پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس دسته‌بندی نشده

دانشگاه  آزاداسلامی
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم وتحقیقات
هرمزگان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A  )
 
عنوان:
بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس
 
http://tahghigh20.ir:
http://docs.full-thesis.netمحمد نور رحمانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق… 3
1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-2. بیان مسأله. 5
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10
1-4. اهداف پژوهشی.. 11
1-5. فرضیه های تحقیق.. 11
1-6. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… 12
فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)…………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-1. مقدمه. ….14
2-2. تعریف اخلاق.. 14
2-3. تعریف تعهد. 36
فصل سوم روش اجری تحقیق……………………………………………………………………………… 69
3-1. مقدمه. 70
3-2. روش شناسی تحقیق.. 70
3-3. جامعه و نمونه. 70
3-4. ابزار گردآوری داده ها 71
3-5. روش اجرا 74
3-6. روش تجزیه وتحلیل.. 76
فصل چهارم تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق……………………………………….. 78
یافتههای پژوهش…. Error! Bookmark not defined.
4-1. مقدمه. 78
2-4. یافته های توصیفی.. 79
2-4. یافته های استنباطی.. 85
فصل پنجم بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی.. Error! Bookmark not defined.
5-2. بحث و نتیجه‎گیری.. 99
5-3. محدویتها 105
5-4. پیشنهادات… ……………………….106
منابع.. …………………..109
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………119
منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..122
پیوستError! Bookmark not defined.
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………131
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                       صفحه
جدول 3-1. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه اخلاق کاری.. 72
جدول 3-2. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه شاخص توصیف شغل.. 73
جدول 3-3. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه تعهد سازمانی.. 74
جدول4-1. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب جنسیت… 79
جدول 4-2. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب تحصیلات   79
جدول 4-3. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب تاهل.. 80
جدول 4-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب سابقه خدمت   81
جدول 4-5.  مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک مؤلفه های آنان. 83
جدول 4-6. مشخصات رگرسیونی پیش بینی استرس کلی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 85
جدول 4-7. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد سازمانی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 86
جدول 4-8. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد عاطفی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 87
جدول 4-9. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد مستمر براساس مؤلفه های اخلاق کار. 88
جدول 4-11. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد هنجاری براساس مؤلفه های اخلاق کار. 88
جدول 4-11. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه شغل شما براساس مؤلفه های اخلاق کار. 89
جدول 4-12. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه مسئول مستقیم براساس مؤلفه های اخلاق کار 90
جدول 4-13. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه همکار براساس مؤلفه های اخلاق کار. 90
جدول 4-14. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه ارتقاء شما براساس مؤلفه های اخلاق کار. 91
جدول 4-15. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه حقوق و مزایا براساس مؤلفه های اخلاق کار. 91
جدول 4-16. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه شرایط کار براساس مؤلفه های اخلاق کار. 92
جدول 4-17. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد عاطفی براساس مؤلفه های استرس شغلی  93
جدول 4-18. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد مستمر براساس مؤلفه های استرس شغلی  94
جدول 4-19. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد هنجاری براساس مؤلفه های استرس شغلی  95
 
فهرست شکل ها
فهرست                                                                                                                     صفحه
شکل 2-1. مدل تصمیم گیری اخلاقی. مأخذ (تدین، 1385) 26
شکل 1-2. مدل سه بخشی تعهد سازمانی. منبع (رضائیان، 1385؛ 112) 50
شکل 3-2. مدل استرس شغلی .منبع ( اشمایل، 1388؛ 198) 64
شکل 3-1. فلوچارات مراحل انجام پژوهش… 75
 
فهرست نمودارها
صفحه                                                                                                  عنوان
 
نمودار 4-1. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب جنسیت… 79
نمودار 4-2 نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب تحصیلات… 80
نمودار 4-3.  نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب وضعیت تاهل.. 81
4- 4. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب سابقه خدمت… 82
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید