پایان نامه با واژگان کلیدی
سود سهام، سهامداران، تقسیم سود، سیاست تقسیم سود No category

بر قیمت سهام)بوجود آمدند.
نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می دهد سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد، گروه دوم بر این باورند که قیمتهای سهام همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد و گروه سوم مدعی اند میزان سود پرداختی شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط است، بر اساس مکاتب فکری یاد شده نظریه های تقسیم سود به صورت زیر طبقه بندی می شوند:
هموارسازی سود تقسیمی
نامربوط بودن
پرنده در دست
اثر مالیاتی تقسیم سود
تأثیر مشتریان و موکلین
نابرابری اطلاعاتی(علامت دهی و هزینه نمایندگی)
مدل های نظری و تجربی سیاست تقسیم سود، اخیرا به گونه ای دیگر طبقه بندی شده اند. در این طبقه بندی، نظریه های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرارگرفته اند و تاکید اصلی توجه به روانشناسی سرمایه گذار، عوامل اقتصادی–اجتماعی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل های رفتاری در ترکیب طبقه بندی نظریه های سیاست تقسیم سود می باشد. از این رو نظریه های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفورتر و وود،۲۰۰۲به سه دسته تقسیم می شوند.
۱.مدل های اطلاعاتی کامل –عامل مالیات۲
۲.مدل های نابرابری اطلاعاتی۳
۳.مدل های رفتاری۴
۱- مدل های اطلاعاتی کامل– عامل مالیات
مدل های تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه گذاران به بازده بالای سهام توجه می کنند تا سود سهام. در نظریه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، سـرمایه گذاران قیمت پایین ترین سهام به سود سهام را به دلیل اثرات مالیاتی آتی ترجیح می دهند. نتیجه اصلی مدل های تعدیل شده مالیاتی، تفکیک سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی سود تقسیمی است.
اولین مدل توسط مودیلیانی و میلر(۱۹۶۱)مطرح شد. افراد دیگری که با پرداخت سود به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثری بر ارزش بازار سهام ندارد عبارتند از: ماسولیز و ترومن(۱۹۸۸)، فارار و سلوین(۱۹۶۷)، اوربیچ(۱۹۷۹).
۲- مدلهای نابرابری اطلاعاتی
وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالکان در بازار، پایه و اساس تلاش های سه گانه و مجزا برای توضیح سیاست تقسیم سود را تشکیل می دهد. مدل های نابرابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می شوند:
الف- مدل های علامت دهی یا انعکاسی۴۲
ب- هزینه نمایندگی۴۳
ج- فرض جریان نقدی آزاد۴۴
کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود، اساس مدل های علامت دهی را تشکیل می دهد . نظریه هزینه نمایندگی از سیاسـت تقسیم ســود برای هم سـویی بهتر منافع سهامداران و مدیران استفاده می کند. فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه ای از نظریه های هزینه نمایندگی و علامت دهی است.
الف– مدل های علامت دهی یا انعکاسی
طرفداران نظریه علامت دهی معتقدند، سیاست تقسیم سود شرکت علامت یا انعکاسی از عملکرد جاری و آتی شرکت می باشد. در این مدل فرض براین است سود پرداختی یک شرکت زمانی افزایش می یابد که انتظار برود سود های آتی افزایش یابد. اثر سیاست تقسیم سود بر رفتار سرمایه گذاران، به این دلیل که اطلاعاتی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد، اثر محتوای اطلاعاتی نامیده می شود. درآغاز دهه ۱۹۸۰، بار، یوسف و هافمن۴۵ مقاله ای با عنوان “اثر علامت دهی تقسیم سود روی قیمت سهام “منتشـر کردند. آنها بر این عقیده بودند که با افزایش غیر قابل انتظار سودهای تقسیمی قیمت سهام شرکتها افزایش و در زمان قطع سود های تقسیمی قیمت سهام شرکت ها کاهش خواهد یافت. آمباریش و همکاران (۱۹۸۷)، کیل و نو(۱۹۹۰)نیز با نظریه بار، یوسف و هافمن موافق بودند.(اعتمادی و چالاکی ، ۱۳۸۴، ص ۳۶-۳۴)
ب- هزینه نمایندگی
شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی، مربوط به تفکیک مدیریت و مالکیت، موضوعی است که سابقه آن به سه قرن بر می گردد.
تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهامداران هزینه ای به صورت تفاوت قیمت سهام به دنبال دارد که این هزینه ها به «هزینه های نمایندگی» معروف است. هزینه های نمایندگی در شرکت های که مدیریت آنها بر عهده مالکان است به دلیل همسویی اهداف مدیران و مالکان کمتر است. چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزیی میان سهامداران و مدیران وجود داشته باشد، در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را انتخاب کند که هزینه های نمایندگی را به حداقل برساند. در این صورت سود سهام نقش عمده ای را در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت های سرمایه گذاری مدیریت قلمداد می شود. (خادم مؤخرشهرضا،۱۳۸۰،ص۶۷)
براساس مدل‌های جایگزین مشکل نمایندگی، سیاست تقسیم سود می‌تواند به عنوان جایگزینی برای تضادهای منافع بین سهامداران دورن سازمانی و برون سازمانی باشد. زویبل۴۶ (۱۹۹۶) اینگونه استدلال می‌کند که مدیران به منظور دفع کردن رقابت برای کنترل شرکت به طور داوطلبانه اقدام به پرداخت سود می‌نمایند. (شاملو،۱۳۸۹،ص۲۱).
ج-فرض جریان نقدی آزاد
مدیر محافظه کاری که در جهت افزایش منافع سهامداران تلاش می کند، می بایست در فرصت های سودآور سرمایه گذاری کند. جدایی مالکیت و مدیریت ممکن است باعث اغوای مدیران شده و وجوه مازاد در راه هایی مصرف شود که موجب هدر دادن منابع شرکت شود. جانسون نظریه نابرابری اطلاعات و نمایندگی را با هم ترکیب کرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح کرد که بر اساس آن وجوه باقیمانده پس از تأمین مالی تمام پروژه های دارای ارزش فعلی خالص۴۷ مثبت باعث بوجود آمدن تضاد میان منافع مدیران و سهامداران می شود. پرداختهای بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه گذاری در پروژه هایی با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد، در اموری که در راستای اهداف شرکت نیست، می کاهد.
مدلهای رفتاری۴۸
هیچ کدام از الگوهای بحث شده، رفتار تقسیم سود شرکت مورد مشاهده را به دلیل عدم توجه به رفتار سرمایهگذار به طور کامل توضیح نمیدهد. رفتار سرمایهگذار تحت تأثیر طرز برخورد و اندازه و وضع جامعه قرار میگیرد. متأسفانه این عامل اغلب به وسیله تئوریسینهای مالی به دلیل مشکل معرفی رفتار سرمایهگذار در مدل قیمتگذاری صرفنظر شده است.
وارد کردن این اثرات در مدل تلاشی جهت توسعه تئوری برای توضیح تداوم سیاست تقسیم سود شرکت میباشد. فشارهای اجتماعی می تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصمیمات غیر منطقی درباره خرید یا فروش سهام توسط سهامداران شود.تمرکز روی روانشناسی سرمایهگذار، به شدت روی مجموع فعالیت بازار اثرمی گذارد. سیاست تقسیم سود با افزایش ثروت سهامداران سازگار نیست و با افزودن الگوی رفتار اقتصادی – اجتماعی به سهامداران اقتصادی بهتر توصیف میشود. پرداختهای تقسیم سود می تواند بعنوان انعکاس عوامل اقتصادی در ارزیابی شرکت تلقی شود. مدیران می دانند که سهامداران مایل به گرفتن سود سهام هستند، از این رو پرداخت یا افزایش سود نقدی روشی برای کاهش اضطراب سرمایه گذار و آرام کردن اوست. پرداختهای سود سهام می تواند به عنوان انعکاس عوامل اقتصادی– اجتماعی در ارزیابی شرکت تلقی شود. توجه به روانشناسی سرمایه گذار عوامل اقتصادی– اجتماعی منجر به مطرح شدن مدلهای رفتاری شد.(اعتمادی و چالاکی ، ۱۳۸۴، ص ۳۸-۳۷)۱.
چرا شرکتها سود پرداخت می نمایند؟
سود انباشته یکی از مهمترین منابع تامین مالی بلندمدت شرکتها می باشد. در سال های اخیر شرکت های بزرگ برای تامین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند. باتوجه به اهمیت سود تقسیم نشده در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری شرکت ها ، چرا شرکت ها اقدام به توزیع سود بین سهامداران می نمایند؟ (قلی پور،۱۳۷۵، ص ۸۹)
شرکت ها به دلایل متعددی اقدام به پرداخت سود سهام می کنند که برخی از آنها عبارتند از:
برخی از مقررات تجاری و مالیاتی شرکت ها را از انباشتن غیر ضروری و بیش از حد سود تقسیم نشده منع می نماید.
گاهی هزینه های معاملاتی و نقل و انتقال سهام در خصوص سهامدارانی که به خاطر نیاز به وجوه نقد مجبور به فروش سهام خود می باشند پرداخت سود سهام را ایجاب می کند
در صورتی که مالیات بر سود سهام در مورد اغلب سهامداران پایین باشد و یا سود سهام مشمول معافیت مالیاتی باشد این امر شرکت ها را به پرداخت سود سهام تشویق می کند.
در بازاری که هزینه های تنزیل آن به خاطر عدم اطمینان(ریسک) بالاست پرداخت سود سهام در حال حاضر بیش از پرداخت سود در آینده ارزشمند است (برهانی ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۷).
سود سهام درآمد باثباتی برای سهامداران فرآهم می کند به طوری که بر اساس حجم سهام می توانند هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.
سرمایه گذاران وخریداران اوراق بهادار به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه دارند.
تغییرات در سود سهام حاوی اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران می باشد.
اگر سهامدار شرکتی عادت به دریافت سود سهام را داشته باشد در این صورت مشکل است که یکباره پرداخت سود سهام را متوقف کرد.
عدم پرداخت سود ممکن است رقبا را به تبلیغات تهاجمی علیه شرکت، تشویق نماید.
سهامداران از طریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود بازده سرمایه شان را به دست می آورند یا شانس این را پیدا می کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.
پرداخت سود باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود.
سود تقسیمی نشان دهنده قدرت شرکت است.( (قلی پور،۱۳۷۵، ص ۸۹).
روشهای پرداخت سود سهام
پس از آنکه شرکت تصمیم گرفت که قسمتی از سود حاصله را بین سهامداران خود تقسیم کند باید شیوه پرداخت آنرا تعیین کند. عمده روش های پرداخت سود عبارتند از:
پرداخت نقدی
رایج ترین شیوه پرداخت سود سهام پرداخت نقدی بوده و عمدتاً در شرایطی که شرکت مشکل کمبود نقدینگی ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد.
گواهی موقت سود سهام
زمانی که شرکت در پرداخت سود خود با مشکل نقدینگی مواجه می باشد اقدام به صدور گواهی موقت برای سهامداران به دلیل تاخیر در پرداخت سود می کند.
پرداخت به صورت دارایی
به این صورت که معادل سودی که باید به هر سهم پرداخت شود، کالا به صاحب سهم ارائه گردد. این روش که اکنون معمول نیست در گذشته برای نخستین بار توسط کمپانی هند شرقی در لندن در سال ۱۶۲۸ مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان سود بین سهامداران پارچه و فلفل توزیع شد.
سود سهمی
در این حالت شرکت به جای سود ،سهام عادی منتشر نموده و همگام با افزایش سرمایه به سهامدارن سهام جایزه ارایه می دهد. این نحوه پرداخت سود عمدتا به منظور حفظ نقدینگی شرکت و جلوگیری از خروج پول از شرکت جهت سرمایه گذاری در پروژه های توسعه می باشد (جهانخانی و پارسائیان ،۱۳۸۸).
پرداخت سود سهام
معمولا

پایان نامه با واژگان کلیدی
سود سهام، سهامداران، تقسیم سود، سیاست تقسیم سود No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید