عوامل ساختاری، توزیع فراوانی پایان نامه ها و مقالات

متوسط و زیاد ابتدا فاصله بین طبقات محاسبه شد (۵ تا ۲۵) و سپس به سه طبقه کم (کمتر از۱۱)، متوسط (۱۲تا ۱۸) و زیاد (۱۹ و بیشتر) تقسیم شدند. سپس امتیازات افرادی که در فاصله هر یک از طبقات قرار داشتند کد مربوط به همان طبقه را گرفتند (کم=۱، متوسط=۲ و زیاد=۳) و جداول توصیفی محاسبه شد. در سنجش میزان مشتری مداری از هفت گزینه استفاده شده که به منظور طبقه بندی ابتدا فاصله بین طبقات محاسبه شد (۷ تا ۳۵) و سپس به سه طبقه کم (کمتر از ۱۶)، متوسط (۱۷تا ۲۶) و زیاد (۲۷ و بیشتر) تقسیم شدند. سپس امتیازات افرادی که در فاصله هر یک از طبقات قرار داشتند کد مربوط به همان طبقه را گرفتند (کم=۱، متوسط=۲ و زیاد=۳) و جداول توصیفی محاسبه شد. در محاسبه میزان توانمندسازی پانزده سوال در نظر گرفته شده که برای محاسبه طبقات (۱۵ تا ۷۵) ابتدا فاصله طبقات محاسبه و سپس به سه طبقه کم (کمتر از ۳۵)، متوسط (۳۶ تا ۵۵) و زیاد (۵۶ و بیشتر) تقسیم شدند. سپس امتیازات افرادی که در فاصله هر یک از طبقات قرار داشتند کد مربوط به همان طبقه را گرفتند (کم=۱، متوسط=۲ و زیاد=۳) و جداول توصیفی محاسبه شد. در تحلیل استنباطی متغیرها بصورت متغیر نسبی و بدون طبقه بندی استفاده شدند.
۴-۷ عوامل ساختاری در توانمندسازی:
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی مربوط به تأثیرعوامل ساختاری در توانمندسازی از نظر پاسخ دهندگان
تاثیر عوامل ساختاری
فراوانی
درصد فراوانی
کم
۲۷
۷/۱۱
متوسط
۱۵۴
۶۷
زیاد
۴۹
۳/۲۱
جمع کل
۲۳۰
۱۰۰

نتایج مشاهده شده در جدول نشان میدهد ۷/۱۱ درصد پاسخگویان تأثیرکم و ۶۷ درصد متوسط و۳/۲۱ درصد تأثیر عوامل ساختاری را زیاد ارزیابی کرده اند. در مجموع بیشتر فراوانی نشان میدهد که تأثیر این عوامل در حد متوسط ارزیابی شده است.

نمودار ۴-۵: درصد تأثیر عوامل ساختاری

۴-۸ عوامل رفتاری در توانمندسازی:
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی مربوط به تأثیرعوامل رفتاری در توانمندسازی از نظر پاسخ دهندگان
تاثیر عوامل رفتاری
فراوانی
درصد فراوانی
کم
۱۴
۱/۶
متوسط
۱۱۳
۱/۴۹
زیاد
۱۰۳
۸/۴۴
جمع کل
۲۳۰
۱۰۰

نتایج مشاهده شده در جدول نشان میدهد ۱/۶ درصد پاسخگویان تأثیرکم و ۱/۴۹ درصد متوسط و ۸/۴۴ درصد تأثیر عوامل رفتاری را زیاد ارزیابی کرده اند. در مجموع بیشتر فراوانی نشان میدهد که تأثیر این عوامل در حد متوسط رو به زیاد ارزیابی شده است.

نمودار ۴-۶: درصد تأثیر عوامل رفتاری

عوامل ساختاری، توزیع فراوانی پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید