دانشگاه کاشان

پژوهشکده اسانس­های طبیعی

پایان­‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی­ارشد

در رشته شیمی و فناوری اسانس

عنوان:

ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه

http://tahghigh20.ir:

سرکار خانم http://docs.full-thesis.net مریم اخباری

استاد مشاور:

جناب آقای http://docs.full-thesis.net حسین بتولی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1- فصل اول………………………………………………. 2

مقدمه……………………………………………………. 2

1-1- گیاه‌شناسی………………………………………. 3

1-1-1- خصوصیات گیاه شناسی………………………. 3

1-2- استخراج مواد موثرگیاهان………………………… 5

1-2-1- روش‌های استخراج…………………………….. 5

1-2-2- تهیه نمونه‌ گیاه مورد آزمایش…………………. 5

1-3- طبقه بندی مواد موثر گیاهان…………………….. 5

1-3-1- آلکالوئیدها ………………………………………..6

1-3-2- گلیکوزیدها………………………………………. 6

-3-3-1 اسانس‌ها……………………………………….. 6

1-3-4- مواد تلخ…………………………………………. 6

1-3-5- فلاون‌ها و فلاونوئیدها…………………………… 7

1-3-6- موسیلاژها………………………………………. 7

1-3-7- ساپونین ها……………………………………… 8

1-3-8- تانن‌ها…………………………………………….. 8

1-3-9- ویتامین‌ها………………………………………… 8

1-4- معرفی تفصیلی آلکالوئیدها………………………. 8

1-4-1- تعریف آلکالوئیدها……………………………….. 8

1-4-2- پراکندگی آلکالوئیدها در گیاهان………………. 9

1-4-3- نقش آلکالوئیدها در گیاهان…………………… 9

1-4-4- مکان بیوسنتز و ذخیره آلکالوئیدها در گیاهان…10

1-4-5- ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آلکالوئیدها….11

1-4-6- طبقه بندی آلکالوئیدها …………………………11

1-5- معرفی تفصیلی فلاونوئیدها……………………… 12

1-5-1- مقدمه…………………………………………….. 12

1-5-2- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فلاونوئیدها……13

1-5-3- آثار و نقش فلاونوئید ها در گیاهان…………….. 13

1-5-4- طبقه بندی فلاونوئید ها…………………………. 13

1-5-4-1- فلاونوئیدهای-Oگلیکوزیده …………………..14

1-5-4-2- فلاونوئیدهای – C گلیکوزیده………………….. 14

1-5-4-3- فلاونوئیدها (بر اساس ساختار مولکولی…….14

1-5-5- استخراج و جداسازی فلاونوئیدها……………….16

1-5-6- روش‌های شناسایی فلاونوئیدها……………… 17

1-6- معرفی تفصیلی تانن‌ها…………………………… 17

1-6-1- مقدمه……………………………………………. 17

1-6-2- نقش تانن ها در گیاهان……………………….. 18

1-6-3- ماهیت شیمیایی تانن ها……………………… 18

1-6-4- خواص دارویی تانن ها………………………….. 18

1-6-5- کاربرد تانن ها……………………………………. 19

1-6-6- طبقه بندی تانن‌ها براساس خواص ساختاری….19

1-6-6-1- تانن‌های متراکم (Condensed tannins]……..

1-6-6-2- تانن‌های کمپلکس شونده (Complex Tanins]……..

1-6-6-3- تانن‌های دروغین (Pseudotannins]………..

1-6-6-4- تانن‌های هیدرولیزشونده (Hydrolysable tannins]……..

1-6-7- استخراج تانن‌ها…………………………………… 22

1-6-8- اندازه گیری تانن‌ها……………………………….. 22

1-7- معرفی تفصیلی روغن‌های اسانسی……………… 23

1-7-1- مقدمه………………………………………………. 23

1-7-2- نقش روغن‌های اسانسی در گیاه……………… 23

1-7-3- خواص مشترک روغن‌های اسانسی……………. 23

1-7-4- دسته بندی ترکیبات اسانسی………………….. 24

1-7-4-1- طبقه‌بندی اسانس‌ها بر اساس ترکیبات شیمیایی…..25

1-7-4-2- طبقه‌بندی اسانس‌ها بر اساس مبدأ بیوسنتز…….25

1-7-5- روش‌های استخراج روغن‌های اسانسی………….25

1-7-6- روش‌های تجزیه و شناسایی اسانس‌ها………….25

1-8- خواص بیولوژیک……………………………………….. 27

1-8-1- خواص آنتی اکسیدانی……………………………. 27

1-8-2- خواص ضدسرطانی………………………………… 28

1-8-3- خواص ضد میکروبی………………………………… 29

1-8-3-1- منابع طبیعی آنتی بیوتیک ها…………………. 30

1-8-3-2- ساز و کار عمل داروهای ضد میکروبی………… 30

1-9- مبانی علمی دستگاه اسانس گیری با بخار سرد….30

1-9-1- تاریخچه امواج فراصوت……………………………… 30

1-9-2- تعریف صوت…………………………………………. 31

1-9-3- اصول عملی مبدل فراصوت…………………………. 31

1-9-4- تعریف کاویتاسیون………………………………….. 32

1-9-5- انواع کاویتاسیون……………………………………. 35

1-9-6- روش‌های تولید امواج فراصوت…………………….. 36

1-9-6-1- روش پیزو الکتریسیته…………………………… 37

1-9-6-2- روش مگنتو استریکسیون ( Magnetostrictive ]………

2- فصل دوم………………………………………………….. 40

1-2- شرح کلی……………………………………………… 40

2-2- وسایل، مواد و دستگاه‌های مورد استفاده………… 41

2-2-1- وسایل آزمایشگاهی………………………………. 41

2-2-2- مواد شیمیایی………………………………………..41

2-2-3- دستگاه‌های مورد استفاده………………………… 42

2-3- طراحی دستگاه اسانس گیری با بخار سرد………… 43

2-3-1- استخراج اسانس ‌از نمونه‌های گیاهی…………… 44

2-3-2- جداسازی و شناسایی ترکیب‌های اسانسی……. 44

2-4- شناسایی متابولیت‌های ثانویه غیرفرار موجود در گیاه….45

2-4-1- آزمون شناسایی آلکالوئیدها…………………….. 45

2-4-2- آزمون سیانیدین برای تعیین آنتوسیانین ها و فلاونوئیدها….45

2-4-3- آزمون حضور تانن ها……………………………… 46

2-5- عصاره‌ گیری از نمونه‌های گیاهی…………………. 47

2-6- ارزیابی اثرات بیولوژیکی……………………………. 48

2-6-1- بررسی اثر آنتی اکسیدانی…………………….. 48

2-6-1-1بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH…….

2-6-1-2- بررسی محتوای ترکیبات فنلی‌‌‌ به روش فولین سیکالتو….. 51

2-6-1-3- آزمون بی رنگ شدن بتاکاروتن در حضور لینولئیک اسید… 54

2-6-1-4- آزمون های میکروبی……………………………. 57

2-6-1-5- آزمون تعیین سمیّت سلولی………………….. 58

3- فصل سوم……………………………………………….. 60

3-1- آماده سازی نمونه گیاهی………………………….. 60

3-2- معرفی اجزای درونی دستگاه اسانس گیری با بخار سرد…..61

3-2-1- شرح وظایف هر قسمت از دستگاه اسانس گیری به کمک مبدل امواج فراصوت…..62

3-3- استخراج و شناسایی اجزای اسانس‌…………….. 64

3-3-1- استخراج اسانس………………………………….. 64

3-3-1-1-اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاهبومادران…..65

3-3-1-2- اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه مینای دماوندی…..69

3-3-1-3- مقایسه روش اسانس گیری فراصوت و تقطیر با بخار آب……72

3-4- آزمون‌های فیتوشیمیایی………………………………… 77

3-4-1- بررسی آزمون‌های فیتوشیمیایی در گیاه بومادران……77

3-4-2- بررسی آزمون‌های فیتوشیمیایی در گیاه مینای دماوندی….78

3-5- بررسی اثرات بیولوژیکی………………………………….. 79

3-5-1- بررسی فعالیت های آنتی اکسیدانی………………… 79

3-5-1-1- نتایج ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی به روش DPPH……..

3-5-1-2- ارزیابی میزان فعالیت عصاره متانولی برگ گیاه بومادران….80

3-5-1-3- عصاره متانولی سرشاخه گیاهمینای دماوندی………..82

3-5-2- بررسی ترکیبات فنولی به روش Folin-Ciocalteus…………

3-5-2-1- بررسی ترکیبات فنولی نمونه استاندارد گالیک اسید…….. 84

3-5-2-2- بررسی ترکیبات فنلی عصاره‌ گیاه بومادران………. 85

3-5-2-3- بررسی ترکیبات فنلی عصاره‌ گیاه Tanacetum pinnatum…….

3-5-3- آزمون بی رنگ شدن β- کاروتن در حضور لینولئیک اسید………. 86

3-5-3-1- آزمون بی رنگ شدن β- کاروتن در حضور BHT…………..

3-5-3-1- آزمون بی رنگ شدن βکاروتن در حضور عصاره متانولی گیاه بومادران…..87

3-5-3-1- آزمون بی رنگ شدن β- کاروتن در حضور عصاره متانولی گیاه Tanacetum pinnatum…..

3-6- بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره ………………89

3-6-1- گیاه مینای دماوندی………………………………………… 92

3-7- ارزیابی میزان سمیت سلولی عصاره ها…………………… 94

3-8- نتیجه گیری……………………………………………………. 95

4- منابع……………………………………………………………… 96

پیوست‌ها………………………………………………………….101

چکیده:

ترکیبات فعال بیولوژیکی استخراج شده از پیکره­ی گیاهان برای مصارف دارویی گوناگون، از جمله حذف میکروارگانیسم­های پاتوژن و جلوگیری از اثرات سمی اکسیدان­ها کاربرد دارند. یکی از موارد مهم و حیاتی در استخراج مواد از گیاهان، حفظ ساختار شیمیایی اولیه و جلوگیری از تخریب مولکول های آنها می باشد. بنابراین، ابداع روش و استفاده از تکنیکی که به وسیله آن بتوان استخراج ترکیبات حساس اسانس از گیاهان را بدون استفاده از حرارت و در دمای پایین انجام داد می تواند در میل به این هدف اثر بسزایی داشته با شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید