پایان نامه ارشد مدیریت:تلویزیونی برتشخیص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو دسته‌بندی نشده

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته بندی تجاری نوعا” بر پایه منابع اقتصادی مصرف کنندگان، مانند درآمد سالانه که قدرت خرید آنان را معین می کند قرار دارد.

در ارتباط جمعی ممکن است منابع دیگری مهم تر باشند. اما مفهوم اساسی فرق ندارد. یعنی گیرنده باید به لحاظ اقتصادی بتواند بر طبق پیام عمل کند.

در ارتباطات برنامه ریزی شده اغلب، اقلیت هایی که به زبان دیگر صحبت می کنند، در بسیاری از موارد، بیرون از جریان اطلاع رسانی و آگاهی دهی قرار می گیرند، و غالبا” پیام ها به گونه ای طراحی می شوند که تنها برای مخاطبان تحصیل کرده، یعنی همان گروهی که ارتباط گر به آن تعلق دارد، جاذبه داشته باشد.

 

نظریۀ اشاعه چند اصل را برای دسته بندی پیشنهاد می کند. مثلا” در فراگرد پذیرش نوآوری، چندین مرحله وجود دارد:

  • آگاهی، وقتی که فرد از نوآوری آگاه می شود؛
  • اقناع، وقتی که فرد به نگرش مثبت یا منفی دربارۀ نوآوری دست می یابد؛
  • تصمیم، وقتی که فرد فعالانه تصمیم می گیرد که نوآوری را بپذیرد یا آن را رد کند؛
  • اجرا، وقتی که فرد نوآوری را به کار می گیرد؛
  • تثبیت، وقتی که فرد بر آن می شود که تصمیم خود را تائید و تقویت کند.

واضح است که اطلاعات در هر یک از مراحل مورد نیاز فرق دارد. نیازهای اطلاعاتی کسانی که در مرحلۀ آگاهی قرار دارند، با نیاز کسانی که در مرحلۀ تثبیت هستند کاملا” متفاوت است.

 

گاهی این خود رسانه و نه مخاطب است که مبنای دسته بندی قرار می گیرد. برنامه ریز ارتباطی ممکن است به دلایل مختلف، ناچار باشد از رسانه های خاص استفاده کند، اولین گام در این وضعیت تحلیل مخاطبان آن رسانه به عنوان یک دسته و یا گروه فرعی است. برنامه ریز ارتباطی ممکن است سرانجام با چند دسته روبه رو شود.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

۱ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

۲ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

۳ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

پایان نامه ارشد مدیریت:تلویزیونی برتشخیص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو دسته‌بندی نشده