پایان نامه بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان

دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی
 

پایان نامه‌ کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت آموزشی

 
بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان
 
http://tahghigh20.ir:
http://docs.full-thesis.net سعید رجائی پور
 
 استاد مشاور:
http://docs.full-thesis.net رضا هویدا
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه 

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1
1-1 شرح و بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………   2

1-2 اهمیت و ارزش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….   7

1-3 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….   8

1-4 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….   9
1-5 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….   10
1-6 تعریف اصطلاحات و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………..   10
1-6-1 تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………………..  10
1-6-2 قابلیت جذب دانش ………………………………………………………………………………………………………………..   11
1-6-3 بهبود کیفیت علمی ………………………………………………………………………………………………………………..   12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   14
قسمت اول : تسهیم دانش ………………………………………………………………………………………………………………….   15
2-1 دانش و انواع آن ………………………………………………………………………………………………………………………….   15
2-2 مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………..  17
2-3 مفهوم تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………….  19
2-4 مدل های تسهیم دانش……………………………………………………………………………………………………………….  21
2-4-1 مدل عمل منطقی……………………………………………………………………………………………………………………  22
2-4-2 مدل رفتار برنامه ریزی شده……………………………………………………………………………………………………..  23
2-4-3 مدل تسهیم دانش هندریکس………………………………………………………………………………………………….  24
2-4-4 مدل تسهیم دانش یانگ و هولدن…………………………………………………………………………………………….  24
2-4-5 مدل تسهیم دانش لی و الهوامد………………………………………………………………………………………………..  26
2-4-6 مدل تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن………………………………………………………………………………..  27
2-5 مؤلفه های کلیدی تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………..  28
2-6 موانع تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………………  29

عنوان                                                     صفحه 

2-7 اهمیت تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………..  32
2-8 تسهیم دانش در آموزش عالی………………………………………………………………………………………………………  33  قسمت دوم : قابلیت جذب دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  35
2-9 مفهوم قابلیت جذب دانش…………………………………………………………………………………………………………..  35
2-10 انواع قابلیت جذب دانش……………………………………………………………………………………………………………  36
2-10-1 قابلیت جذب بالقوه ……………………………………………………………………………………………………………..   36
2-10-2 قابلیت جذب بالفعل …………………………………………………………………………………………………………….   37
2-10-3 قابلیت جذب مطلق ……………………………………………………………………………………………………………..   38
2-10-4 قابلیت جذب نسبی………………………………………………………………………………………………………………  39
2-11 مدل های قابلیت جذب دانش……………………………………………………………………………………………………  41
2-11-1 مدل قابلیت جذب دانش کوهن و لونیتال……………………………………………………………………………….  41
2-11-2 مدل قابلیت جذب دانش زهرا و جرج ……………………………………………………………………………………   42
2-11-3 مدل قابلیت جذب دانش منبیوا و همکاران……………………………………………………………………………..  43
2-11-4 مدل قابلیت جذب دانش لین و همکاران ……………………………………………………………………………….   44
2-11-5 مدل قابلیت جذب دانش تودوروا و داریسین …………………………………………………………………………..   45
2-12 مؤلفه های کلیدی قابلیت جذب دانش ……………………………………………………………………………………..   47
2-13 اهمیت قابلیت جذب دانش در نوآوری سازمان……………………………………………………………………………  49
2-14 قابلیت جذب دانش و آموزش عالی…………………………………………………………………………………………….  50
قسمت سوم : بهبود کیفیت علمی ………………………………………………………………………………………………………   53
2-15 مفهوم کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………..  53
2-16 کیفیت در آموزش عالی……………………………………………………………………………………………………………..  54
2-17 مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی………………………………………………………………………………………  56
2-18 اعتباربخشی و تضمین کیفیت در آموزش عالی…………………………………………………………………………..  57
2-19 مدل های جدید اعتباربخشی در آموزش عالی…………………………………………………………………………….  58
2-19-1 برنامه بهبود کیفیت علمی (AQIP)……………………………………………………………………………………..  58
2-19-1-1 ارزشها و مؤلفه های برنامه بهبود کیفیت علمی………………………………………………………………….  60
2-19-1-2 محاسن برنامه بهبود کیفیت علمی…………………………………………………………………………………….  64

عنوان                                      صفحه 

2-19-2 برنامه ارزیابی و ارتقاء کیفیت (PEAQ)………………………………………………………………………………..  66
2-19-2 مدل مسیر …………………………………………………………………………………………………………………………..   68
2-20 ارتباط بین مدل کیفیت بالدریج و برنامه بهبود کیفیت علمی……………………………………………………..  70
2-21 یادگیری سازمانی و برنامه بهبود کیفیت علمی……………………………………………………………………………  73
قسمت چهارم : ارتباط تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی…………………………………  75
2-22 تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش……………………………………………………………………………………………  75     2-23 رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی…………………………………………………………………………………………  77
2-24 الگوی مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….   77
قسمت پنجم : پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش …………………………………………………………………………   78
2-25 پژوهش های انجام شده در خارج……………………………………………………………………………………………….  79
2-26 پژوهش های انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………………………….   81
2-27 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………   83
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   85         3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  85
3-2 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….  86
3-3 برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….  86
3-4 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..  88
3-5 ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..  91
3-5-1 روایی پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………………………….  92
3-5-2 پایایی پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………………………..  93        3-6 شیوه جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….   94
3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………  95
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   98        4-1 توصیف نمونه بر حسب ویژگی های جمعیت شاختی…………………………………………………………………………………………………….  99
4-1-1 جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………….  99

عنوان                                      صفحه 

4-1-2 مرتبه علمی…………………………………………………………………………………………………………………………….  99
4-1-3 رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………..  100        4-1-4 دانشگاه محل خدمت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  100
4-1-5 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………..  101
4-1-6 سنوات خدمت…………………………………………………………………………………………………………………………  101
4-2 بررسی نتایج پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………………………………….   102
4-3 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مؤلفه های تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت
علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  111
4-3-1 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مؤلفه های تسهیم دانش برحسب نظرات اعضای هیئت علمی
دانشگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  111
4-3-2 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مؤلفه های قابلیت جذب دانش برحسب نظرات اعضای هیئت
علمی دانشگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………  113
4-3-2 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مؤلفه های بهبود کیفیت علمی برحسب نظرات اعضای هیئت
علمی دانشگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………  114
4-4 تحلیل عاملی تأئیدی عامل ها در قالب مدل های اندازه گیری………………………………………………………..  117
4-4-1 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری اهدای دانش………………………………………………………………..  117
4-4-2 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری گردآوری دانش……………………………………………………………..  118
4-4-3 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری توانایی کارکنان…………………………………………………………….  120
4-4-4 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری انگیزش کارکنان……………………………………………………………  121
4-4-5 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری درک نیازهای دانشجویان……………………………………………….  122
4-4-6 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری کمک به یادگیری دانشجویان…………………………………………  124
4-4-7 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری رهبری و ارتباطات…………………………………………………………  125
4-4-8 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری ارزش قائل شدن برای افراد…………………………………………….  127
4-4-9 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری حمایت از فعالیت های سازمان………………………………………  128
4-5 بررسی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….  130
4-5-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………….  130
4-5-2 فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………  133
4-5-3 فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………..  136

عنوان                                      صفحه 

4-5-4 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………   139
4-5-4 فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………..   142
4-5-5-1 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………..  142
4-5-5-2 مرتبه علمی……………………………………………………………………………………………………………………….. 143
4-5-5-3 رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 145
4-5-5-4 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………. 147
4-5-5-5 سنوات خدمت …………………………………………………………………………………………………………………..  149
4-5-5-6 دانشگاه محل خدمت ………………………………………………………………………………………………………….  151
4-5-6 فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………………..  153
4-5-6-1 جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 153
4-5-6-2 مرتبه علمی……………………………………………………………………………………………………………………….. 153
4-5-6-3 رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 154
4-5-6-4 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………. 156
4-5-6-5 سنوات خدمت……………………………………………………………………………………………………………………. 157
4-5-6-6 دانشگاه محل خدمت…………………………………………………………………………………………………………… 159
4-5-7 فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………………………………………………..  161
4-5-7-1 جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 161
4-5-7-2 مرتبه علمی……………………………………………………………………………………………………………………….. 162
4-5-7-3 رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 163
4-5-7-4 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………. 165
4-5-7-5 سنوات خدمت……………………………………………………………………………………………………………………. 166
4-5-7-6 دانشگاه محل خدمت…………………………………………………………………………………………………………… 167
4-5-8 آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………. 169
4-5-9 فرضیه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………. 171
فصل پنجم: خلاصه ، بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  175
5-1 خلاصه موضوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 176

عنوان                                      صفحه 

5-2 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 177
5-2-1 نتایج فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………. 177
5-3 نتیجه گیری کلی و الگوی مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………………… 188
5-4 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 190
5-5 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………. 190
5-6 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………. 192
پیوست : (پرسشنامه های تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی)……………………………. 193
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 197
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *