پایان نامه بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی از دیدگاه مدیران مدارس سه مقطع دخترانه ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 89-88

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد مرودشت
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
(M.A) پایان  نامه برای دریافت

درجه کارشناسی ارشد

در
رشته: مدیریت آموزشی
عنوان :
بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی  از دیدگاه مدیران مدارس سه مقطع دخترانه ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 89-88
http://tahghigh20.ir:
http://docs.full-thesis.net عبد المحمدطاهری
استاد مشاور:
http://docs.full-thesis.net مسلم صالحی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
هدف ازاین پژوهش بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی بااسترس شغلی ازدیدگاه مدیران سه مقطع مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیرازبوده است. روش پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی بوده و جامعۀ آماری آن را کلیۀ مدیران زن سه مقطع مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیراز را دربرمی گیرد. تعدادآنها 135 نفر می باشد. وبه دلیل تعدادکم جامعۀ آماری همین مقداربه عنوان نمونۀ آماری درنظرگرفته شد.دراین پژوهش ازسه پرسشنامۀ رضایت شغلیJDI (اسمیت،کندال،هالین، گریکسون(1987-1969)وفرسودگی شغلی مسلش(1991)واسترس شغلی نورعلی مشتاقی فر درسال(1377)استفاده گردیدتجزیه و تحلیل داده هادر 2 سطح آمارتوصیفی وآماراستنباطی صورت گرفت.که درسطح آمارتوصیفی شاخصهای آماری انحراف معیار،ودرسطح استنباطی ازضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندگانه استفاده و نتایج زیرحاصل گردید:
-بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی وهمچنین بین رضایت شغلی واسترس شغلی رابطۀ معناداروجود  ندارد.
– بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد.
– بین ابعادرضایت شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معنادار وجود ندارد و هیچ کدام از ابعاد رضایت شغلی قدرت پیش بینی استرس شغلی راندارند.
– ازبین ابعاد فرسودگی شغلی، بعُدخستگی عاطفی بااسترس شغلی رابطۀ معکوس ومعناداروجود دارد.
– بین ابعاد رضایت شغلی و فرسودگی شغلی رابطۀ معنادار وجود ندارد.
کلیدواژه ها : رضایت شغلی – فرسودگی شغلی – استرس شغلی
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                        صفحه
 
      فصل اول – طرح تحقیق
1-1- مقدمه. 1
1-2- بیان مسئله. 5
1-3- ضرورت واهمیت پژوهش…. 8
1-4- اهداف پژوهش…. 12
1-4-1- هدف کلی.. 12
1-4-2- اهداف جزئی.. 12
1-5- فرضیه های تحقیق.. 12
1-6- تعریف مفاهیم درپژوهش…. 13
     فصل دوم – ادبیات نظری
2-1 مقدمه. 15
2-2 رضایت شغلی.. 18
2-2-1 تعاریف رضایت شغلی.. 18
2-2-2 تاریخچه رضایت شغلی.. 18
2-2-3 ابعاد رضایت شغلی.. 19
2-2-4 عوامل مؤثر در رضایت شغلی.. 20
2-2-5 اهمیت رضایت شغلی.. 23
2-2-6 نظریه های رضایت شغلی.. 26
2-2-7 شیوه ابراز نا رضایتی از شغل: 31
2-2-8 پیامدهای افزایش یا کاهش رضایت شغلی درسازمان. 32
2-3 فرسودگی شغلی.. 34
2-3-1- منشأ تاریخی فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………………… 34
2-3-1 مفهوم فرسودگی شغلی.. 34
2-3-3- تعاریف فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-3-4- فرسودگی شغلی در مدیران. 38
2-3-5- علل پیدایش فرسودگی شغلی.. 38
2-3-6- راههای بهبود فرسودگی کاری.. 40
2-3-7- نشانه های فرسودگی شغلی.. 41
2-3-8 نشانگان و معیارهای تشخیص فرسودگی شغلی.. 44
2-3-9 دیدگاه‌ های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی.. 45
2-3-10 علل فرسودگی شغلی.. 47
2-3-11 مشاغل مستعد فرسودگی شغلی.. 48
2-3-12 مراحل و سیر فرسودگی شغلی.. 48
2-3-13 عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی.. 50
2-3-14 علائم فرسودگی شغلی.. 50
2-3-15 دلایل فرسودگی شغلی.. 51
2-3-16 روشهای مقابله با فرسودگی شغلی.. 52
2-3-17 پیامدهای افزایش یا کاهش دهنده فرسودگی شغلی در سازمان. 53
2-4- تاریخچه استرس شغلی…………………………………………………………………………………………………………………. 55
2-4-1 واژه کاوی استرس… 57
2-4-2 گونه های مختلف استرس… 60
2-4-3 تعریف استرس شغلی.. 64
2-4-4 نشانه های استرس شغلی.. 66
2-4-5 دلایل استرس شغلی چیست؟. 68
2-4-6 متغیر‌های ایجاد کننده استرس شغلی.. 71
2-4-7 استرس شغلی و عملکرد کاری.. 73
2-4-8 شیوه های مقابله با استرس شغلی.. 73
2-4-9 تنیدگی چیست؟. 76
2-4-10عاملهای استرس شغلی در محیط کار. 80
2-5 پیشینه پژوهش در داخل و خارج کشور. 86
     فصل سوم – روش تحقیق
3-1- مقدمه. 94
3-2- روش پژوهش…. 94
3-3- جامعه ی آماری پژوهش…. 94
3-4- نمونه آماری: 95
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات: 95
3-6- روش اجرای پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….. 103
3-7- روش آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 104
     فصل چهارم – تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 105
4-2 آمار توصیفی.. 105
4-3 آمار استنباطی.. 107
    فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه. 114
5-2- محدودیتها 117
5-3- پیشنهادات… 118
5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی.. 118
5-3-2- پیشنهادات کاربردی.. 118
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 121
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 131
  
 فهرست جداول
عنوان                                                                                                                       صفحه                                                                                                       
 
جدول 2-1: عوامل اساسی مؤثر در میزان و سطح رضایت شغلی.. 21
جدول3-1:روش نمره گذاری مربوط به پرسشنامه ی رضایت شغلی (gdi)………………………………………………. 96
جدول3-2: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به ابعاد رضایت شغلی…………………………………………………………. 96
جدول 3-3: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به فرسودگی شغلی…………………………………………………………….. 98
جدول 3-4: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به ابعاد استرس شغلی  (سؤالات مربوط به قسمت اول 28 سؤال اولی)    100
جدول 3-5: ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه فرسودگی شغلی و ابعاد آن توسط محقق…………………………….. 102
جدول 3-6: ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه استرس شغلی و ابعاد آن توسط محقق………………………………… 102
جدول 3-7: ضرائب آلفای کرونباخ پرسشنامه رضایت شغلی و ابعاد آن توسط محقق………………………………… 103
جدول4-1:  توصیف نمونه آماری بر حسب تأهل…………………………………………………………………………………… 105
جدول4-2:  توصیف نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………………………… 106
جدول4-3:  توصیف نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………………………. 106
جدول  4-4: ماتریس همبستگی بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی و استرس شغلی……………………………. 107
جدول4-5 : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون……………………………………………………….. 107
جدول4-6: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها………………………………………………………………………………………. 108
جدول4-7: رابطه بین رضایت شغلی و استرس شغلی……………………………………………………………………………. 109
جدول 4-8: ماتریس همبستگی بین ابعاد رضایت شغلی و استرس شغلی…………………………………………………. 109
جدول  4-9: ماتریس همبستگی بین ابعاد فرسودگی شغلی با استرس شغلی……………………………………………. 110
جدول4-10: جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون………………………………………………………. 111
جدول4-11: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها……………………………………………………………………………………. 112
جدول  4-12: ماتریس همبستگی بین ابعاد رضایت شغلی با فرسودگی شغلی………………………………………….. 113
 
فهرست اشکال
 
عنوان                                                                                                                 صفحه
 
شکل2-2: یک الگوی تنیدگی حرفهای (http://docs.full-thesis.net دادستان، 1377) 79
نمودار 2-2- پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی (میردریکوندی، 1379)………………………………………….. 33
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *