پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی – برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت شغلی د بیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرود شت
گروه آموزشی علوم تربیتی
پایان نامه برای دریا فت درجه کارشنا سی ارشد (M-A)
رشته مدیریت آموزشی
عنوان
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون  گرایی برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت شغلی د بیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید
http://tahghigh20.ir
جناب آقای http://docs.full-thesis.net سیا مک رضا مهجو ر
استا د مشا ور
جناب آقای http://docs.full-thesis.net شاپور امین شایان جهرمی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
فصل اول –  طرح تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..4
اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………9
پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….11
تعاریف  واژه ها……………………………………………………………………………………………………12
تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………13
فصل دوم پیشینه تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………15
مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………16
تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………….107
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………..114
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….121
جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………..121
روش نمونه گیری و نمونه آماری……………………………………………………………………………………..121 
ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….122
روش اجرای پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….127
روش آماری…………………………………………………………………………………………………………128
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….129
ویژگی های توصیفی نمونه آماری……………………………………………………………………………129
آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………….130
فصل پنجم بحث ونتیجه گیری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..137
بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..138
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….142
پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………….143
محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………..144
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………145
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………150
 
 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-2:تیپ های روانشناختی یونگ32
جدول 2-3 مکانیسم های دفاعی فروید. 41
جدول 2-5 اثرات تعهد سازمانی. 61
جدول  2-6 طبقه بندی ایجاد تعهد ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی ( اقتباس از ماتیو و زاجاک، 1990 )  63
جدول3-1شماره سوالات مربوط برون گرایان ودرون گرایان …………………………………………………..122 جدول 3-2 شماره سوالات ابعاد رضایت شغلی……………………………………………………………………..  123
جدول 3-3ارزش نمرات پرسشنامه رضایت شغلی ……………………………………………………………………124
جدول 3-4ارزش نمرات تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………..125
جدول 3-5پایایی پرسشنامه های شخصیت ،رضایت شغلی وتعهد سازمانی ………………………………….126
جدول4-1:  توزیع حجم نمونه اماری بر حسب سطح تحصیلات    ……………………………………………..129
جدول4-2توزیع حجم نمونه آماری برحسب جنسیت
جدول4-3ماتریس همبستگی متغییرها…………………………………………………………………… ……..130
جدول 4-4 : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون. ….131
جدول6-4: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها 132
جدول  7-4: ماتریس همبستگی متغیر ها 133
جدول(8-4) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون. 133
جدول9-4: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها 134
جدول  10-4: ماتریس همبستگی متغیر ها 135
جدول(11-4) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون. 13 5
جدول12-4: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها 136
 
فهرست اشکال1
عنوان صفحه
نمودار 1-2 میزان وفاداری کارکنان از سال 1998 تا 1993  .
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *