سیستم اطلاعات مدیریت، میزان استفاده پایان نامه ها و مقالات

یا سنتی که هنوز کامپیوتر اختراع نشده بود و سیستم‌های اطلاعاتی همگی مبتنی بر کاغذ و تبادل دستی پرونده‌ها بودند، مربوط می‌شود. رویکرد حاکم در این دوره، بوروکراسی اداری بود. دوره‌ی دوم که با ابداع کامپیوترها در اواخر نیمه‌ی اول قرن بیستم شروع شد، آغاز طراحی و بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی اتوماتیک محسوب می‌شود. با ساخت و رواج کامپیوترهای بزرگ در سازمان‌ها، بسیاری از کارها و محاسبات به صورت خودکار انجام می‌شد، ولی از آنجایی که این کامپیوترها در دسترس همه نبودند، از این‌رو سیستم‌های اطلاعاتی اغلب با رویکرد متمرکز طراحی و ایجاد می‌شدند. دوره‌ی سوم با توسعه و رسوخ گسترده‌ی کامپیوترهای شخصی در سال‌های ۱۹۸۰ در تمامی ابعاد زندگی، سیستم‌های اطلاعاتی گرایش محسوسی به سمت عدم تمرکز از نوع اتمیزه۳ پیدا کردند که نوع خاصی از مدل استقرار و معماری جزیره‌ای و یا به عبارتی تکه تکه شده با اجزای پراکنده محسوب می‌شود. دوره‌ی چهارم با رشد و توسعه‌ی شبکه‌های کامپیوتری و به ویژه اینترنت در دهه‌ی ۱۹۹۰ امکان یکپارچه‌سازی و پیوند میلیون‌ها کامپیوتر و سیستم اطلاعاتی در سراسر جهان فراهم شد (محمودی، ۱۳۸۶).
این پژوهش به دنبال آن است که تعیین نماید مدیران دستگاههای دولتی استان ایلام تا چه اندازه از سیستم اطلاعات مدیریت آگاهی دارند و از آن به چه میزان در فرآیند تصمیم گیری استفاده می نمایند؟ و آیا از این نظر بین گروههای مختلف مدیران تفاوت وجود دارد یا خیر ؟ و در نهایت سعی در شناسایی برخی عوامل موثر بر کاربرد MIS می شود.
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش
می‌توان نقش سیستم‌های مدیریت اطلاعات را به سان کار قلب در بدن انسان دانست. اطلاعات، خون و سیستم اطلاعاتی قلب است. قلب وظیفه رساندن خون تمیز به تمام اجزای بدن انسان را از جمله مغز بر عهده دارد. در زمان ضرورت، قلب سریعتر کار می‌کند، آن را پردازش می‌کند و خون کافی به مقصد می‌رسد و نیازهای کلی و جزئی بدن آدمی را برآورده می‌سازد (رنجی جیفرودی، ۱۳۸۸). MIS نیز دقیقاً این نقش را برای سازمان بازی می‌کند. این سیستم تضمین می‌کند که داده‌های مناسب از منابع مختلف جمع‌آوری و پردازش شوند و به تمام مقاصدی که به آن داده‌ها نیاز است ارسال گردند. با توجه به این که سیستم‌های اطلاعاتی رایج در سازمان‌های کشور‌های توسعه یافته، به طور مناسبی در خدمت مدیران این گونه سازمان‌ها قرار دارند، و از طرفی در عمل ملاحظه می‌شود علیرغم قابلیت‌های مناسبی که در این ابزارهای خوب به نحو شایسته‌ای از آنها استفاده نمی‌شود، لذا هدف از این پژوهش تعیین میزان بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی در سازمانهای دولتی استان ایلام و شناسایی برخی عوامل موثر بر آن است. متأسفانه در گذشته از این سیستم در عمل کمتر در سازمان‌های دولتی استفاده گردیده و اخیراً نیز که توجه برخی از سازمان‌ها به بکارگیری از این سیستم‌ها معطوف شده، در عمل با موانعی موجه گردیده‌اند که آنها را دچار سرخوردگی، سردرگمی و بعضاً مشکلات بیشتری نسبت به گذشته نموده است. علیرغم همه این موارد نیز متأسفانه بررسی و پژوهش جامعی در این مورد به عمل نیامده است. سازمانهای دولتی ایران و به تبع آن استان ایلام از پایین بودن بهره‌وری رنج می‌برند و بسیاری از مسئولین تلاش‌هایی جهت یافتن راه‌کارهای مناسب برای رفع این مشکل داشته‌اند. به نظر می‌رسد بهره‌گیری مناسب از سیستم‌های اطلاعات مدیریتی به منظور بهبود مدیریت مدیران و افزایش بهره‌وری آنان، می‌تواند یکی از این راه‌ کارها باشد. اما به دلیل ویژگی‌های خاصی که برای این سازمان‌ها حاکم می‌باشد، به ویژه مسائل و مشکلاتی که از بعد فرهنگی و اجتماعی، در این سازمان‌ها و به خصوص نیروی انسانی شاغل در آنها (اعم از مدیران و کارکنان) وجود دارد، کاربرد این ابزار به سادگی امکان‌پذیر نیست و در عمل نیز مشاهده گردیده که کمتر سازمان‌ دولتی بوده است که توانسته باشد از این سیستم‌ها به نحو کارآمدی استفاده نموده باشد. لذا در صورتی که بتوان با انجام تحقیقاتی، راه‌کارهایی برای استفاده اثربخش از این سیستم‌ها ارائه نمود، قطعاً گام مفیدی در حل معضلات سازمان‌های دولتی برداشته شده است و بدین لحاظ این پژوهش می‌تواند از اهمیت مناسبی برخوردار باشد، به ویژه آن که تا کنون پژوهش جامعی در کشور، در این خصوص به عمل نیامده است.
خلاصه آن که اگر یک نمونه مناسب نظری که موارد زیر را در آن مورد توجه قرار داد ارائه شود، گامی مؤثر در راستای بهبود پژوهشهای نظری و کاربردی مدیریت در ایران برداشته شده است.
۱- انجام یک پژوهش نظری و کاربردی در سازمانهای دولتی
۲- اصلاح روش اداره سازمانهای دولتی در ایران واعمال مدیریت موفق و موثر بر آنها، از طریق بکارگیری مناسب سیستم‌های اطلاعات مدیریت .
۳- بررسی عوامل تأثیرگذار بر طراحی، استقرار و بکارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریتی در سازمان
۴-۱ اهداف پژوهش
تعیین میزان آشنایی و استفاده مدیران دستگاههای اجرایی استان ایلام از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری
اهداف فرعی
۱- تعیین میزان آشنایی مدیران با سیستمهای اطلاعات مدیریت
۲- تعیین میزان استفاده و کاربرد مدیران از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری
۳- تعیین میزان رابطه بین ویژگیهای فردی مدیران و میزان آشنایی آنها با سیستمهای اطلاعات مدیریت
۴- تعیین میزان
رابطه بین ویژگیهای فردی مدیران و میزان استفاده آنها از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری
۵- تعیین میزان رابطه بین ویژگیهای سازمانی سازمان محل خدمت مدیران و میزان آشنایی آنها با سیستمهای اطلاعات مدیریت
۶- تعیین میزان رابطه بین ویژگیهای سازمانی سازمان محل خدمت مدیران و میزان استفاده آنها از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری
۵-۱ سوالات پژوهش
این پژوهش برای پاسخ به سوالات زیر انجام می شود.
۱ – مدیران سازمانهای دولتی استان ایلام تا چه اندازه با سیستمهای اطلاعات مدیریت آشنایی دارند؟
۲ – مدیران سازمانهای دولتی استان ایلام تا چه اندازه از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری استفاده می کنند؟
۳ – ویژگی ها و عوامل فردی مدیران سازمان های دولتی استان ایلام تا چه اندازه در میزان آشنایی آنها با سیستمهای اطلاعات مدیریت موثر است؟
۴ – ویژگی ها و عوامل فردی مدیران سازمان های دولتی استان ایلام تا چه اندازه در میزان استفاده آنها از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است؟
۵ – ویژگی ها و عوامل سازمانی در محل خدمت مدیران سازمان های دولتی استان ایلام تا چه اندازه در میزان آشنایی آنها با سیستمهای اطلاعات مدیریت موثر است؟
۶ – ویژگی ها و عوامل سازمانی در محل خدمت مدیران سازمان های دولتی استان ایلام تا چه اندازه در میزان استفاده آنها از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
۶-۱ فرضیه های تحقیق
۱-۶-۱ فرضیه اصلی اول
ویژگیها و عوامل فردی مدیران سازمانهای دولتی استان ایلام در میزان استفاده آنها از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
این فرضیه شامل فرضیه های فرعی زیر می باشد:
۱ . بین میزان آشنایی با سیستم اطلاعات مدیریت و میزان بکارگیری آن در فرآیند تصمیم گیری رابطه معناداری وجود دارد.
۲ . توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت بر میزان بکارگیری آن در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
۳ . میزان کاربرد کامپیوتر بر میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
۴ . میزان کاربرد اینترنت بر میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
۵ . اعتقاد به اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت بر میزان بکارگیری آن در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
۶ . بین میزان استفاده مدیران مرد و مدیران زن از MIS در فرآیند تصمیم گیری تفاوت وجود دارد.
۷ . بین میزان استفاده مدیران از MIS در فرآیند تصمیم گیری بر اساس سطوح تحصیلات تفاوت وجود دارد.
۸ . بین میزان استفاده مدیران از MIS در فرآیند تصمیم گیری بر اساس گروههای سابقه خدمت تفاوت وجود دارد.
۹ . بین میزان استفاده مدیران از MIS در فرآیند تصمیم گیری بر اساس گروههای سنی تفاوت وجود دارد.
۱۰ . بین میزان استفاده مدیران از MIS در فرآیند تصمیم گیری بر اساس جایگاه سازمانی تفاوت وجود دارد.
۲-۶-۱ فرضیه اصلی دوم
ویژگیهای سازمانی سازمان محل خدمت مدیران سازمانهای دولتی استان ایلام در میزان استفاده آنها از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
این فرضیه شامل فرضیه های فرعی زیر می باشد:
۱ . حمایت سازمانی بر میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
۲ . حمایت مالی سازمان بر میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
۳ . حمایت مدیر ارشد بر میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
۴ . در دسترس بودن سیستم اطلاعات مدیریت بر میزان بکارگیری آن در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
۵ . سازمان یادگیرنده بودن سازمان بر میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
۶ . شیوه تصمیم گیری مدیر بر میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
۷-۱ تعریف نظری واژه ها و متغیرهای پژوهش
تعریف سیستم اطلاعات مدیریت:
الوانی و تیمورنژاد بر این باورند که سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمی اطلاعاتی و بر مبنای کامپیوتر است که با پردازش داده‌های درون و برون سازمانی، اطلاعات را برای مدیران در سطوح کنترل عملیاتی، کنترل مدیریتی، و برنامه‌ریزی استراتژیک به منظور برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری فراهم می‌آورد (رنگریز، ۱۳۸۷).
مدیریت۴ : فرایند بکارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد (هرسی و بلانچارد، ۱۳۸۱).
آگاهی۵ : بینشی است که مدیران با بهره گیری از اطلاعات، نسبت به موضوعات مورد نظر پیدا می کنند و به کمک آن می توانند درباره آن موضوع تصمیم بگیرند. در واقع آگاهی است که موجب اتخاذ تصمیم می شود، نه داده یا اطلاعات (طالقانی، ۱۳۸۲).
تصمیم گیری۶ : اعتقاد بر این است که جوهره مدیریت اتخاذ یک تصمیم مناسب است و معمولاً مدیریت با تصمیم گیری مترادف می گردد. در یک تعریف مناسب، تصمیم گیری یعنی : انتخاب یک راه حل از میان راه حلهای عملی مختلف برای حل مسایل و استفاده از فرصتها.
حمایت مدیریت : میزان یا درجه ای که مدیران با زیردستان خود ارتبط برقرار می کنند، آنها را یاری می دهند و یا از آنها حمایت می کنند (منبع قبلی).
تصمیم‌گیری: فرآیندی است که از طریق آن را
ه حل مسئله معینی انتخاب می‌گردد .
سازمان‌های یادگیرنده: سازمان‌هایی که با بهره‌گیری از فضایل، هنرها، ارز‌ش‌ها و توانایی‌های افراد خود بر اساس درسهایی که با تجربه می‌آموزند به طور مستمر تغییر کنند و عملکرد خود را بهبود بخشند (رضائیان، ۱۳۸۸).
۸-۱ تعریف عملیاتی متغیرها
سیستم اطلاعات مدیریت: در این پژوهش منظور از سیستم اطلاعات مدیریت هر گونه نظام رسمی و غیر رسمی و شبکه ای اعم از سنتی و یا مبتنی بر کامپیوتر و شبکه از کانالهای ارتباطی و مراکز پردازش اطلاعاتی است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای تصمیم گیری بهینه و حمایت از عملیات در اختیار آنان می گذارد.
حمایت مدیریت : در این پژوهش نظر پاسخگویان درخصوص میزان حمایت مدیر ارشد از آنها در صورت استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت با استفاده از ۵ سوال مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ سنجیده شده است و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان حمایت مدیر در نظر گرفته شده و تحلیل گردیده است.
حمایت سازمانی : در این پژوهش نظر پاسخگویان درخصوص میزان حمایت سازمان متبوع آنها در صورت استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت با استفاده از ۵ سوال مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ سنجیده شده است و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان حمایت سازمانی در نظر گرفته شده و تحلیل گردیده است.
حمایت مالی : در این پژوهش نظر پاسخگویان درخصوص میزان حمایت مالی سازمان متبوع آنها در صورت استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت با استفاده از ۳ سوال مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ سنجیده شده است و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان حمایت مالی در نظر گرفته شده و تحلیل گردیده است.
کاربرد کامپیوتر: در این پژوهش نظر پاسخگویان درخصوص میزان استفاده از کامپیوتر با استفاده از ۲ سوال مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ سنجیده شده است و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان کاربرد کامپیوتر در نظر گرفته شده و تحلیل گردیده است.
کاربرد اینترنت: در این پژوهش نظر پاسخگویان درخصوص میزان استفاده از اینترنت با استفاده از ۳ سوال مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ سنجیده شده است و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان کاربرد اینترنت در نظر گرفته شده و تحلیل گردیده است.
شیوه تصمیم گیری مدیر: در این پژوهش نظر پاسخگویان درخصوص شیوه تصمیم گیری مدیر ارشد با استفاده از ۳ سوال مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ سنجیده شده است و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان شیوه تصمیم گیری مدیر در نظر گرفته شده و تحلیل گردید

سیستم اطلاعات مدیریت، میزان استفاده پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید