پایان نامه با کلمات کلیدی روانشناسی، خودکارامدی، علامه طباطبایی

ش آموزان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی. دوره 9، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 86-68.
تمدنی، مجتبی (1389). اهمالکاری در دانشجویان. مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 6(24)، 337-344.
ﺗﻤﻨﺎﻳﻲﻓﺮ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ؛ ﺻﺪﻳﻘﻲ، ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ؛ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ، ﺯﻫﺮﺍ (1391). ‫ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻫﻤﺎﻝﻛﺎﺭﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﺎﺯﺵﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﺵﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ‫ﻛﻤﺎﻝﮔﺮﺍﻳﻲ . مجله رویکردهای نوین آموزشی ،سال 7 ، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺗﻮﮐﻠﯽ‬، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ(1392). ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع اﻫﻤﺎﻟﮑﺎری ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺗﺮﺟﯿﺢ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، و ﻫﺪف از ورود ﺑﻪ دانشگاه . فصلنامه روان شناسی تربیتی ، شماره 28 ، سال نهم ،تابستان 1392.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
جوکار، بهرام و دلاور پور، محمدآقا (1386). رابطه اهمالکاری آموزشی با اهداف پیشرفت. مجله ‌اندیشه‌‌های نوین تربیتی،3(3و4)، 80-61 .
‫ﺣﺴﻴﻨﭽﺎری،ﻣﺴﻌﻮد (1386).ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی ادراک ﺷﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻن در‬ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ازداﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، دوره 3، ﺷـﻤﺎره‬ ‫4، ﺻﺺ 103-87.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
حسینی، فریده سادات و خیر، محمد (1388). پیش بینی رابطه اهمالکاری رفتاری و تصمیم گیری با توجه به اهداف پیشرفت و باورهای فراشناختی در دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 15(3)، 265-273.
خادمی ، محسن؛ نوشادی ، ناصر (1385). بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 25 ، شماره 4. (پیاپی 49). 76-63.
خالیچی، فریبا (1384). بررسی رابطه بین سبک‌‌های حل مسأله و سبک‌‌های دفاعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
دیره ، عزت ؛ بنی جمالی ، شکوه السادات (1388). بررسی عوامل انگیزشی خودکارآمدی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری. مطالعات روان شناختی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء ، دوره 3 ، 5 . 62-47.
رضایی،اکبر ؛ سیف، علی اکبر (1384). نقش باورهای انگیزشی ، راهبردهای یادگیری و جنسیت در عملکرد تحصیلی. فصل نامه تعلیم وتربیت، شماره 84 صص 85-44.
زمانیان، شکوفه، (1390). بررسی رابطه خودکارامدی تحصیلی و جهت گیری های هدفی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی منطقه چهار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.
زﻫﺮا ﻛﺎر،ﻛﻴﺎﻧﻮش؛ رﺿﺎزاده،آزاده و اﺣﻘﺮ، ﻗﺪﺳﻲ (1389). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﺑـﺮ‬ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی رﺷﺖ. ﻣﺠﻠﻪی اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، 3 (5) 150-133.
سواری، کریم (1388). بررسی تاثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان و مدیریت رفتار بر کاهش اهمال کاری تحصیلی. رساله دکتری ، دانشگاه علامه طباطبایی.
ﺳﯿﻤﯿﺎرﯾﺎن ، ﮐﻮﺛﺮ ؛ ﺳﯿﻤﯿﺎرﯾﺎن، ﻗﺎﺳﻢ؛ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻗﻮام، ﺻﻐﺮی (1390). ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ شهر تهران . مجله پژوهشهای روان شناسی اجتماعی ، دوره 1 ، شماره 3 ، پاییز 1390.‬‬‬
سیمیاریان،کوثر (1388). تاثیر آموزش خود کنترلی بر سهل انگاری و خودتنظیمی تحصیلی نوجوانان دختر شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.
شاه بختی، زینب، (1390). بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تحصیلی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان دختر سوم متوسطه رشته علوم تجربی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران (پایان نامه کارشناسی ارشد)
شمس الاحراری،مینا؛صفاری نیا،مجید؛زارع،حسین (1389). تاثیر آموزش مهاتهای غلبه بر سهل انگاری بر سهل انگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی . فصلنامه روان شناسی تربیتی ،شماره 17 ، سال ششم تابستان 1389.
شمس، فاطمه؛ تابع بردبار، فریبا (1390). نقش واسطه ای خودکارامدی تحصیلی در رابطه ی جهت گیری هدف و عملکرد ریاضی. مجله روش ها و مدل های روانشناختی، جلد1، شماره 3، صفحه 94-81.
شهنی ییلاق، منیجه؛ سلامتی، سید عباس؛ مهرابی زاده، هنرمند؛ حقیقی،جمال (1385). بررسی شیوع اهمالکاری وتاثیر روشهای درمانی شناختی – رفتاری و مدیریت رفتار برکاهش آن در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(13)، 30-1.
شولتز، دی. پی. و شولتز، اس. ای، (1379). نظریه های شخصیت ( ویرایش دوم). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: ویرایش
شیخی ، محسن ؛ فتح آبادی ، جلیل ؛ حیدری ، محمود (1392). ارتباط اضطراب ، خودکارآمدی و کمال گرایی با اهمال کاری در تدوین پایان نامه . فصلنامه روانشناسی تحولی (35)9، 13-1.
شیرافکن، علی (1387). اثربخشی آموزش مهارت‌‌های مدیریت زمان بر سهل انگاری (تعلل) وکمال گرایی دانشجویان. تازه‌‌ها و پژوهش‌‌های مشاوره، 7 (27)، 27-5 .
شیرزادی، ندا (1389). رابطه اهمالکاری با جنسیت و پیشرفت تحصیلی و ساختارکلاس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.
‫ﺻﻔﺮی، ﻳﺤﻴﻲ و ﻣﺮزوﻗﻲ، رﺣﻤﺖ اﷲ (1388). ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻴﻮهی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد
‬ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و آﮔﺎﻫﻲﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی درﺳـﻲ ﻋﻠـﻮم دورهی راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ. رﺳـﺎﻟﻪی‬ ‫دﻛﺘﺮی داﻧﺸﻜﺪهی روانﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
غلامعلی، مسعود ؛ آذرنییاد، آرش ؛ مهمان پذیر، پریا (1392). نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت . مجله جهانی رسانه ، سال 8 ، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1392.
فاتحی، یونس (1390). بررسی شیوع اهمال کاری تحصیلی و ارتباط آن با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه فردوسی.
کجباف،محمدباقر؛ مولوی، حسین؛ شیرازی تهرانی، علیرضا (1382). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی ، تازه های علوم شناختی.(1)5. مسسل 17 ، 33-27.
کدیور، پروین، (1388). روانشناسی تربیتی. چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت
کریم زاده، منصوره؛ محسنی، نیکچهره، (1385). بررسی رابطه خودکارامدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران. مجله مطالعات زنان، سال 4، شماره 2، 29-45.
گلستانی، طاهره؛ شکری، مهناز (1390). رابطه تعلل ورزی (اهمال کاری) تحصیلی با باورهای فراشناختی . فصلنامه شناخت اجتماعی ، سال 2 ، شماره 3 ، بهار و تابستان 1392.
محمدی، فریده (1377). بررسی شیوه حل مسأله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
مرتضایی، زینب (1390). بررسی شیوع اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان فردوسی و رابطه آن با میزان آشنایی با راهبردهای یادگیری و مهارت های حل مساله . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه فردوسی.
ﻣﻄﻴﻌﻲ ،ﺣﻮرا ؛ ﺣﻴﺪری، ‫ﻣﺤﻤﻮد ؛ ‫ ﺻﺎدﻗﻲ ، ﻣﻨﺼﻮره اﻟﺴﺎدات (1392). ‫ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺔ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻫﻤﺎلﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن‬. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺷﻤﺎره 12، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 92.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ملک زاده، فاطمه، (1390). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری ( شناختی و فراشناختی) برجهت گیری هدفی، خودکارامدی تحصیلی و اضطراب امتحان ریاضی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران. دانشگاه علامه طباطبایی تهران (پایان نامه کارشناسی ارشد).
میرزایی کندری، فتانه، (1386). اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد کار خوف بر افزایش خودکارامدی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
میکائیلی، نیلوفر، افروز، غلامعلی و قلی زاده، لیلا. (1391). ارتباط خود پنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان. مجله روانشناسی مدرسه. 4، 1، 90- 103.
نصری، صادق؛ دماوندی، مجید ابراهیم ؛ عاشوری ، اکرم (1393). پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت و تعهد ، فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی، سال سوم، شماره 4، تابستان 1393 ص 1.
نیکبخت، الهام (1391). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه فردوسی.
هاشمی، تورج ؛ مصطفوی ، فریده ؛ عباسی ، نعیمه ؛ بدری ، رحیم (1391). نقش جهت گیری هدف ، خودکارآمدی خود تنظیم گری و شخصیت در تعلل ورزی ، فصلنامه روانشناسی معاصر 7(1) ، 84-73
ولی زاده، زهرا؛ احدی، حسن؛ حیدری، محمود ؛ مظاهری ، محمد مهدی؛ کجباف، محمد باقر (1393). پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان براساس عوامل شناختی، هیجانی، انگیزشی و جنسیت ، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره 57، پاییز 1393، صص 101-93.

References:

Akinsola, K. Tella, M. & Tella, A. (2007). Correlates of Academic Procrastinationand Mathematics Achievement of University Undergraduate Students. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), 363-370.
Alexander, E. S. & Onwuegbuzie, A. J. (2007). Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Personality and Individual Differences, 42, 1301-1310.
Altunsoy, S. & Çimen, O., Ekici, G. & Atikc, A. D, Gokmen, A. (2010). An assessment of the factors that influence biology teacher candidates’ levels of academic self- efficacy. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 2377–2382.
Amoon, H. (2008). The association between self-efficacy and self-related abilities and college students’ adjustment and academic performance. Ph.D Fordham University, New York.
Arbona, C. (2000). The development of academic achievement in school-aged children: Precursors to career development. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Handbook of counseling psychology 3rd ed., pp. 435-470.
Bacanli, F. (2006). Career search self- efficacy expectation scale: validaty and reliability studies. Educational science: theory and practice, 6 (2), 318-330.
Balkis, M. & Duru, E. (2007). The evaluation of the major characteristics and aspects of the procrastination in the framework of psychological counseling and guidance. Educational Sciences: Theory & Practice, 7, 376-385.
Bandura, A, (1994). Perciered Self- Efficacy in Cognitive Development and Functioning. Stanford university, Educational Psychology, 28(2),117-148
Bandura, A. (1977). self- efficacy. In V.S Rama chaudram (Ed), Encychopedia of human behavior, vol. (1). 71- 81.
Bandura, A. (1982). Self- efficacy mechanism in human agency. American psychology, 37, 122-147.
Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental Psychology, 25, 729-735
Bandura, A. (1997). Cognitive processes in mediating behavioral change, Journal of personality and social psychology, 35, 125-139.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: an agentic perspective. Annual review of psychology.
Bandura, A. (2006). Toward a Psychology of human agency. Journal of Psychological Science, 1(2): 1-17.
Bang, M. (2002). Role of self- efficacy
and task- value in predicting college students course performance and future enrollment intentions. Contemporary educational psychology, 26 (4), 553-570.
Blun, A. t. & Pychyl, Ti.A. (2005). Project systems of procrastinators: a personal project-analytic and action control perspective.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *