پایان نامه بررسی درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان دسته‌بندی نشده  موانع توسعه

 

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف توسعه روستایی

اهداف کلی توسعه در ایران را می­توان شامل محورهای زیر دانست :

-افزایش تولید و بهره وری کار

-ایجاد اشتغال سودمند

-دسترسی به خدمات زیر بنایی

-ایجاد تعادل نسبی بین مناطق شهری و روستایی

-گسترش مشارکت مردم در فرآیند توسعه

-اعتلای فرهنگی و ریشه کنی بی­سوادی (آسایش،۱۳۸۵ ).

 

۲-۳-۶- برنامه­ریزی روستایی:

برنامه­ریزی روستایی[۱] عبارت است از کوششی برای مشخص کردن مسائل و مشکلات، سازماندهی منابع و فعالیت­های تولیدی در نواحی روستای که اغلب همراه با اهداف مشخص تنوع بخشی به اساس اقتصادی، جستجوی نظم اجتماعی کثرت­گرا (چند جانبه) و حفظ محیط زیست می­باشد (Johnston et al , 1998 .(

برنامه­ریزی روستایی عبارت است از تعریف و تحقیق اهداف مربوط به محیط روستایی شامل مدیریت تغییرات روستا، حفظ منابع طبیعی روستا، حفظ چشم انداز­های با اهمیت، جاذبه­های علمی، تاریخی و ایجاد فرصت­های گذران اوقات فراغت در مجاورت جمعیت شهری (از جمله پارک­های ملی و محلی)، توسعه خدمات در سکونتگاه­های روستایی و افزایش استاندارد زندگی در نواحی روستایی دور دست (Small witherick , 1990).

برنامه­ریزی روستایی عبارت است از تعیین هدف و اجرای امور در روستاها برای کسب رفاه و امنیت و رسیدن به سطح قابل قبول و استانداردهای زیستی جامعه روستایی. یا برنامه­ریزی روستایی عبارت است از پژوهش در جهت شناخت وضع موجود و تفکر و تدبیر منطقی در تجسم وضع مطلوب در آینده، تحقق این مقصود مستلزم: شناخت مشخصات و کیفیات نیروی انسانی، منابع موجود، محدودیت ها، موانع و خواسته ها و اولویت های مردم و جامعه روستایی است (مطیعی­لنگرودی، ۱۳۸۲).

برنامه­ریزی روستایی عبارت است از تعیین هدف، وضع خط­مشی و نحوه اجرای طرحی مشخص و پیش بینی شده در مکان­های روستایی بر اساس تحقیقات اجتماعی و اقتصادی، جهت توسعه و پیشرفت کمی و کیفی جامعه روستایی( کامران، ۱۳۷۴) برنامه­ریزی روستایی عبارت است از تدوین رابطه صحیح بین نیازهای جامعه روستایی و امکانات منابع طبیعی  بالقوه و بالفعل روستا ( آسایش، ۱۳۷۴).

برنامه­ریزی روستایی دارای دو جنبه و پنج جزء می­باشد : جنبه­های برنامه­ریزی روستایی عبارت است از جنبه فضایی[۲] که به شمار و موقعیت نسبی اجزای فیزیکی روستا بر می­گردد. جنبه کارکردی که به اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ارتباطات بین مراکز مربوط می­باشد. در این صورت نقش اصلی برنامه­ریزی روستایی عبارت است از نقش توسعه منابع، نقش حل تضادها و مدیریت اراضی و محیط زیست روستا.

 

[۱]– Rural planning

[۲]– Spatial Aspect

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

پایان نامه بررسی درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان دسته‌بندی نشده  موانع توسعه

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده