 1- 2
1-1مقدمه 3
1-2بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق- 5
1-4 اهداف تحقیق- 6
1-5سوالات تحقیق- 7
1-6فرضیه های تحقیق- 7
1-7تعاریف و اصطلاحات- 8
1-7-1تعاریف مفهومی: 8
1-7-2تعاریف عملیاتی: 9
1-8 مدل مفهومی پژوهش– 10
1-8-1متغیرهای مستقل تحقیق : 10
1-8-2 متغیرهای وابسته تحقیق : 10
فصل دوم 12
نظریه ها و پیشینه ی تحقیق- 12
2-1مقدمه 13
2-2معنی آموزش و تاریخچه آن : 14
2-3چه زمانی آموزش مناسب می باشد : 15
2-4آموزش کارکنان به چه معنی است : 16
2-5نتایج آموزش : 17
2-6نیاز به آموزش در سازمان  : 18
2-7مسائل و مشکلات آموزش کارکنان : 20
2-8آموزش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی : 22
2-9 اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه انسانی : 23
2-10سود دهی سرمایه انسانی در مقایسه با سرمایه فیزیکی- 25
2-11شکلهای دیگر سرمایه گذاری روی سرمایه انسانی : 27
2-12 آموزش کارکنان و اهمیت و مزایای آن : 27
2-13فسفه آموزش: سنتی، مدرن، پست مدرن- 32
2-13-1دوران سنتی ( عصر کشاورزی) 33
2-13-2دوران مدرن ( عصر صنعتی) 33
2-13-3دوران پست مدرن ( فرا صنعتی) 34
2-14مسئولیت مدیر توانمند در بهبود شرایط آموزشی- 34
2-15رابطه «آموزش» و «افزایش بهره وری» در سازمان ها 35
2-16توسعه منابع انسانی- 36
2-17 انواع فنون آموزش: 38
2-17-1گروه اول: روشهایی که منظور از آنها دادن اطلاعات است: 38
2-17-2 گروه دوم : روشهای شبیه سازی: 39
2-17-3گروه سوم: روشهای آموزش ضمن خدمت: 42
2-18مفهوم آموزش ضمن خدمت- 44
2-18-1 آموزش قبل از خدمت : 45
2-18-2 آموزش های بدو خدمت( توجیهی) : 46
2-18-3 آموزش های ضمن خدمت( بعد از ورود به خدمت) 46
2-19 آموزش ضمن خدمت کارکنان- 46
2-20 تاریخچه آموزش ضمن خدمت: 48
2-20-1در جهان- 48
2-20-2در ایران- 50
2-20-3سیمای آموزش ضمن خدمت بعد از انقلاب اسلامی- 51
2-21 اهداف آموزش ضمن خدمت : 52
2-21-1 هدف های اجتماعی : 53
2-22-2 هدفهای سازمانی : 53
2-23-3 هدف های کارکنان : 54
2-24دلایل و ضرورت آموزش ضمن خدمت- 54
2-24-1 پیشرفت تکنولوژی: 55
2-24-2 پیچیدگی سازمان: 55
2-24-3 روابط ا نسانی- 55
2-25اصول آموزش ضمن خدمت: 56
2-26تعریف نیازهای آموزشی کارکنان : 58
2-26-1منابع نیازهای آموزشی  : 58
2-27دیدگاههای نوین در آموزش و توسعه منابع انسانی : 59
2-28یادگیری : 60
2-28-1تعریف یادگیری : 60
2-28-2تئوریها و نظریه های  یادگیری : 60
2-28-3تئوریهای یادگیری اجتماعی : 61
2-28-3تئوری آسان سازی  : 61
2-28-4اصول  یادگیری  : 62
2-29فرایند آموزش : 64
2-29-1 تعیین نیازهای آموزشی- 64
2-29-2 اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی- 66
2-29-3 محتوای دوره ها 67
2-29-4 اصول و مبانی یادگیری ( منحنی یادگیری ) 67
2-29-5 اجرا و ارزشیابی- 68
2-30تعریف و تبین ارزشیابی : 69
2-31مفهوم ارزیابی آموزشی  : 71
2-32 دلایل ارزشیابی آموزش– 73
2-33 اصول ارزشیابی و کاربرد آن در برنامه های آموزشی : 73
2-34چگونگی اجرای ارزشیابی : 75
2-35مراحل ارزشیابی آموزشی : 76
2-35-1تعیین و توصیف هدفها : 77
2-36ارزیابی  برنامه های کار آموزی : 80
2-37دلایل اصلی ارزیابی آموزشهای ضمن خدمت از دیدگاه « کرک پاتریک ) 81
2-38روش کرک پاتریک در ارزیابی اثر بخشی آموزشی : 82
2-39مدلهای گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش– 84
2-39-1مدلهای ساده وخطی- 84
2-39-2- مدل T. D. L. B 85
2-39-3 مدل پارکر 87
2-39-4- مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان- 88
2-39-5 مدل رویکرد سیستمی به آموزش– 89
2-40پیشینه پژوهش– 91
فصل سوم 93
روش تحقیق- 93
3-1مقدمه 94
3-2روش تحقیق- 94
3-3روش گردآوری اطلاعات- 94
3-4ابزار گردآوری اطلاعات- 94
3-4-1پایایی پرسشنامه 95
3-4-2روایی پرسشنامه 96
3-5جامعه ی آماری: 97
3-6روش نمونه گری و حجم نمونه 97
3-7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات- 98
فصل 4- 99
تجزیه و تحلیل داده ها 99
4-1مقدمه 100
4-2 آمار توصیفی- 100
4-2-1 وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت- 100
4-2-2 وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات- 102
4-2-3 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن- 103
4-2-4 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری- 104
4-3آمار استنباطی- 105
4-3-1 تحلیل فرضیه 1- 106
4-3-2تحلیل فرضیه 2- 108
4-3-3 تحلیل فرضیه 3- 110
4-3-4 تحلیل فرضیه 4- 112
4-3-6 تحلیل فرضیه 5- 114
4-3-6 تحلیل فرضیه 6- 116
4-5 رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش کارکنان- 118
فصل پنجم- 119
نتایج و پیشنهادات- 119
5-1 مقدمه 120
5-2 نتایج- 120
5-3 پیشنهادات مبتنی بر فرضیات تحقیق- 122
5-3-1نیاز سنجی: 122
5-3-2 محتوای آموزشی- 122
5-3-3مدرس– 122
5-3-4روش– 123
5-3-5 شرایط اجرا 123
5-3-6 ارزشیابی- 124
5-4پیشنهادات برای تحقیقات آینده 124
منابع- 125
منابع فارسی- 126
منابع انگلیسی- 130
پیوست- 133
پرسشنامه 134
Abstract 138
 
فهرست جداول
جدول 2-1 :  مقایسه نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه گذاری برروی تحصیلات- 24
جدول شماره  2- 2 : سود دهی سرمایه انسانی در مقایسه با سرمایه فیزیکی- 26
جدول 2-3  خلاصه تصمیمات و فعالیتهای سه مرحله اصلی ارزشیابی- 79
جدول 3-1- 95
جدول 4-1: وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت- 100
جدول4-2: وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات- 102
جدول4-3: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن- 103
جدول4-4: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری- 104
جدول 4-5 : خروجی آزمون فرضیه 1- 106
جدول 4-6 : خروجی آزمون فرضیه 2- 108
جدول 4-7 : خروجی آزمون فرضیه 3- 110
جدول 4-8 : خروجی آزمون فرضیه 4- 112
جدول 4-9 : خروجی آزمون فرضیه 5- 114
جدول 4-10 : خروجی آزمون فرضیه 6- 116
جدول4-11: خروجی آزمون فریدمن- 118
جدول 4-12رتبه بندی میانگن 6 عامل مورد بررسی- 118
 
فهرست نمودارها
نمودار 1-1 : مدل مفهموی تحقیق- 10
نمودار 2-1  یک نمونه از منحنی یادگیری  است- 68
نمودار شماره 2-2ـ  عناصر مفهوم ارزشیابی آموزشی- 72
نمودار 2-3ـ  الگوی چهار سطحی کرک پاتریک– 83
نمدار2-4:« مراحل برنامه ریزی برای آموزش در مدل پارکر » 87
نمودار2-5 : مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان- 89
نمودار 4-1: وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت- 101
نمودار4-2: وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات- 102
نمودار4-3: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن- 103
نمودار4-4: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری- 104
نمودار4-5: هیستوگرام نتایج تاثیر عامل نیازسنجی بر اثربخشی آموزش کارکنان- 107
نمودار4-6: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل آموزشگر بر اثربخشی آموزش کارکنان- 109
نمودار4-7: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل روش اجرا بر اثربخشی آموزش کارکنان- 111
نمودار4-8: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل شرایط اجرا بر اثربخشی آموزش کارکنان- 113
نمودار4-9: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل محتوای آموزشی بر اثربخشی آموزش کارکنان- 115
نمودار4-10: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل ارزیابی آموزشی بر اثربخشی آموزش کارکنان- 117
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *