مقاله درباره درمانی، ، 
بنابراین، 
با، ،1391)، آبادی، شفیع دسته‌بندی نشده

اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیرات چشمگیری دارد ولی در پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی که در سال … توسط ویلیام گلاسر تدوین شده است بر پایه قبول مسئولیت در انتخاب رفتار ، بر امید به زندگی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری سرطان پرداخته شده است .
واقعیت درمانی به انسان کمک می کند تا بر رفتار و انتخاب های خویش تسلط و کنترل داشته باشد . واقعیت درمانی بر نظریه کنترل مبتنی است و فرض را بر این می گذارد که مردم ،مسئول زندگی خویش و اعمال ،احساسات و رفتارهایشان هستند ( شفیع آبادی ،1391) .
با توجه به آنچه در این فصل آمده پژوهش ها نشان دادند که واقعیت درمانی بر ارتقاء سطح امید به زندگی و کیفیت زندگی تاثیر مثبت دارد و می تواند جزو برنامه های بنیادی و درمانی قرار گیرد .همچنین می توان نتیجه گرفت که در تمامی پژوهش ها اثربخشی مثبت مورد تایید است . اما در مورد پژوهش آثار واقعیت درمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران زن جوان سرطانی پژوهشی صورت نگرفته است .
بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد .

مقاله درباره درمانی، ، 
بنابراین، 
با، ،1391)، آبادی، شفیع دسته‌بندی نشده