پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

دانشگاه  آزاداسلامی
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم وتحقیقات
هرمزگان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A  )
 
عنوان:
بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس
 
http://tahghigh20.ir:
http://docs.full-thesis.netمحمد نور رحمانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق… 3
1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-2. بیان مسأله. 5
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10
1-4. اهداف پژوهشی.. 11
1-5. فرضیه های تحقیق.. 11
1-6. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… 12
فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)…………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-1. مقدمه. ….14
2-2. تعریف اخلاق.. 14
2-3. تعریف تعهد. 36
فصل سوم روش اجری تحقیق……………………………………………………………………………… 69
3-1. مقدمه. 70
3-2. روش شناسی تحقیق.. 70
3-3. جامعه و نمونه. 70
3-4. ابزار گردآوری داده ها 71
3-5. روش اجرا 74
3-6. روش تجزیه وتحلیل.. 76
فصل چهارم تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق……………………………………….. 78
یافتههای پژوهش…. Error! Bookmark not defined.
4-1. مقدمه. 78
2-4. یافته های توصیفی.. 79
2-4. یافته های استنباطی.. 85
فصل پنجم بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی.. Error! Bookmark not defined.
5-2. بحث و نتیجه‎گیری.. 99
5-3. محدویتها 105
5-4. پیشنهادات… ……………………….106
منابع.. …………………..109
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………119
منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..122
پیوستError! Bookmark not defined.
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………131
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                       صفحه
جدول 3-1. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه اخلاق کاری.. 72
جدول 3-2. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه شاخص توصیف شغل.. 73
جدول 3-3. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه تعهد سازمانی.. 74
جدول4-1. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب جنسیت… 79
جدول 4-2. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب تحصیلات   79
جدول 4-3. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب تاهل.. 80
جدول 4-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب سابقه خدمت   81
جدول 4-5.  مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک مؤلفه های آنان. 83
جدول 4-6. مشخصات رگرسیونی پیش بینی استرس کلی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 85
جدول 4-7. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد سازمانی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 86
جدول 4-8. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد عاطفی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 87
جدول 4-9. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد مستمر براساس مؤلفه های اخلاق کار. 88
جدول 4-11. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد هنجاری براساس مؤلفه های اخلاق کار. 88
جدول 4-11. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه شغل شما براساس مؤلفه های اخلاق کار. 89
جدول 4-12. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه مسئول مستقیم براساس مؤلفه های اخلاق کار 90
جدول 4-13. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه همکار براساس مؤلفه های اخلاق کار. 90
جدول 4-14. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه ارتقاء شما براساس مؤلفه های اخلاق کار. 91
جدول 4-15. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه حقوق و مزایا براساس مؤلفه های اخلاق کار. 91
جدول 4-16. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه شرایط کار براساس مؤلفه های اخلاق کار. 92
جدول 4-17. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد عاطفی براساس مؤلفه های استرس شغلی  93
جدول 4-18. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد مستمر براساس مؤلفه های استرس شغلی  94
جدول 4-19. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد هنجاری براساس مؤلفه های استرس شغلی  95
 
فهرست شکل ها
فهرست                                                                                                                     صفحه
شکل 2-1. مدل تصمیم گیری اخلاقی. مأخذ (تدین، 1385) 26
شکل 1-2. مدل سه بخشی تعهد سازمانی. منبع (رضائیان، 1385؛ 112) 50
شکل 3-2. مدل استرس شغلی .منبع ( اشمایل، 1388؛ 198) 64
شکل 3-1. فلوچارات مراحل انجام پژوهش… 75
 
فهرست نمودارها
صفحه                                                                                                  عنوان
 
نمودار 4-1. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب جنسیت… 79
نمودار 4-2 نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب تحصیلات… 80
نمودار 4-3.  نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب وضعیت تاهل.. 81
4- 4. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب سابقه خدمت… 82
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *