پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی گروه مدیریت آموزشی
پایان نامه برای دریافت

درجه کارشناسی ارشد

(M.A)
گرایش مدیریت آموزشی
 
عنوان
بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
http://tahghigh20.ir
http://docs.full-thesis.net حمید شفیع زاده
استاد مشاور:
http://docs.full-thesis.net نادر سلیمانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………   1
فصل اول:کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..  2
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………  3
بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………..4
اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………7
بیان اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….8
فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….9
تعریف واژه ها واصطلاحات………………………………………………………………………………………………..10
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق………………………………………………………………………………11
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..12
مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………..14
-سیر تحولات مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………….15
-رویکردهائی به مدیریت کیفیت خدمات………………………………………………………………………………17
کیفیت وتعاریف آن…………………………………………………………………………………………………………….18
تاریخچه کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………21
تعریف مشتری از کیفیت…………………………………………………………………………………………………….22
کیفیت درآموزش عالی ونقش اساتید……………………………………………………………………………………23
مشتریان آموزش……………………………………………………………………………………………………………….26
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..26
مدیریت خدمت…………………………………………………………………………………………………………….27
اصول مدیریت خدمت…………………………………………………………………………………………………..27.
صنایع خدماتی……………………………………………………………………………………………………………..29
تعریف خدمت………………………………………………………………………………………………………………30
-ویژگی ها ومشخصه های خدمات………………………………………………………………………………….32
کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………………33
-تعریف کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………….33
-ابعاد کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………….34
-کیفیت خدمات در آموزش…………………………………………………………………………………………….34
-نیاز به کیفیت خدمات در آموزش عالی…………………………………………………………………………..35
-کیفیت خدمات درآموزش عالی………………………………………………………………………………………37
-اداره کردن کیفیت خدمات در آموزش عالی………………………………………………………………………39
تفاوت کیفیت خدمات وکیفیت کالا……………………………………………………………………………………40
کیفیت خدمات رضایت مشتری………………………………………………………………………………………….41
موانع دستیابی به بهبودهای کیفیت خدمات…………………………………………………………………………..42
چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان…………………………………………………………………..42
مدل های کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………….43
-مدل تجزیه وتحلیل شکاف کیفیت……………………………………………………………………………………..46
-مدل سروکوال………………………………………………………………………………………………………………….47
-اندازه گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی…………………………………………………………………………..54
پیامدهای کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………56
نقش مشتری(دانشجو)در ارائه خدمات………………………………………………………………………………………57
-نحوه شکل گیری انتظارات…………………………………………………………………………………………………….58
-عدم تایید،رضایت یا عدم رضایت مصرف کننده وکیفیت خدمات ادراکی……………………………………59
بخش دوم(مقدمه)………………………………………………………………………………………………………………….60
تعریف عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………60
شناسائی عوامل موثر برعملکرد تحصیلی……………………………………………………………………………………61
عوامل فردی موثر برپیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………64
-هوش…………………………………………………………………………………………………………………………………64
-جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………65
-سلامت جسمی دانشجو………………………………………………………………………………………………………..66
-سن…………………………………………………………………………………………………………………………………….66
-انگیزش پیشرفت………………………………………………………………………………………………………………….66
عوامل خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………….67
عوامل آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………….68
-کلاس…………………………………………………………………………………………………………………………………68
-کتب وموادآموزشی……………………………………………………………………………………………………………….69
-روش تدریس………………………………………………………………………………………………………………………70
-تکنولوژی واستفاده از کامپیوتر……………………………………………………………………………………………….70
-اساتید……………………………………………………………………………………………………………………………………71
-مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………………72
بررسی پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………73
چهار چوب مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..79
فصل سوم:روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………80
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………81
نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..81.
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….81
تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری………………………………………………………………………………………….81
روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….81
ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….81
-اجزای پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………..82
روائی وپایائی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………..83
روش آماری تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………84
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………85
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..86
یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………87
جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..87
سن………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
تاهل……………………………………………………………………………………………………………………………………….88
مقطع…………………………………………………………………………………………………………………………………….88
رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………..90
توصیف متغیرهای اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………91
آزمون طبیعی بودن توزیع داده ها……………………………………………………………………………………………….92
یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………94
فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………94
فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………97
فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..98
فصل پنجم:خلاصه،نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………101
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..102
خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………102
بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..104
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….106
پیشنهادات برخواسته از تحقیق……………………………………………………………………………………………….106
پیشنهادات برای سایر محققان………………………………………………………………………………………………..107
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………..108
پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………………109
فهرست منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………..112
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….124
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                               صفحه
جدول 2-1ویژگی کالا وخدمات                                                                                 33
جدول 2-2 مدل کیفیت خدمات از دید زیلستو                                                                45
جدول 3-1ساختار پرسش نامه                                                                                   86
جدول3-2شکل پرسش نامه                                                                                      86
جدول 4-1توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب جنسیت                                                89
جدول 4-2جدول آماره های مربوط به سن به سال در نمونه تحت بررسی                              89
جدول 4-3توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب سن به سال                                           89
جدول 4-4توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب وضعیت تاهل                                         90
جدول 4-5 توزیع فراوانی ودرصد فراوانی براساس مقطع تحصیلی                                       90
جدول 4-6توزیع فراوانی ودرصد فراوانی براساس رشته تحصیلی                                         91
جدول 4-7توزیع فراوانی براساس دانشکده تحصیل                                                          92
جدول4-8آمار توصیفی کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده ومود انتظار ومولفه های آن             93
جدول 4-9آماره های مربوط به معدل در دانشجویان                                                        94
جدول 4-10آماره های آزمون کولموگراف اسمرینف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها ادراک شده   95
جدول 4-11آماره های آزمون کولموگراف اسمرینف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها مورد انتظار   95
جدول 4-12آماره های آزمون کولموگروف اسمرینف جهت طبیعی بودن توزیع داده های
کیفیت خدمات  اموزشی مورد انتظار                                                                           96
جدول 4-13نتایج همبستگی بین کیفیت خدمات آموزش ادراک شده وعملکرد تحصیلی              97
جدول 4-14نتایج آزمونfبه منظور بررسی مدل رگرسیونی تحقیق                                       97
جدول 4-15نتایج تحلیل رگرسیون بین کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده وعملکرد تحصیلی     98
جدول4-16 نتایج همبستگی بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار وعملکرد تحصیلی             99
جدول 4-17نتایج آزمون ویلکاکسون برای کیفیت ادراک شده ومورد انتظار                            100
جدول 4-18تفاوت عوامل مربوط به کیفیت درک شده ومورد انتظار                                    101
جدول 4-19تفکیک عوامل مربوط به کیفیت درک شده ومورد انتظار به تفکیک دانشکده           101
جدول 4-20تفاوت کیفیت ادراک شده ومورد انتظار به تفکیک دانشکده                              102
 
 
فهرست شکلها ونمودارها
 
شکل 2-3 مدل مفهومی کیفیت خدمات                                                                   52
شکل 2-4 خلاصه از نسخه مدل بیتنر درمورد ارزیابی رویاروئی خدمت                            62
نمودار4-1توزیع درصد فراوانی نمونه تحت بررسی براساس رشته تحصیلی                        92
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *