فوریتهای، تکنیسین پایان نامه ها و مقالات

در صحنه و همچنین سایر ارائه دهندگان خدمات فوریتهای پزشکی و امدادگران سایر آژانس های عمومی است . (برایان،۲۴:۱۳۸۳)

۲-۴-۸-۸-مدیریت زمانی
تکنیسین های فوریتهای پزشکی مجربی که دارای برنامه ریزی بوده ، فعالیت های خود را اولویت بندی نموده و آنها را سازمان دهی می کنند تا حداکثر استفاده از زمان را داشته باشند.

۲-۴-۸-۹-دیپلماسی و کارگروهی
تکنیسین فوریتهای پزشکی ، رهبر تیم است . رهبری به توانایی کار با سایر افراد و ترویج کار تیمی اشاره دارد . کارگروهی به دیپلماسی یا مهارت در برخورد با سایر انسان ها حتی در شرایطی که از طرف بیمار یا خانواده او تحت فشار هستید نیاز دارد. دیپلماسی ایجاب می کند که خواسته های بیمار یا تیم کاری جایگزین خواسته های خود تکنیسین های فوریتهای پزشکی شود. این امر به معنی گوش دادن به سخنان سایرین ، احترام گذاشتن به عقاید آنان و برخورد با انعطاف پذیری و ذهن باز در صورت لزوم تغییر است .
۲-۴-۸-۱۰-احترام:احترام گذاشتن به سایرین به معنی نشان دادن توجهات خاص به آنها ، مدنظر قرار دادن آنان و قدردانی و تشکر از آنها است . تکنیسین فوریتهای پزشکی به تمام بیماران احترام گذاشته و بهترین خدمات ممکن را صرف نظر از نژاد، مذهب ، جنس ، سن یا شرایط اقتصادی آنها به آنان ارائه می دهد.

۲-۴-۸-۱۱-جانبداری از بیمار
تکنیسین ها ی فوریتهای پزشکی در واقع وکلای بیماران بوده ، از آنان محافظت و از حقوق آنان دفاع نموده و در جهت اتخاذ حداکثر منافع آنان عمل می کنند.
۲-۴-۸-۱۲-مسوًولیت های اولیه
مسوًولیت تکنیسینهای فوریتهای پزشکی شامل مراقبت های پزشکی اورژانس از بیمار و انواع مسوًولیت های دیگر قبل از تماس تلفنی ، در جریان آن و پس از آن است. . (برایان،۱۸:۱۳۸۳)
۲-۴-۸-۱۲-۱-آماده سازی

فوریتهای، تکنیسین پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید