فاینانس و صكوك


شرکت بورس اوراق بهادار تهران
معاونت ناشران و اعضا
مدیریت امور ناشران
دانلود فایل اصلی با فرمت پاورپوینت

آشنايي با صكوك

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

معاونت ناشران و اعضا

مدیریت امور ناشران

فاینانس چیست؟

صکوک یکی از ابزارهای فاینانس است.فاینانس معنای تامين مالي می دهد. تامين مالي يا فاينانس ، يعني تهيه منابع مالي و وجوه براي ادامه فعاليت شركت و ايجاد و راه اندازي طرح هاي توسعه و درآمدزاي اين واحدهاي اقتصادي .تامين مالي عمدتا از طريق انتشار سهام ، فروش اوراق قرضه ، اوراق مشارکت ، صکوک و وام و اعتبار صورت مي گيرد.

تامین مالی پروژه ها دغدغه بسياري از مدیران ميباشد. تامين مالي يا توسط دارايي هاي موسسه صورت ميگيرد و يا از طريق دريافت وام بانكي و همكاري با شركت هاي فعال در زمينه فاينانس صورت ميپذيرد كه معمولا مدیران موفق تركيبي از هردو راه را انتخاب ميكنند.

تامین مالی به دو دسته کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت وجود دارد.

مقايسه نظام مالي اسلامي و غير اسلامي

              üتفاوت اصلي بين نظام مالي اسلامي و غيراسلامي از ديد مديريت ريسك است.

              üتامين مالي بر مبناي مفاهيم اسلامي، ماهيت ريسكي كه نهادهاي مالي اسلامي با آن مواجهند را تغيير مي دهد. براي مثال بانكهاي غير اسلامي پرداخت نرخ بهره ثابتي را تضمين مي كنند عليرغم اينكه ممكن است بانك سود يا زيان كند، در حاليكه بانكهاي اسلامي چنين تضميني نمي كنند.

              üريسك و بازده در سيستم مالي اسلامي مشاركتي است. البته توزيع ريسك و بازده با توجه به عواملي مانند تجربه صرفا به تناسب ميزان مالكيت صورت نمي گيرد.

              üسيستم مالي اسلامي مبتني بر دارايي و سيستم مالي غيراسلامي مبتني بر اعتبار است.

صكوك

          •صكوك عموما به ابزارهاي مالي اسلامي گفته مي شود كه مبتني بر يك دارايي فيزيكي منتشر مي شود.

          •سود مربوط به اين ابزار مالي مي تواند ثابت يا متغير باشد.

          •صكوك به عنوان يك ابزار مالي اسلامي قابل معامله در بازار ثانويه و مبتني بر اصول شريعت مي باشد.

انواع طبقه بندي صكوك

      Øبر اساس نوع عقد اصلي كه صكوك بر اساس آن منتشر مي شود:

      üاجاره

      üمشاركت

      üسفارش ساخت

      üخريد دين( اوراق رهني)

      üمراحبه

      üسلف

      üجعاله

      üمساقات

      üمضاربه

      üمزارعه

      üوقف

      üقرض الحسنه

انواع طبقه بندي صكوك

    Øاز نظر بازدهي:

    üصكوك با بازدهي ثابت

    üصكوك با بازدهي متغير

    üصكوك قابل تبديل

تقسیم بندی ابزارهای مالی اسلامی

اوراق اجاره( صكوك اجاره)- ارکان

    Øاوراق اجاره: اوراق بهادار بانام قابل نقل و انتقالي است  كه دارنده آن به صورت مشاع، مالك بخشي از دارايي مبناي انتشار اوراق اجاره مي باشد.

    Øباني: شخص حقوقي است كه نهاد واسط براي تامين مالي وي در قالب عقود اسلامي، اقدام به انتشار اوراق اجاره مي كند.

    Øنهاد واسط: يك شركت با مسئوليت محدود مي باشد كه شركت مديريت دارايي مركزي به منظور بكارگيري آن در امر انتشار اوراق بهادار داراي مجوز از سازمان، اقدام به تاسيس آن مي كند.

اوراق اجاره( صكوك اجاره)-ارکان

    Øفروشنده: شخص حقوقي است كه اقدام به فروش دارايي به نهاد واسط مي كند. فروشنده               مي تواند باني يا شخص حقوقي ديگري باشد.

    Øضامن: شخص حقوقي است كه پرداخت مبالغ اجاره بها و حسب مورد بهاي خريد دارايي مورد اجاره توسط باني به نهاد واسط را تضمين مي نمايد.

          •ضامن توسط باني معرفي و صرفا از ميان بانكها، موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه ها و شركت هاي تامين سرمايه، شركت هاي سرمايه گذاري يا نهادهاي عمومي مورد تاييد سازمان تاييد مي شود.

          •ضامن بايد مستقل از باني بوده و استقلال آن توسط حسابرس باني تاييد گردد.

          •در صورتي كه اوراق اجاره داراي رتبه اعتباري باشند، وجود ضامن الزامي نخواهد بود.

اوراق اجاره (صكوك اجاره)-ارکان

    Øعامل فروش: شخص حقوقي است كه نسبت به عرضه اوراق اجاره از طرف ناشر براي فروش اقدام مي نمايد.

    Øعامل پرداخت: شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه است كه نسبت به پرداخت هاي مرتبط با اوراق اجاره در سررسيدهاي معين به سرمايه گذاران اقدام مي نمايد.

رويه اجرايي انتشار اوراق اجاره

          •مرحله 1:

    üعقد قرارداد مشاوره عرضه

    üتهيه گزارش توجيهي تامين مالي از طريق اوراق اجاره توسط مشاور عرضه بر اساس فرم هاي تعيين شده توسط سازمان

    üبررسي گزارش توجيهي توسط حسابرس باني جهت اعلام نظر در خصوص مواردي چون رعايت مقررات، شرايط دارايي، اطلاعات مالي آتي

    üمذاكره با ضامن، عامل فروش، متعهد پذيره نويسي، بازارگردان

    üمذاكره با فروشنده دارايي و دريافت اعلام موافقت فروشنده  با فروش دارايي مطابق فرم هاي سازمان( در صورت جدايي فروشنده و باني)

رويه اجرايي انتشار اوراق اجاره

          •مرحله 2:

    üارائه مستندات لازم جهت دريافت موافقت اصولي تامين مالي از طريق انتشار اوراق اجاره به سازمان

    üرسيدگي درخواست از طرف سازمان و پاسخ به درخواست ظرف مدت 30روز

    üانجام اقدامات بعدي توسط مشاور عرضه به عنوان نماينده باني در صورت موافقت سازمان

رويه اجرايي انتشار اوراق اجاره

          •مرحله3:

          •مشاور عرضه پس از دريافت موافقت اصولي جهت تعيين ناشر و انجام امور لازم به شركت مديريت دارايي مركزي مراجعه مي كند:

      üتعيين و معرفي ناشر توسط شركت مديريت دارايي مركزي بر اساس نامه موافقت اصولي سازمان به مشاور عرضه

      üعقد قرارداد مشاور عرضه با ناشر

      üمشاور عرضه قرارداد اختيار خريد دارايي از فروشنده توسط ناشر را مطابق فرم هاي سازمان تهيه و اقدامات لازم جهت انعقاد اين قرارداد توسط فروشنده و ناشر را فراهم مي كند.

      üمشاور عرضه قرارداد تعهد به اجاره دارايي توسط باني را مطابق فرم هاي سازمان تهيه و اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد توسط فروشنده و ناشر را فراهم مي كند.

      üپس از انعقاد قراردادهاي فوق مشاور عرضه قرارداد با عامليت فروش ميان ناشر و عامل فروش، قرارداد عامليت پرداخت ميان ناشر و عامل پرداخت، قرارداد تعهد پذيره نويسي ميان ناشر و متعهد پذيره نويس و قرارداد بازارگرداني ميان ناشر و بازارگردان را مطابق فرم هاي سازمان تهيه و به امضاي طرفين مي رساند.

      üمشاور عرضه بايد قرارداد ضمانت را مطابق فرم هاي سازمان تهيه و به امضاي باني و ضامن برساند.

رويه اجرايي انتشار اوراق اجاره

          •مرحله4:

          •مشاور عرضه پس از امضاي قراردادهاي لازم، به نمايندگي از طرف ناشر جهت دريافت مجوز انتشار اوراق اجاره به سازمان مراجعه مي كند:

    üارائه مستندات لازم جهت دريافت مجوز انتشار اوراق اجاره به سازمان

    üدر صورت مطابقت مستندات ارائه شده با موافقت اصولي صادره و فرم هاي تعيين شده سازمان ظرف مدت 5 روز كاري اقدام به صدور مجوز انتشار اوراق اجاره مي نمايد.

رويه اجرايي انتشار اوراق اجاره

          •مرحله 5:

          •پس از دريافت مجوز انتشار اوراق اجاره، ناشر با همكاري مشاور عرضه در مهلت مقرر در مجوز انتشار اوراق اجاره، با رعايت مقررات نسبت به انتشار اوراق اجاره اقدام مي نمايد:

    üصدور اطلاعيه فروش اوراق اجاره بر اساس شرايط تعيين شده

    üعرضه اوراق اجاره از طريق عامل فروش در مهلت تعيين شده

    üارائه درخواست تمديد مهلت فروش اوراق اجاره در صورت لزوم از طريق مشاور عرضه با رعايت مقررات

رويه اجرايي انتشار اوراق اجاره

     üدر صورت عدم فروش كامل اوراق اجاره در نظرگرفته شده در مهلت مقرر و دوره تمديد احتمالي، متعهد پذيره نويسي ظرف مهلت 5 روز بايد اقدام به واريز وجوه لازم و خريد اوراق باقي مانده نمايد.

     üنتايج عرضه و فروش اوراق اجاره بايد حداكثر ظرف مدت 15 روز با استفاده از فرم هاي تعيين شده توسط مشاور عرضه به سازمان اعلام شود.

     üسازمان نتايج عرضه را ظرف 2 روز كاري بررسي نموده و در صورت صحت، تاييديه تكميل فرايند را صادر مي نمايد.

     üدر صورت عدم تاييد عرضه، ناشر از طريق عامل فروش ملزم به عودت وجوه سرمايه گذاران حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ اعلام سازمان مي باشد.

رويه اجرايي انتشار اوراق اجاره

          •مرحله 6:

          •پس از صدور تاييديه تكميل فرايند توسط سازمان، مشاور عرضه بايد اقدامات زير را انجام دهد:

     üقرارداد فروش دارايي توسط فروشنده به ناشر را كه مطابق فرم هاي سازمان تهيه شده، به امضاي طرفين رسانده و يك نسخه از اصل قرارداد را به سازمان ارسال نمايد.

     üسازمان قرارداد فروش دارايي را جهت مطابقت با نمونه تعيين شده بررسي نموده و نتيجه را ظرف مدت 2 روز كاري به مشاور عرضه اعلام مي نمايد.

     üهمزمان با انجام مراحل انتقال دارايي به ناشر مطابق مفاد قرارداد و مقررات مربوطه سازمان تاييديه برداشت وجوه از حساب ناشر و پرداخت به فروشنده را صادر مي نمايد.

     üپس از انتقال دارايي به ناشر، مشاور عرضه بايد قرارداد اجاره دارايي توسط باني را كه مطابق فرم هاي سازمان تهيه شده به امضاي ناشر و باني رسانده و يك نسخه از اصل قرارداد را به سازمان ارسال نمايد.

Be the first to comment

Leave a Reply