پایان نامه بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
دانشکده علوم تربیتی
 
پایان نامه برای دریافت

درجه کارشناسی ارشد

(‌M.A)
رشته مدیریت آموزشی
 
عنوان:
بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران
 
http://tahghigh20.ir:
جناب آقای http://docs.full-thesis.net محمد حسن پرداختچی
 
استاد مشاور:
جناب آقای http://docs.full-thesis.net نادر سلیمانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست
چکیده 1
فصل اول. 2
کلیات تحقیق. 2
1-1-مقدمه. 3
1-2-بیان مسأله. 4
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6
1-4-اهداف پژوهش8
اهداف اصلی.. 8
اهداف فرعی.. 8
فرضیات پژوهش9
سؤالات تحقیق. 10
سؤال اصلی.. 10
سؤالات فرعی.. 10
1-5-تعریف واژگان تحقیق. 11
1-5-1-تعاریف مفهومی.. 11
1-5-2-تعاریف عملیاتی.. 12
فصل دوم. 13
ادبیات و پیشینه پژوهش13
2-1-مقدمه. 14
قسمت اول. 15
2-2-مدیریت زمان. 15
2-2-1-اهمیت مدیریت زمان. 15
جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنها 18
2-2-4-هدف واقعی مدیریت زمان. 21
اصول مدیریت زمان. 25
نگاه به مدیریت زمان از منظر دین.. 27
قسمت دوم. 32
2-3- مدیریت و مهارتهای مدیران جهت عملکرد بهتر. 32
2-3-1 مفهوم مدیریت و مدیریت آموزشی.. 32
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی.. 35
اهداف مدیریت آموزشی.. 35
2-3-4- وظایف مدیران آموزشی.. 36
2-3-5- ویژگی های شخصی مدیران. 39
6-3-2- ویژگی های مدیر آموزشی.. 40
2-3-7- مهارت های مورد نیاز مدیران. 42
8-3-2- مهارت فنی(عملکرد) مدیران. 45
2-3-9- مهارت انسانی(عملکرد) مدیران. 48
2-3-10- مهارت ادراکی(عملکرد) مدیران. 51
قسمت سوم. 54
مروری بر تحقیقات انجام شده 54
تحقیقات داخلی.. 54
تحقیقات خارجی.. 56
2-5 جمع بندی.. 60
فصل سوم. 62
فرایند پژوهش62
3-1-مقدمه. 63
نوع پژوهش بر اساس نوع هدف.. 64
روشهای تحقیق. 64
واحد تحلیل. 65
جامعه آماری.. 65
ابزار اندازه‏گیری.. 65
بررسی پایایی و روایی ابزارپرسشنامه. 66
فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67
تحلیل تک متغیره 67
تحلیل دو متغیره 67
تحلیل چند متغیره 67
تحلیل رگرسیون. 68
فصل چهارم. 69
یافته های تحقیق. 69
4-1- مقدمه. 70
توصیف گروههای نمونه براساس متغیرهای زمینه ای(جمعیتی) 71
4-2-1- نمونه مدیران. 71
4-2-2- نمونه معلمان. 76
4-3- توصیف داده‌های حاصل از پرسشنامه. 81
4-4- نتایج فرضیه‌های پژوهش95
فصل پنجم. 102
بحث و نتیجه‌گیری.. 102
5-1- مقدمه. 103
5-2-بحث و نتیجه‌گیری.. 104
5-3- محدودیت‌های پژوهش107
5-4- پیشنهادهای کاربردی پژوهش107
5-5- پیشنهاد پژوهشی.. 109
منابع ومآخذ. 110
 
فهرست جداول
جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنها
جدول(3-1) چگونگی توزیع گویه های پرسشنامه را بر اساس تقسیم بندی عملکرد فنی، انسانی و ادراکی نشان می دهد.
جدول 3-2- مقدار آلفای متغیرهای اصلی تحقیق
جدول(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن
جدول(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلی
جدول(4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریت
جدول(4-4) توزیع نمونه مدیران براساس میزان تحصیلات
جدول(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقه
جدول(4-8)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات
(4-12) توزیع فراوانی داده های مدیریت زمان
جدول شماره (4-9)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های مدیران نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه مدیریت زمان
جدول شماره (4-10)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد فنی مدیر در مدرسه)
جدول شماره (4-11)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد انسانی مدیر در مدرسه)
جدول شماره (4-12)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد ادارکی مدیر در مدرسه)
جدول (4-13) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارس
جدول (4-14) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس
جدول (4-15) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارس
جدول (4-16) رگرسیون چندگانه برای تبیین مدیریت زمان مدیران مدارس و ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
جدول (4-17) رگرسیون ساده برای تبیین مدیریت زمان مدیران مدارس و ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
جدول (4-18) رگرسیون چند گانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد فنی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
جدول (4-19) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد فنی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
جدول (4-20) رگرسیون چند گانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد انسانی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
جدول (4-21) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد انسانی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
جدول (4-22) رگرسیون چندگانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراکی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
جدول (4-23) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراکی مدیران با ویژگی ‌های جمعیت شناختی آنان
 
فهرست نمودار
نمودار(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن
نمودار(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلی
نمودار (4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریت
نمودار(4-4)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس رشته تحصیلی
نمودار(4-5)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات
نمودار (4-6)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقه
نمودار(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات
نمودار(4-8)توزیع فراوانی داده های عملکرد فنی
نمودار(4-9) توزیع فراوانی داده های عملکرد انسانی
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *