پایان نامه بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
پایان نامه تحصیلی جهت دریافت

درجه کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی
 
 
عنوان تحقیق :
بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج
 
http://tahghigh20.ir
http://docs.full-thesis.net رضا ساکی
 
استاد مشاور
http://docs.full-thesis.net پری ناز بنی سی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه 14
  • بیان مسئله 16
  • اهمیت و ضرورت مسئله 18
  • اهداف تحقیق                                                                                         19
  • سوالهای تحقیق                                                                                       19
  • تعاریف نظری متغییر ها 20
  • تعاریف عملیاتی متغییر ها 22

 
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه                                                                                                          24
1-1-2 تعریف تعارض                                                                              25
2-1-2 نظریه های مدیریت تعارض                                                              27
3-1-2 دیدگاه های مختلف به تعارض                                                          29
4-1-2 مدیریت تعارض                                                                             32
5-1-2 ماهیت تعاملات گروهی                                                                   32
6-1-2 انواع وابستگی گروه                                                                        33
7-1-2 تعارض و عملکرد                                                                           33
8-1-2 تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب                                               35
9-1-2 منابع تعارض                                                                                 36
1-9-1-2 عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمانها                                 36
2-9-1-2 منابع تعارض سازمانی                                                      37
10-1-2 انواع تعارض                                                                               39
11-1-2 مراحل چهار گانه تعارض از دیدگاه رابینز                                           40
12-1-2 نقش ارتباطات در تعارض                                                               42
13-1-2 توسعه مهارت های حل تعارض                                                        43
14-1-2 فرایند حل مسائل و تعارضات                                                          44
15-1-2 ایجاد تعارض سازنده                                                                     47
16-1-2 مذاکره به عنوان روشی موثر جهت  حل تعارض                                   50
2-2 مذاکره                                                                                                         50
1-2-2 تعاریف مذاکره                                                                               50
2-2-2 انواع مذاکره                                                                                  53
3-2-2 فرایند مذاکره                                                                                 57
1-3-2-2  تدارک و برنامه ریزی                                                      57
2-3-2-2 تدوین مقررات و ارائه پیشنهاد                                            61
3-3-2-2 توضیح و توجیه                                                             61
4-2-2 انواع اساسی مذاکره                                                                         61
1-4-2-2 مذاکره توضیعی                                                             61
2-4-2-2 مذاکره منطقی                                                                 62
3-4-2-2 مذاکره با حالت ساخت دهی                                              64
4-4-2-2 مذاکره درون سازمانی                                                       64
5-2-2 سبکهای مذاکره                                                                              65
6-2-2 ویژگیهای مذاکره کننده                                                                    66
7-2-2 مذاکره اثر بخش                                                                             67
8-2-2 ارتباطات و مذاکره                                                                          68
9-2-2 نحوه برخورد طرفین مذاکره با تعارض                                     69
10-2-2 مهارتهای مذاکره موفق                                                                   69
11-2-2 تاکتیک های مذاکره                                                                       70
12-2-2 مهارتهای کوانتمی در حل تعارض                                                     72
3-2 پیشینه تحقیق                                                                                                77
1-3-2 پیشینه تحقیق در ایران                                                                     77
2-3-2 پیشینه تحقیق در جهان                                                                     84
 
فصل سوم :روش اجرای پژوهش
1-3 مقدمه                                                                                                          91
2-3 روش تحقیق                                                                                                 91
3-3 جامعه آماری                                                                                                 91
4-3 ابزار جمع آوری داده ها                                                                                   92
5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری                                                            93
6-3 روش گرد آوری داده ها                                                                                   95
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                            95
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه                                                                                                                 97
1-4) مشخصات فردی پاسخ دهندگان به پرسش نامه تعارض                                          97
1-1-4) مشخصات فردی پاسخ گویان به پرسشنامه تعارض                                97
2-1-4) مشخصات فردی پاسخ گویان به پرسشنامه سبک مذاکره             98
2-4 ) توصیف داده های حاصل از سوالات تحقیق :                                                      101
1-2-4 ) سطح تعارض کارکنان مراکز مختلف فنی حرفه ای کرج             101      2-2-4) میزان استفاده از سبکهای مختلف مذاکره توسط مدیران مراکز آموزشی        103
3-4 ) فرضیه های تحقیق                                                                                       107
1-3-4 ) فرضیه کلی                                                                                 107
2-3-4) فرضیه های جزئی                                                                          109
4-4) مقایسه تضاد شغل بر اساس ویژگیهای عمومی کارکنان                                           117
5-4 ) مقایسه مهارت درسبکهای مذاکره بر اساس ویژگیهای عمومی مدیران                        121
 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه                                                                                                          126
2-5 بررسی فرضیه های  پژوهش                                                                             126
3-5 بررسی اهداف جزئی پژوهش                                                                            132
1-3-5 بررسی هدف جزئی اول                                                                    132
2-3-5 بررسی هدف های جزئی دوم                                                             132
4-5 تحلیل یافته های پژوهش                                                                                 135
5-5 محدودیت ها در انجام پژوهش                                                                          137
6-5 پیشنهاد های پژوهش                                                                                       137
منابع                                                                                                                  139
پیوست                                                                                                               146
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                          صفحه
 
جدول 1-2 : دیدگاه های مختلف نسبت به تعارض                                                                   31
جدول 2-2  : رابطه بین وجود تعارض در سازمان و عملکرد فرد ، واحد یا سازمان                34
جدول 3-2 : تعارض و عملکرد                                                                                            41
جدول  4-2 : تقسیم بندی موضوعی مذاکره                                                                            54
جدول 5-2 : مشخصات روشهای سه گانه مذاکره                                                                     56
جدول 7-2  : مقایسه مذاکره توزیعی و تلفیقی                                                             64
جدول 1-3 : آماری کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج                                      91
جدول 2-3: محاسبه روایی پرسشنامه مهارت مذاکره                                                                  93
جدول 3-3: محاسبه روایی پرسشنامه مهارت مذاکره                                                                  95
جدول 4-3 : محاسبه پایایی پرسشنامه میزان تعارض                                                                  95
جدول 1-4  : جدول توزیع فراوانی کارکنان بر اسا س میزان تحصیلات کارکنان                               97
جدول 2-4 : توزیع فراوانی کارکنان بر اساس سمت                                                                  98
جدول 3-4 : جدول توزیع فراوانی مدیران براساس میزان تحصیلات                                             99
جدول 4-4 : جدول توزیع فراوانی مدیران براساس نوع  تحصیلات                                              99
جدول 5-4 : جدول توزیع فراوانی مدیران براساس نوع فعالیت                                                 100
جدول 6-4 : میزان تعارض موجود در میان کارکنان                                                                101
جدول 7-4: بررسی گویه های پرسشنامه تعارض استفاده شده در تحقیق                                      102
جدول 8-4 : توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک واقع گرایی مذاکره                               103
جدول9-4 :  توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک شهودی مذاکره                                   104
جدول10-4 :  توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک تحلیلی مذاکره                      106
جدول11-4 :  توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک هنجاری مذاکره                                 106
جدول 12-4 : میزان استفاده از سبک های مختلف مذاکره توسط مدیران                                      107
جدول 13-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                          108
جدول 14-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک شهودی مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                               109
جدول 15-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک هنجاری مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                             111
جدول16-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک تحلیل مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                    112
جدول 17-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک واقع گرایی مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                         115
جدول 18- 4 :  تحلیل داده ها جهت مقایسه میران تعارض بر حسب جنسیت کارکنان                   117
جدول 19-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب میزان تحصیلات  کارکنان                                                                                                                       118
جدول 20-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب رشته تحصیلی کارکنان                                                                                                                           119
جدول 21-4 : نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب نوع فعالیت  کارکنان
120
جدول 22-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب میزان تحصیلات آنها                                                                                                                                121
جدول 23-4 :  تحلیل داده ها به کمک آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب رشته تحصیلی آنها                                                                                                                                122
جدول 24- 4 :  تحلیل داده ها برحسب آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب نوع فعالیت آنها قبل از پذیرش مدیریت آنها                                                                                                                 123
جدول 25- 4 تحلیل همبستگی  داده ها جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب سابقه مدیریتی آنها  124
جدول 1-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع  در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                       126
جدول 2-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره شهودی در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                128
جدول 3-5  : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع گرایانه در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                          129
جدول 4-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                130
جدول 5-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                               131
 
 
فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                          صفحه
 
نمودار1-2 : رابطه بین وجود تعارض در سازمان و عملکرد فرد ، واحد یا سازمان                              34
نمودار 2-2 : منابع ایجاد کننده تعارض                                                                                  38
نمودار 3-2 : طبقه بندی  انواع تعارض                                                                                   40
نمودار4-2 :مراحل چهار گانه تعارض از دیدگاه رابینز                                                                42
نمودار5-2 :فرایند حل مسئله جهت حل تعارض                                                                      44
نمودار6-2 : فنون و مهارت های مدیریت تعارض                                                                     47
نمودار7-2 :اجزاء فرایند مذاکره                                                                                            50
نمودار8-2 : مکانیزم های مختلف حل تعارض                                                                         51
نمودار 1-4  توزیع فراوانی جنسیت کارکنان در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج             97
نمودار 2-4  : نمودار توزیع فراوانی کارکنان بر اسا س میزان تحصیلات                                         98
نمودار3-4 : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سمت                                                                  98
نمودار 4-4  توزیع فراوانی مدیران  بر اساس جنسیت                                                               99
نمودار 5-4 : نمودار توزیع فراوانی مدیران براساس میزان تحصیلات                                            99
نمودار 6-4 :  توزیع فراوانی مدیران براساس رشته تحصیلی                                                     100
نمودار 7-4 :  توزیع فراوانی مدیران براساس نوع فعالیت قبل از تقبل مدیریت                             100
نمودار8-4 : میزان تعارض میان کارکنان                                                                              101
نمودار9-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک واقع گرایی مذاکره                              103
نمودار10-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک شهودی مذاکره                     104
نمودار11-4 :  درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک تحلیلی مذاکره                     105
نمودار 12-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک هنجاری مذاکره                                106
نمودار13-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک های مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                            108
نمودار14-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره شهودی  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                     200
نمودار15-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره هنجاری  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                       212
نمودار16-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره تحلیلی  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                       214
نمودار17-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره واقع گرایی  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                            216
نمودار18-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب جنسیت کارکنان
نمودار19-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب میزان تحصیلات کارکنان                                 218
نمودار20-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب نوع تحصیلات کارکنان                                   219
نمودار21-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب نوع فعالیت  کارکنان                                      220
نمودار22-4 : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب میزان تحصیلات آنها                             221
نمودار23-4 : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب رشته تحصیلی آنها                               222
نمودار24-4 : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب نوع فعالیت قبل از تقبل مدیریت آنها           223
نمودار 25-4 : تحلیل همبستگی  داده ها جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب سابقه مدیریتی آنها  224
نمودار 1-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع  در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                227
نمودار 2-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره شهودی در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                228
نمودار 3-5  : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع گرایانه در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                          229
نمودار 4-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                230
نمودار 5-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                               231
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *