پایان نامه بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی شهرستان ورامین

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
 
دانشکده علوم تربیتی، گروه مدیریت آموزشی
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M. A.)
رشته مدیریت آموزشی
 
موضوع:
بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی شهرستان ورامین
 
http://tahghigh20.ir:
http://docs.full-thesis.net رضا ساکی
 
استاد مشاور:
http://docs.full-thesis.net غلامعلی احمدی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
                                               فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
چکیده. 1
فصل اول: کلیات  پژوهش
1- مقدمه. 3
2- بیان مسأله. 5
3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 8
4- اهداف تحقیق… 11
5- سؤال های تحقیق… 12
6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 12
6-1- قابلیت های کارآفرینی. 12
6-2- عملکرد آموزشی. 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه  پژوهش
1- مقدمه. 16
2- مروری بر ادبیات کارآفرینی… 17
2-1- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی. 17
2-2- رویکردها و نظریه های کارآفرینی. 23
2-2-1- کارآفرینی از دیدگاه اقتصاد دانان. 24
2-2-2- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت.. 25
2-2-3- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان و محققین علوم رفتاری. 25
2-2-3-1- ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان. 26
2-2-3-1-1- جنسیت.. 26
2-2-3-1-2- تحصیلات.. 27
2-2-3-1-3- سن. 27
2-2-3-1-4- تجربه کاری. 27
2-2-4- کارآفرینی از دیدگاه روان شناسان. 28
2-2-4-1- ویژگی های روان شناختی کارآفرینان. 28
2-2-4-1-1- گرایش به خلاقیت.. 29
2-2-4-1-2- توفیق طلبی (نیاز به موفقیت) 29
2-2-4-1-3- برخورداری از مرکز کنترل درونی. 30
عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
2-2-4-1-4- ریسک پذیری. 30
2-2-4-1-5- تحمل ابهام 30
2-2-4-1-6- استقلال طلبی. 31
2-3- تاریخچه کارآفرینی. 31
2-4- وضعیت کارآفرینی در ایران و جهان. 34
2-4-1- وضعیت کارآفرینی در ایران. 34
2-4-2- تجارب کارآفرینی در دیگر کشورها 36
2-5- نوع شناسی کارآفرینی. 38
2-6- سازمان کارآفرین. 41
2-6-1- ویژگی های سازمان کارآفرین. 41
2-6-2- محتوای سازمان کارآفرین. 42
2-6-3- فرهنگ سازمان کارآفرین. 42
2-7- مدل های کارآفرینی. 43
2-7-1- مدل موقعیت کارآفرینی شاپر و کراجر 43
2-7-2- مدل رفتار برنامه ریزی شده آژن 44
2-7-3- مدل تلفیقی تمایل به کارآفرینی. 45
2-7-4- مدل فرایند کارآفرینی ری و راما چاندران. 46
2-7-5- مدل انگیزه در کارآفرینی و فرایندهای کارآفرینی. 47
2-7-6- مدل کارآفرینان موفق گیسن – آمستردام 47
2-7-7- مدل استیونسون در سنجش رفتار کارآفرینانه 49
2-7-8- مدل کارآفرینی تیمونز 49
2-8- آموزش کارآفرینی. 53
3-  کارآفرینی در نظام آموزشی… 56
3-1- اصول توسعه کارآفرینی در نظام آموزشی. 57
3-1-1- تدوین اهداف و سیاستهای کارآفرینانه 57
3-1-2- انعطاف پذیری. 58
3-1-3- جامعیت و هماهنگی. 58
3-1-4- تمرکززدایی. 58
3-1-5- خودگردانی و استقلال. 58
3-1-6- تعامل با محیط. 59
3-1-7- تاکید بر کیفیت.. 59
عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
3-1-8- شکوفا سازی استعداد و خلاقیت.. 59
3-1-9- تغییر و تحول. 59
3-1-10- مشارکت.. 60
3-1-11- تشویق و پاداش.. 60
3-1-12- نظارت و ارزشیابی مستمر 60
3-2- نقش ها و ویژگی های خاص معلمان و مدیران کارآفرین. 61
4- عملکرد آموزشی… 65
4-1- ویژگی های معلم کارآمد. 65
5- مروری بر سوابق… 72
5-1- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 72
5-2- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 75
6- مدل مفهومی پژوهش…. 77
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
1- مقدمه. 80
2- روش پژوهش…. 80
3- جامعه آماری… 80
4- نمونه آماری و روش نمونه گیری… 81
5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 81
5-1- مقیاس سنجش قابلیت های کارآفرینی. 82
5-1-1- روایی. 82
5-1-2- پایایی. 82
5-1-3- دسته بندی سؤالات. 83
5-1-4- نحوه امتیاز بندی. 84
5-1-5- نحوه تفسیر نتایج. 84
5-2- مقیاس سنجش عملکرد آموزشی. 84
5-2-1- روایی. 85
5-2-2- پایایی. 86
5-2-3- نحوه امتیاز بندی. 86
5-2-4- نحوه تفسیر نتایج. 86
 
عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
1- توصیف داده‌ها 88
1-1- پرسشنامه کارآفرینی معلمان. 88
1-2- پرسشنامه عملکرد آموزشی. 94
2- تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی سؤالات پژوهش…. 95
2-1- بررسی سؤال کلی پژوهش.. 95
2-2- بررسی سؤال اول. 97
2-3- بررسی سؤال دوم 98
2-4- بررسی سؤال سوم 99
2-5- بررسی سؤال چهارم 100
2-6- بررسی سؤال پنجم. 101
2-7- بررسی سؤال ششم. 102
2-8- بررسی سؤال هفتم. 103
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1- مقدمه. 106
2- یافته های تحقیق… 108
3- نتیجه گیری… 112
4- پیشنهادها 116
4-1- پیشنهادات کاربردی. 116
4-2- پیشنهادات پژوهشی. 117
5- محدودیت ها، مشکلات و موانع تحقیق… 118
فهرست منابع داخلی… 119
فهرست منابع خارجی… 127
ضمائم
پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی… 130
پرسشنامه سنجش عملکرد آموزشی… 132
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
جدول 2-1: تعاریف کارآفرینی از دیدگاه صاحبنظران کارآفرینی.. 19
جدول 2-2: انواع کارآفرینی.. 40
جدول 2-3: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 75
جدول 3-1: جامعه آماری دبیران به تفکیک مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش… 80
جدول 3-2: توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش… 81
جدول 3-3: بررسی پایایی پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 83
جدول 3-4: دسته بندی سؤالات پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 83
جدول 3-5: نرم های چهار مقوله ای قابلیت های کارآفرینی.. 84
جدول 4-1: میزان کارآفرینی معلمان شهرستان ورامین. 88
جدول 4-2: مقایسه‌ی شاخص‌های آماری مقیاس کارآفرینی معلمان و خرده مقیاس‌های آن. 89
جدول 4-3: توزیع فراوانی معلمان نمونه‌ی آماری در خرده مقیاس‌های کارآفرینی.. 90
جدول4-4: توزیع فراوانی پاسخ های ارائه شده به پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 93
جدول 4-5: شاخص‌های آماری عملکرد آموزشی معلمان. 94
جدول 4-6: توزیع فراوانی سطح عملکرد آموزشی معلمان. 94
جدول 4-7: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون خرده مقیاس های کارآفرینی با عملکرد آموزشی معلمان. 96
جدول 4-8: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد آموزشی معلمان از طریق خرده مقیاسهای کارآفرینی.. 96
جدول 4-9: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 97
جدول 4-10: توزیع فراوانی معلمان بر اساس میزان کارآفرینی.. 98
جدول 4-11: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس توفیق طلبی با عملکرد آموزشی معلمان. 98
جدول 4-12: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد آموزشی معلمان از طریق توفیق طلبی.. 98
جدول 4-13: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 99
جدول 4-14: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس استقلال طلبی با عملکرد آموزشی معلمان. 99
جدول 4-15: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد آموزشی معلمان از طریق استقلال طلبی.. 99
جدول 4-16: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 100
جدول 4-17:  شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس گرایش به خلاقیت با عملکرد آموزشی معلمان. 100
جدول 4-18: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی معلمان از طریق گرایش به خلاقیت.. 100
 
عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
جدول 4-19: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 101
جدول 4-20: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس ریسک پذیری با عملکرد آموزشی معلمان. 101
جدول 4-21: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی معلمان از طریق ریسک پذیری.. 101
جدول 4-22: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 102
جدول 4-23: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس کنترل درونی با عملکرد آموزشی معلمان. 102
جدول 4-24: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی معلمان از طریق کنترل درونی.. 102
جدول 4-25: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 103
جدول 4-26:  شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس تحمل ابهام با عملکرد آموزشی معلمان. 103
جدول 4-27: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی معلمان از طریق تحمل ابهام. 103
جدول 4-28: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 104
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
نمودار 2-1: مدل موقعیت کارآفرینی شاپر و کراجر. 43
نمودار 2-2: مدل رفتار برنامه ریزی شده آژن. 44
نمودار 2-3: مدل تلفیقی تمایل به کارآفرینی.. 45
نمودار 2-4: مدل فرایند کارآفرینی ری و راما چاندران. 46
نمودار 2-5: مدل انگیزه در کارآفرینی و فرایندهای کارآفرینی.. 47
نمودار 2-6: مدل کارآفرینان موفق گیسن – آمستردام. 48
نمودار 3-1: توزیع فراوانی نمونه تحقیق به تفکیک نوع مدرسه. 81
نمودار 4-1: میزان کارآفرینی معلمان شهرستان ورامین. 89
نمودار 4-2: مقایسه‌ی میانگین های خرده مقیاسهای کارآفرینی معلمان. 90
نمودار 4-3. توزیع فراوانی معلمان نمونه‌ی آماری در خرده مقیاس‌های کارآفرینی.. 92
نمودار4-4: توزیع فراوانی پاسخ های ارائه شده به پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 93
نمودار 4-5: توزیع درصدی سطح عملکرد آموزشی معلمان. 95
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *