مطالعه پروتئین های مؤثر در جوانه زنی گندم نان- فرم پیشنهاد تحقیق(پروپوزال)- قسمت 2

یکی از بذر ها با پلی اتیلن گلیکول 6000 در پتانسیل اسمزی mpa 8/0 در دمای c15 به مدت 24 ساعت اسموپرویم شده و سپس در دمای اتاق با استفاده از هوای خشک ، خشک شده و بذر دوم شاهد بوده و هیچ تیماری روی آن اعمال نشد . آنالیز پروتئومی نشان داد که پرولیمینگ در اثر فرایند های جوانه زنی دخالت ندارند . ضمناً مشخص شد که از 1250 پروتئین موجود روی ژن های دو بعدی ، تغییر فراوانی 92 پروتئین در طی مرحله جوانه زنی در سطح 05/0 معنی دار بود . همچنین مشخص گردید که افزایش بیان (  تغییر فراوانی) پروتئین ها مانند 70FSP و ATP می تواند در افزایش سرعت جوانه زنی و افزایش مکانیسم های دفاعی بذر موثر باشد .

 

رجبی و پوستینی (1384) واکنش جوانه زنی 29 رقم گندم ایرانی نسبت به 6 سطح شوری با آرزمایش فاکتوریل در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری در محیط کاشت، شاخص های مختلف جوانه زنی با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار گرفت. از بین ارقام مورد بررسی دو رقم کارچینا 66 و چمران از قطر سرعت جوانه زنی در محیط شور بالاترین ویژگی را داشتند .

 

محرمی و همکارن (1388) سه رقم گندم مهدوی ، کویر و 7318 اصفهان را از نظر خصوصیات شیمیایی و فعالیت آنزیمی ( آلفارامیلاز ، لیباز و لیپواکسیژناز )  در مرحله جوانه زنی در طی جوانه زنی، بررسی نموده و ارتباط بین طول ریشه و فعالیت آلفاآمیلازی و نیز ارتباط بین فعالیت لیپاز و لیپو اکسیژناز بررسی گردید . نتایج نشان داد که در اثر جوانه زنی  فعالیت آلفاآمیلازی و لیباز افزایش داشت ولی فعالیت لیپواکسیژناز از روند افزایشی پیروی نکرد . ضمناً هم بستگی مثبت و معنی دار بین طول ریشه و فعالیت آلفاآمیلازی مشاهده گردید .

 

پرواز (2006) مقاومت ارقام گندم در برابر جوانه زنی قبل از برداشت (بر روی خوشه) مورد مطالعه قرار داد و دو روش غربالگری ( نمره جوانه زنی و شاخص جوانه زنی ) مورد بررسی قرار گرفت . به همین منظور 30 رقم گندم نان در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کشت گردید صفاتی چون تاریخ خوشه دهی ، تاریخ گل دهی و مرحله رشدی زادکل 92 یادداشت برداری شد .

تعداد 50 خوشه در مرحله رشدی زادکل 92 برداشت شده و رطوبت بذر و رطوبت بذر اندازه گیری شد و ارزیابی جوانه زنی به عمل آمو . نتایج نشان داد که همبستگی با ایجاد بین دو روش غربالگری وجود دارد و مشخص گردید که روش نمره جوانه زنی می تواند به عنوان یک روش غربال سریع و اولیه مورد استفاده قرار گیرد .

 

بیژن زاده و همکاران (1389) شاخص جوانه زنی 20 رقم گندم نان و گندم ماکارونی را در دو سطح شوری (dm/s ) 16 و 8 مورد مطالعه قرار دادند شاخص های جوانه زنی مورد مطالعه عبارت بودند از سرعت جوانه زنی ، طول ریشه چه طول ساقه چه و شاخص تنش جوانه زنی . نتایج نشان داد که از نظر 2 شاخص سرعت جوانه زنی و تنش جوانه زنی در محیط شور ارقام گندم ماکارونی (تتراپلوئید ) بودند ولی از نظر شاخص طول ریشه چه ، ارقام گندم ماکارونی در شرایط شوری عملکرد بهتری نشان داده و طول بیشتری داشتند . و از نظر شاخص چهارم جوانه زنی یعنی طول ساقه چه تاثیر معنی داری در ارقام نشان نداد و عکس العملهای متفاوتی مشاهده گردید .

 

وانگ و همکاران (2003)، فرآیند متابولیسم تیوردوکسین پیوندی آندوسپرم نشاسته ای غلات را با پروتئومیکس حل کردند. کاربرد یک پروب تیول ویژه، مونوبوموبیمن با پروتئومیکس منجر به شناسائی 23 تیرودوکسین در آندوسپرم نشاسته ای دانه گندم بالغ شد.

 

دی.جی.اسکیلاز و همکاران (2005)، دانه گندم را با پروتئومیکس بررسی کردند. با ترکیب این تکنولوژی تازه، شیمی پروتئین گسترده ای ایجاد شده و پلی بین شکاف DNA و پروتئین، بین ژنوم و پروتئوم ایجاد شد. اثر شرایط رشد و ذخیره را روی کیفیت دانه گندم با روش پروتئومیکس بررسی کردند. همچنین جنبه های مهم پروتئومیکس و کاربردهای تکنولوژی پروتئومیکس برای دانه غلات بحث شده است.

 

لاوبین و همکاران (2008)، لایه آلئورون گندم را برای الکتروفورز دوبعدی و تجزیه پروتئومیکس جدا کردند. چندین نقطه در لایه آلئورون حضور نداشتند و از لایه های فرعی بودند که با اسپکترومتر جرمی شناسائی شدند. این تجزیه باعث استفاده از لایه آلئورون برای تجزیه ژنتیکی شد و برای تحقیقات پاسخ لایه آلئورون به حمله قارچها و کمک به بهبود مواد مغذی گندم بکار رفت.

 

زینا فلاگلا و همکاران (2010)، اثر کمبود آب روی پروتئین های ذخیره ای گندم دوروم بررسی شد. پروتئین های مختلف در دو بخش ارزیابی شدند. گلیادین: زیرواحدی با وزن مولکولی بالا و زیرواحدی با وزن مولکولی کم  وپروتئین های بر نظیر پلی مریک. بین ارقام بررسی شده سیمتو بالاترین محتوی گلوتنین را داشت. وقتی کمبود آب در مراحل پایانی رشد اتفاق می افتد بهبود ذخیره گلوتن را همراه دارد، که باعث بهبود کیفی دانه می شود.

 

فرناز فرهادی و همکاران (1390)، تجزیه پروتئوم دورقم گندم نان تحت تنش شوری را انجام دادند. در این تحقیق اثر شوری در ساعات اولیه تنش بر الگوی پروتئوم برگی گیاهچه­های گندم نان بررسی شد. نتایج نشان داد که رقم مقاوم بطور متوسط 86 لکه پروتئینی در مقایسه با شاهد تغییرات معنی داری داشتند که بیان 78% پروتئین­ها افزایش و 5/13% کاهش یافت.

 

 

ج – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: (از لحاظ موضوع، مواد و روش یا فرآیند تحقیق و …)

اولین و مهمترین مرحله در زندگی گیاهان زراعی خصوصاً گندم مرحله جوانه زنی و استقرار بذر می­باشد. شناسایی و پژوهش مکانیسم های ژنتیکی، محیطی و فیزیولوژیکی این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار است.شناسایی پروتئین های دخیل درامرجوانه زنی نیزدارای اهمیت زیادی میباشد . نتایج این تحقیق میتوانداطلاعات زیادی رادرمورداین مرحله اززندگی گندم دراختیارمحقق قراردهد.

 

چ- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی):

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات الگوی پروتئینی بذور گندم، تفاوت بیان پروتئین­های مختلف در مرحله جوانه زنی می باشد.

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود .

دانشگاه ها- مراکز تحقیقاتی –

 

خ-  سؤالات تحقیق:

چه پروتئین هایی درمکانیسم جوانه زنی نقش دارند ؟

 

الگوی بیان پروتئین­ها در مراحل مختلف جوانه زنی چه تغییراتی میکند؟

 

 

د-  فرضیه‏های تحقیق:

الگوی بیان  پروتئین ها در مراحل مختلف  رشد بذروجوانه زنی  تغییر می­کند

پروتئین­های متفاوتی در مکانیسم جوانه زنی موثر هستند.

 

ذ- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

جوانه زنی:

 الکتروفورز دوبعدی : جداسازی پروتئین­ها براساس بار و وزن مولکولی

پروتئومیکس : علم مطالعه گسترده پروتئوم شامل مطالعه بیان، تغییرات پس از ترجمه و مطالعه برهمکنش پروتئین‌ها با سایر ملکول‌ها است

 

5-روش شناسی تحقیق:

 

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل معرفی منطقه مورد مطالعه، مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

آزمایش در آزمایشگاه پروتئومیکس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و همچنین آزمایشگاه پروتئومیکس مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام خواهد شد. روش کار در این طرح شامل جوانه زنی بذور در گلدان های حاوی پرلیت، سپس از بذور جوانه زده به عنوان ماده آزمایشی برای انجام تحقیق استفاده خواهدشد. استخراج پروتئین به روش TCA-استون انجام خواهدگرفت . برای جداسازی پروتئین ها از روش الکتروفورز ژل دوبعدی استفاده می­شود. عکس­های بدست آمده با اسکنر اسکن شده و سپس با نرم افزار Image Master تحلیل ژل­ها انجام می­شود.

 

ب-  بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی:

 

 

 

پ–  ابزار گردآوری داده‌ها: (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و نرم افزار و سخت افزار و غیره):

مشاهدات محقق در آزمایشگاه- کتابخانه-سایت

ت – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

بذرهای گندم نان

 

ث – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

کشت بذر- استخراج پروتئین طبق پروتکل آزمایشگاه- سانتریفیوژ biorad- الکتروفورز دوبعدی- اسکن ژل با اسکنر- تحلیل ژل با نرم افزار Image Master

 

  • فهرست منابع علمی مورد استفاده :
  • آخونی­، آ .، 1370. مقدمه ای بر بیوشیمی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران
  • اصفهانی،1387. استخراج پروتئین ها از بافت های گیاهی و روش الکتروفورز آن. درس نامه کارگاه نظری و عملی کاربرد الکتروفورز در علوم کشاورزی.
  • فرشاد فر، ع.، 1389.اصلاح نباتات مولکولی. انتشارات طاقبستان.
  • محسن عباس آبادی؛ رضا توکل افشاری؛ محمود چمن خواه؛ هوشنگ علیزاده ، 1390 ، مقایسه پروتئوم‌های جنین بذر پرایم‌شده و پرایم نشده گندم نان (Triticum aestivum L.) در مرحله جوانه‌زنی ، علوم گیاهان زراعی ایران ، دوره 42، شماره 1، بهار 1390، صفحه 91-103.
  • بیژن زاده ، احسان – شکوفا ، آوات و امام ، یحیی ، 1389 ، اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی های جوانه زنی 20 رقم گندم نان و ماکارونی ، پژوهشهای زراعی ایران خرداد و تیر 1389; 8(2):277-283.
  • رحمان رجبی،کاظم پوستینی،پروانه جهانی پور و علی احمدی. (1384) اثرات شوری بر کاهش عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی 30رقم گندم مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد سال یازدهم. شماره 2.صفحه: 153-163
  • محرمی اسرافیل، شاهدی محمد، کدیور مهدی. ( 1388) بررسی فعالیت آنزیم های آلفاآمیلاز، لیپاز و لیپواکسیژناز در گندم و تغییر فعالیت آنها در قبل و بعد از دوره جوانه زنی. مجله علوم آب و خاک – علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی; 13 (47) :1-13
  • پرواز ، 2006 . ارزیابی دو روش غربال گری بررسی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت جهت کاهش ضایعات . قابل دسترسی در سایت :

http://www.niazemarkazi.com

 

 

 

 

 

 

 

7 -زمان بندی  انجام تحقیق:

 

 

 

الف- تاریخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقیق:……………………..

 

تذکر: لازم است کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 تعهد نامه                                                        

 

 

 

 

 

 

با توجه به مفاد بخشنامه های شماره 1-121 گ-ع مورخ 8/10/87 و 251094/87 مورخ 29/7/87 و 75384/86 در مورد اهمیت حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،اینجانبان :

 

 

 

 استاد (استا دان ) راهنما :

 

نام و نام خانوادگی : امضاء و تاریخ

 

نام و نام خانوادگی : ……………….                                                                   امضاء و تاریخ

 

 

 

استا د (استادان ) مشاور :

 

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ

 

نام و نام خانوادگی ……………..                                                                        امضاء و تاریخ

 

 

 

متعهد می شویم ، نتایج حاصل از کار تحقیقاتی  پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشجو ، خانم /آقای   …………………در رشته ………………

 

با عنوان بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های شبدر با استفاده از مارکرهای پروتئینی و مولکولی

 

هر نوع اثر علمی دیگری  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه منتشر گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   تعهدنامه                                                                                                        

 

 

 

 

 

با توجه به مفاد بخشنامه های شماره 1-121 گ-ع مورخ 8/10/87 و 251094/87 مورخ 29/7/87 و 75384/86 در مورد اهمیت حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،

 

 

 

اینجانب …………………………….. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  ………………………… به شماره دانشجویی …………………..

 

متعهد می شوم نتایج کار تحقیقاتی پایان نامه خود ، با عنوان ………………………………………………………………………………..

 

به صورت مقاله ، کتاب و یا هر نوع اثر علمی دیگری به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه منتشر گردد.

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی :                                                     امضاء و تاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش‏بینی زمان‏بندی فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

ردیف شرح فعالیت زمان کل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

 

کشت بذر در گلدان 2ماه                        
2