پایان نامه بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت 2

کارکنان                                                                                                                             111
جدول16-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک تحلیل مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                    112
جدول 17-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک واقع گرایی مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                         115
جدول 18- 4 :  تحلیل داده ها جهت مقایسه میران تعارض بر حسب جنسیت کارکنان                   117
جدول 19-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب میزان تحصیلات  کارکنان                                                                                                                       118
جدول 20-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب رشته تحصیلی کارکنان                                                                                                                           119
جدول 21-4 : نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب نوع فعالیت  کارکنان
120
جدول 22-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب میزان تحصیلات آنها                                                                                                                                121
جدول 23-4 :  تحلیل داده ها به کمک آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب رشته تحصیلی آنها                                                                                                                                122
جدول 24- 4 :  تحلیل داده ها برحسب آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب نوع فعالیت آنها قبل از پذیرش مدیریت آنها                                                                                                                 123
جدول 25- 4 تحلیل همبستگی  داده ها جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب سابقه مدیریتی آنها  124
جدول 1-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع  در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                       126
جدول 2-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره شهودی در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                128
جدول 3-5  : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع گرایانه در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                          129
جدول 4-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                130
جدول 5-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                               131
 
 
فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                          صفحه
 
نمودار1-2 : رابطه بین وجود تعارض در سازمان و عملکرد فرد ، واحد یا سازمان                              34
نمودار 2-2 : منابع ایجاد کننده تعارض                                                                                  38
نمودار 3-2 : طبقه بندی  انواع تعارض                                                                                   40
نمودار4-2 :مراحل چهار گانه تعارض از دیدگاه رابینز                                                                42
نمودار5-2 :فرایند حل مسئله جهت حل تعارض                                                                      44
نمودار6-2 : فنون و مهارت های مدیریت تعارض                                                                     47
نمودار7-2 :اجزاء فرایند مذاکره                                                                                            50
نمودار8-2 : مکانیزم های مختلف حل تعارض                                                                         51
نمودار 1-4  توزیع فراوانی جنسیت کارکنان در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج             97
نمودار 2-4  : نمودار توزیع فراوانی کارکنان بر اسا س میزان تحصیلات                                         98
نمودار3-4 : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سمت                                                                  98
نمودار 4-4  توزیع فراوانی مدیران  بر اساس جنسیت                                                               99
نمودار 5-4 : نمودار توزیع فراوانی مدیران براساس میزان تحصیلات                                            99
نمودار 6-4 :  توزیع فراوانی مدیران براساس رشته تحصیلی                                                     100
نمودار 7-4 :  توزیع فراوانی مدیران براساس نوع فعالیت قبل از تقبل مدیریت                             100
نمودار8-4 : میزان تعارض میان کارکنان                                                                              101
نمودار9-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک واقع گرایی مذاکره                              103
نمودار10-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک شهودی مذاکره                     104
نمودار11-4 :  درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک تحلیلی مذاکره                     105
نمودار 12-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک هنجاری مذاکره                                106
نمودار13-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک های مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                            108
نمودار14-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره شهودی  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                     200
نمودار15-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره هنجاری  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                       212
نمودار16-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره تحلیلی  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                       214
نمودار17-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره واقع گرایی  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                            216
نمودار18-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب جنسیت کارکنان
نمودار19-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب میزان تحصیلات کارکنان                                 218
نمودار20-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب نوع تحصیلات کارکنان                                   219
نمودار21-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب نوع فعالیت  کارکنان                                      220
نمودار22-4 : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب میزان تحصیلات آنها                             221
نمودار23-4 : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب رشته تحصیلی آنها                               222
نمودار24-4 : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب نوع فعالیت قبل از تقبل مدیریت آنها           223
نمودار 25-4 : تحلیل همبستگی  داده ها جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب سابقه مدیریتی آنها  224
نمودار 1-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع  در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                227
نمودار 2-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره شهودی در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                228
نمودار 3-5  : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع گرایانه در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                          229
نمودار 4-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                230
نمودار 5-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                               231
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Share