پایان نامه بررسی رابطه ادراکات ازعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی
پایان نامه برای دریافت

درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت آموزشی
 
بررسی رابطه ادراکات ازعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران
  
http://tahghigh20.ir
http://docs.full-thesis.net عباس عباس پور
 
استاد مشاور
http://docs.full-thesis.net علی علاقه بند
استاد داور
http://docs.full-thesis.net مصطفی نیکنامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………1
1.1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….2
2.1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….3
3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………..6
4.1. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….7
1.4.1. اهداف کلی…………………………………………………………………………………….7
2.4.1.اهداف جزئی………………………………………………………………………………….. 8
5.1. سوال و فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………8
6.1 . تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………8
1.6.1. تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………….8
2.6.1.تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………..9
فصل دوم: پیشینه پژوهش…………………………………………………………………..…11
1.2. مقدمه………………………………………………………………………………………………………….13
2.2.مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………13
1.2.2. مبانی نظری عدالت سازمانی………………………………………………………………….13
مفاهیم و تعاریف عدالت سازمانی…………………………………………………………………….13
رویکردهای عدالت سازمانی …………………………………………………………………………….14
عدالت سازمانی نظریه ای انگیزشی…………………………………………………………………….15
مولفه ها و نظریه های عدالت سازمانی……………………………………………………………….16
عدالت توزیعی…………………………………………………………………………….17
عدالت رویه ای ………………………………………………………………………………….18
عدالت تعاملی……………………………………………………………………………………..20
عدالت اطلاعاتی…………………………………………………………………………………..21
کارکردهای عدالت سازمانی(مدلی از پیشینه ها و پیامدها)……………………………………23
عوامل فردی…………………………………………………………………………………23
عوامل سازمانی……………………………………………………………………………….25
2.2.2. مبانی نظری اعتماد سازمانی………………………………………………………………..28
مفاهیم و تعاریف اعتماد سازمانی ………………………………………………………………..28
اعتماد و خطر پذیری…………………………………………………………………………………28
اعتماد و همکاری…………………………………………………………………………………….30
اعتماد و انتظارات…………………………………………………………………………………….31
اهمیت و ضرورت اعتماد سازمانی…………………………………………………………………..33
مفهوم شناسی های مختلف از اعتماد…………………………………………………………………34
رویکردهای کلی به اعتماد سازمانی…………………………………………………………………34
نظریه هزینه های معاملاتی…………………………………………………………………………….35
اعتماد انگیزه محور  …………………………………………………………………………………..36
سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه اعتماد…………………………………………………………….37
انواع اعتماد بر اساس سطوح تجزیه و تحلیل و منبع اطلاعاتی………………………………..38
اعتماد بین فردی…………………………………………………………………………………..39
اعتماد شبکه ای……………………………………………………………………………….39
اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………..40
         انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد…………………………………………………………41
اعتماد عقلانی………………………………………………………………………………………41
اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………………42
اعتماد فعال ……………………………………………………………………………………….43
تقسیم بندی بکمن از اعتماد………………………………………………………………………………….44
نگاه خرد نسبت به اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………45
سه بخش مجزای اعتماد…………………………………………………………………………………….47
طبقه بندی مک آلیستر……………………………………………………………………………………..48
پیوستار اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………..48
                3.2. مطالعه تحقیقات تجربی گذشته…………………………………………………………………..50
1.3. .تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………50
2.3.2. تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………51
4.2. چهارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………57
فصل سوم:روش پژوهش………………………………………………………………………………………62
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….63
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………63
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….63
نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………63
روش آماری……………………………………………………………………………………………………………64
ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..64
پایایی و روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………….65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…………………………………………….67
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….68
آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………….68

  • جنسیت…………………………………………………………………………………………………………….69
  • میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………70
  • سابقه خدمت………………………………………………………… ………………………………………….71
  • سن………………………………………………………………………………………………………………….72

تحلیل توصیفی ازیافته های تحقیق……………………………………………………………………..73
تحلیل استنباطی از یافتههای تحقیق……………………………………………………………………73
سوال اول……………………………………………………………………………………………………………….73
سوال دوم……………………………………………………………………………………………………………….81
فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………..85
فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………..91
فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………95
فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………97
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………103
1.5مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….104
2.5. خلاصه یافته های تحقیق……..…………………………………………………………………..104
نتایج حاصل از سوال اول……………………………………………………………………………104
نتایج حاصل سوال دوم………………………………………………………………………………..105
نتایج حاصل از فرضیه سوم…………………………………………………………………………..105
نتایج حاصل از فرضیه چهارم………………………………………………………………………..105
نتایج حاصل از فرضیه پنجم………………………………………………………………………….106
نتایج حاص از فرضیه ششم…………………………………………………………………………..106
3.5.  بحث و بررسی در مورد سوال و فرضیه های تحقیق………………………………..107
4.5. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….116
محدودیت های علمی……………………………………………………………………………………….116
محدودیت های عملی………………………………………………………………………………………117
5.5. پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………118
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………..118
پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………..118
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….120
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..121
فهرست منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………121
ضمایم و پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………..129
پرسشنامه عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………130
پرسشنامه اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………….133
 
 
فهرست جداول
 
جدول(2-1): تعاریف اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………29
جدول(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت…………………………………………………..69
جدول(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات………………………………………70
جدول(4-3): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت………………………………………………71
جدول(4-4): توزیع فاوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن………………………………………………………..72
جدول(4-5): یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….74
جدول شماره (4-6): عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………………74
جدول شماره (4-7): عدالت رویه ای (میانگین)………………………………………………………………………………75
جدول شماره (4-8): عدالت توزیعی…………………………………………………………………………………………….76
جدول شماره (4-9): عدالت توزیعی (میانگین)……………………………………………………………………………….76
جدول شماره (4-10): عدالت بین فردی……………………………………………………………………………………….77
جدول شماره (4-11): عدالت بین‌فردی (میانگین)…………………………………………………………………………..78
جدول شماره (4-12): عدالت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………..79
جدول شماره (4-13): عدالت اطلاعاتی (میانگین)………………………………………………………………………….79
جدول شماره (4-14): عدالت سازمانی (میانگین)……………………………………………………………………………80
جدول شماره (4-15): اعتماد به مدیر……………………………………………………………………………………………81
جدول شماره (4-16): اعتماد به مدیر (میانگین)………………………………………………………………………………82
جدول شماره (4-17): اعتماد به سازمان………………………………………………………………………………………..83
جدول شماره (4-18): اعتماد به سازمان(میانگین)……………………………………………………………………………84
جدول شماره (4-19): اعتماد سازمانی (میانگین)…………………………………………………………………………….85
جدول( 4-20): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت سازمانی………………………………………………..86
جدول( 4-21): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت رویه‌ای…………………………………………………87
جدول( 4-22): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت توزیعی…………………………………………………88
جدول( 4-23): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت بین فردی………………………………………………89
جدول( 4-24): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت اطلاعاتی………………………………………………90
جدول( 4-25): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد سازمانی…………………………………………………92
جدول( 4-26): تجزی و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به مدیر………………………………………………….93
جدول( 4-27): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به سازمان……………………………………………….94
جدول(4-28 ماتریس همبستگی………………………………………………………………………………………………….96
جدول(4-29): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده‌های عدالت سازمانی……………………………………….98
جدول(4-30): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده‌های اعتماد سازمانی………………………………………..99
جدول(4-31): آزمون Runs برای عدالت سازمانی………………………………………………………………………..99
جدول(4-32): آزمون Runs برای اعتماد سازمانی……………………………………………………………………….100
جدول (4-33): خلاصه مدل رگرسیون خطی ساده……………………………………………………………………….100
جدول (4-34): ANOVA……………………………………………………………………………………………………….100
 
فهرست شکل ها و نمودارها
 
شکل (2-1): مدلی از پیشینه ها و پیامدهای عدالت سازمانی………………………………………………………………24
شکل (2-2):  انتظار اعتماد………………………………………………………………………………………………………….33
شکل(2-3): بازی اعتماد…………………………………………………………………………………………………………….42
شکل (2-4): پیوستار اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………….49
نمودار(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت……………………………………………………..69
نمودار(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات………………………………………….70
نمودار(4-3): توزیع فراوانی ننه مورد مطالعه به تفکیک سنوات خدمت ………………………………………………71
نمودار(4-4): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن…………………………………………………………..72
نمودار (4-5): نمودار پراکنش……………………………………………………………………………………………………..97
شکل(5.1): مدلی از رابطه میان متغیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی…………………………………………….116
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *