سیستم اطلاعات مدیریت، مدیریت ارتباط پایان نامه ها و مقالات

و مرد از نظر میزان بکارگیری تفاوت معناداری وجود ندارد. ۴) بین مدیران شرکت کننده در دوره های آموزشی و سایر مدیران تفاوت معناداری وجود دارد ۵) بین مدیران با رشته تحصیلی ترویج و مدیران با رشته های دیگر و میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت تفاوت وجود ندارد ۶) بین محل خدمت مدیران و میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت تفاوت وجود دارد ۷) مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر میزان بکارگیری به ترتیب عامل مدیریتی و در مراحل بعدی فرهنگ سازمانی، آموزشی یادگیری، فنی، انسانی و اقتصادی می باشند.
۲-۱۶-۲ پژوهشهای صورت گرفته در خارج کشور
* استون۶۶ در سال ۲۰۰۳ به نقش مؤثر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در مدیریت داده‌های مشتریان در شرکت بیمه انیشورکو آمریکا، پرداخته است. این شرکت بیمه با استفاده از مجموعه متعددی از داده‌هایی که قبلاً دارا بوده است، به ایجاد مراکز مشتری پرداخت و عملیات جمع‌آوری اطلاعات کسب و کار خود را با همکاری یکی از شرکت‌های مشاوره‌ای صورت داد تا داده‌های لازم را جمع‌آوری و روش‌ها و ابزارهای عملیاتی سازی آنها را تدوین نماید و بر همین اساس با استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبادرت به تنظیم و دسته‌بندی اطلاعات مشتریان این شرکت نمودند.
* جانسون و فردیک۶۷ در سال ۲۰۰۳ به نقش استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در کاهش هزینه‌ها و افزایش فروش شرکت خودروسازی اسکانیا سوئد پرداخته‌اند. اسکانیا تلاش بسیاری را صرف تبدیل شدن به یک شرکت مشتری گرا کرده است که هدف اولیه از چنین کاری کسب سودآوری بلندمدت در عملیات بوده است. لذا به همین منظور مبادرت به پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری نموده و با به کارگیری این سیستم، این شرکت در حال حاضر طراحی محصول را در یک کلینیک و با همکاری نزدیک‌تر واحدهای فروش و بازاریابی نسبت به قبل اجرا می‌کند. در این کلینیک کارشناسان اسکانیا با همدیگر همکاری می‌کنند تا محصولات جدیدی را با همکاری مشتریانی که برای کلینیک دعوت می‌شوند به نوعی طراحی کنند تا مشتریان بتوانند نیازها و خواسته‌هایشان را در مرحله اولیه طراحی محصول بیان دارند.
* نیکول۶۸ در سال ۲۰۰۴ به بررسی نقش استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در دگرگونی نوع خدمات رسانی و افزایش رضایت مشتریان در شرکت پست کانادا پرداخته است. این شرکت در جهت حمایت از اولویت استراتژیک خود پروژه دگرگون سازی کسب و کارش را در میان گروه شرکت‌های پست کانادا بسط داد. با در نظر گرفتن نگرش کلی سازمان در زمینه ارزش بالاتری به مشتریان شرکت مذکور نه تنها در هدف اولیه خود موفق گردید بلکه سکوها و روش‌هایی را برای ارائه چارچوب آینده خود به سمت آینده‌ای پایدار بنا گذاشت. این رویکرد دگرگون ساز باعث تقویت موفقیت شرکت پست کانادا به عنوان یک رهبر جهانی شده است (الهی و حیدری، ۱۳۸۷).
* نصیر۶۹ (۲۰۰۵) در پژوهش خود به روند توسعه، تغییر و تحول سیستم اطلاعات مدیریت در جهان تجارت و بازاریابی با گذشت زمان پرداخته‌اند. بدین منظور تغییرات و روندهای موثر بر مفاهیم فرآیندها و اجرای سیستم اطلاعات مدیریت با بررسی مقالات انتشار یافته در مجلات بازاریابی تعیین شدند. مخصوصا تحلیل محتوا به این منظور صورت گرفت: ۱) شناسایی روندها و تغییرات احتمالی در مفاهیم و موضوعات مرتبط در سه دهه گذشته. ۲) نشان دادن انواع تحقیقات متداول امروزی. ۳) مقایسه کردن بهره‌وری مجلات تجاری و بازار‌یابی انتشار یافته در رابطه با موضوع سیستم اطلاعات مدیریت.
* مالدین و راچل۷۰ (۲۰۰۵) یک تئوری بنیادی را برای توسعه سیستم‌های اطلاعاتی ارائه داده‌اند که اهمیت خصوصیات طراحی و عملکرد سیستم را شناسایی می‌کند. مجموعه پژوهش آنها سه سطح تحلیلی (شناختی، تکنیکی و ساختار سازمانی) را که می‌توان در پژوهش‌های سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری انجام داد توضیح می‌دهد.
* دیوید و همکاران۷۱ در سال ۲۰۰۵ این موضوع را مطرح کردند که سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان یک واسطه و روابط عمل می‌کند که از طریق آن سه متغیر مجزا، رفتار سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. سیستم اطلاعات حساب‌داری اطلاعاتی درباره‌ی وقایع اقتصادی فراهم می‌کند و تصمیم گیرنده از آن در برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل سازمان استفاده می‌کند. طبق نظر آنها فرآیند تصمیم‌گیری تابعی از سه متغیر ۱- اهداف ۲- مفاهیم ۳- نمادها می‌باشد. براساس این نظریه سیستم اطلاعات حسابداری باید بتواند اطلاعاتی را فراهم کند که قابلیت فهم و مقایسه‌ای بودن داشته باشد و استفاده کنندگان بتوانند با آن داده‌ها کار کنند و قادر باشند آنها را به مفاهیم اقتصادی مورد نیاز خود تبدیل کنند.
* ماک۷۲ (۲۰۰۶) در مقاله‌ای با عنوان “مفاهیم ارزش اطلاعات و حسابداری” ضرورت شناخت ارزش اطلاعات را مورد تأکید قرار داده است و بیان نموده که این ضرورت، به کارگیری مناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری را ایجاب نموده، نقش سازنده‌ای در کنترل، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مدیریت ایفا می‌نماید. وی هم‌چنین به اهمیت آموزش کارکنان در ارتباط با سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و چگونگی جریان اطلاعات در سازمان و ارزیابی اطلاعات حاصله و باز خور مدل سیستم‌ها پرداخته است (دستگیر و همکاران، ۱۳۸۹).
* نارانجو و هارتمن۷۳ (۲۰۰۶) در مقاله خود بررسی می‌کنند که آیا سطوح مختلف کارایی به نحوه استفاده مدیران ارشد بیمارستان‌ها از سیستم اطلاعات مدیریت موجود بستگی دارد. بر اس
اس داده‌های بدست‌آمده از ۲۱۸ مدیر اجرایی ارشد بیمارستان‌های دولتی در اسپانیا مشخص شد که سوابق حرفه‌ای و آموزشی آنها بر استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت تأثیر می‌گذارد و چگونگی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت می‌تواند از اجرای اهداف استراتژیک حمایت و یا ممانعت ‌کند. این نتایج نشان می‌دهند که مدیران ارشد اجرایی دارای سابقه‌ی کلینیکی بیشتربه اطلاعات غیر‌مالی برای فرآیند تصمیم‌گیری متمرکز هستند و سبک درون تعاملی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت را ترجیح داده و در کل از استراتژی‌های تغییر‌پذیری پشتیبانی می‌کنند. اما مدیران دارای سابقه اجرایی برتر در برقراری استراتژی‌های کاهش هزینه کارآمدتر عمل می‌کنندو بیشتر بر اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.
* نارانجو۷۴ (۲۰۰۹) در پژوهشی به بررسی نقش تیم مدیریت ارشد در رابطه بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد استراتژیک می‌پردازد. داده‌های گرد‌آوری شده از ۹۲ تیم مدیریت ارشد نشان داد که ترکیبات مختلف تیمی با سیستم‌های اطلاعات مدیریت در تعامل هستند و چگونه این تعاملات برآن تعداد از عملکردهای استراتژیک تأثیر می‌گذارند که بر کاهش هزینه و انعطاف‌پذیری متمرکز هستند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه سیستم اطلاعات مدیریت بر عملکرد استراتژیک و متمرکز بر انعطاف‌پذیری تأثیر می‌گذارد.
* سورنسن۷۵ و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی به تجزیه و تحلیل مرزهای سیستم و فرآیندهای مرتبط با تصمیم‌گیری برای سیستم اطلاعات مدیریت کشاورزی جدیدی که پیش‌نیاز مدلسازی اطلاعات تخصصی باشد پرداختند. مرزها و دامنه‌های این سیستم بر حسب عوامل و توابع توصیف می‌شوند. در اینجا عوامل همان ماهیت‌های دارای وجه مشترک با سیستم، مانند مدیران، نرم‌افزار و پایگاه داده هستند. آنها به منظور تجزیه و تحلیل موقعیتهای پیچیده و آسان برای توسعه سیستم اطلاعات مدیریت کشاورزی و برآوردن مطلوب نیازهای مشتریان یک مدل ذهنی بر مبنای متدولوژی سیستم‌های ساده و بر مبنای اطلاعات به دست آمده از چهار مزرعه آزمایش بدست آوردند. این مزارع معرف شرایط متنوع در سراسر اتحادیه اروپا بودند. در این پژوهش مزایای استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل تخصصی سیستم‌ها را به عنوان مرحله‌ی مقدماتی طراحی واقعی سیستم‌های جدیداطلاعات مدیریت کشاورزی در مقایسه با سایر روش‌های پیشین و بیشتر مقرراتی و خشک و روش‌های تجزیه و تحلیل سیستم معطوف به فعالیت نشان داده می‌شود.
* جین‌کیو۷۶ و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی تئوری سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت را بررسی می‌کنند و موفقیت آن را در حوزه‌ی مدیریت بلایای طبیعی، پشتیبانی وظایف، رضایت کاربران و سه بعد اطلاعات، سرویس و کیفیت با‌هدف استفاده از این سیستم‌ها بررسی می‌شود.

۱۷-۲ تدوین چارچوب نظری پژوهش
این پژوهش در بخش اول به توصیف وضعیت موجود در خصوص میزان آگاهی و آشنایی و توانایی و همچنین استفاده و کاربرد مدیران از سیستم‌های اطلاعاتی می‌پردازد. در بخش دوم به بررسی برخی عوامل موثر بر میزان کاربرد MIS می‌پردازد که عوامل موثر بر کاربرد MIS در سازمانهای دولتی استان ایلام به دو دسته کلی ویژگیهای فردی و ویژگیهای سازمانی تقسیم می شوند که پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر کاربرد MIS و نیز عواملی که بر کاربرد آن تاثیر ندارند، شناسایی می شوند.
در این پژوهش ویژگی های فردی شامل جنسیت، سن، سطح تحصیلات، آشنایی با MIS، کاربرد کامپیوتر، کاربرد اینترنت، توانایی استفاده از MIS، دسترسی به MIS، قصد کاربرد MIS، اعتقاد به اثربخشی و ویژگیهای سازمانی شامل سابقه خدمت، جایگاه سازمانی، حمایت سازمانی، حمایت مالی، آگاهی مدیر، حمایت مدیر، شیوه تصمیم گیری مدیر می باشد.

شکل (۲-۲). چارچوب نظری پژوهش

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

۱-۳ مقدمه
هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند، می توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست (رفیع پور، ۱۳۸۱).
دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد. ” دکارت در این رابطه روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود ” (خاکی ،۱۳۸۲).
اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین رابطه میان متغیرهاست. در روش توصیفی مجموعه روشهایی که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است مورد استفاده قرار می گیرد. اجرای تحقیق توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد (سرمد،۱۳۸۰).
در این فصل چگونگی انجام کار ارائه می شود تا امکان قضاوت دربار? یافته های پژوهش و در صورت لزوم امکان بررسی مجدد فراهم گردد، همچنین به تشریح ابزارهای گردآوری داده ها، جامعه آماری، روایی و اعتبار ابزارها و روش تجزیه و تحلیل داده ها و روش آماری مورد استفاده پرداخته شده است.
۲-۳ نوع و روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظرهدف (نوع پژوهش)، کاربردی
می باشد و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی به حساب می آید.
۳-۳ مبانی تئوریک پژوهش
مدل پذیرش فن آوری۷۷ به وسیله دیویس و همکاران۷۸ برای تشریح رفتار بهره برداری از کامپیوتر توسعه یافته است. چارچوب تئوریکی مدل بر پایه تئوری فیش بین و آیزن۷۹ به عنوان تئوری عمل استدلالی می باشد. هدف از تئوری پذیرش فن آوری، آماده سازی یک تفسیر در رابطه با تعیین کننده های پذیرش کامپیوتر می باشد که به صورت یک تئوری کلی قادر است رفتار استفاده کننده را در بین یک دامنه وسیع استفاده کنندگان نهایی از فن آوری عموم قرار گیرد. مدل پذیرش فن آوری و تئوری عمل منطقی به عنوان مبنایی نظری برای تعیین روابط علی بین دو مکان کلیدی از ساختارها ۱) سودمندی مشاهده شده۸۰ و استفاده آسان درک شده۸۱ و ۲) نگرش استفاده کننده، قصد رفتاری و رفتار بهره برداری واقعی از کامپیوتر است. سودمندی درک شده به عنوان “اهداف احتمالی و کاربرد ویژه از یک سیستم که عملکرد در یک زمینه اجتماعی را افزایش می دهد” تعریف کرده اند. آسانی درک شده در استفاده به عنوان “درجه ای که انتظارات استفاده کننده با استفاده از سیستم هدف با یک مقدار کوشش مقتضی برآورده سازد بر می گردد”. هر دو سودمندی درک شده و آسانی درک شده در استفاده، نگرش را در جهت استفاده سیستم پیشگویی می کنند که به عنوان درجه تمایل استفاده کننده در قبال استفاده از سیستم تعریف شده است. نگرش و سودمندی استفاده کننده تاثیر بر رفتار قصد شده افراد برای استفاده تاثیر می گذارد. استفاده واقعی از سیستم به وسیله رفتار قصد شده پیشگویی می گردد (بدرقه، ۱۳۸۹).
در شکل (۳-۱) و (۳-۲) هر دو مدل را می بینید. در شکل (۳-۳) نیز مدل مفهومی پژوهش را که از این دو مدل بدست آمده ملاحظه می نمایید.

شکل (۳-۱). مدل پذیرش فناوری (TAM) (برگرفته از بدرقه، ۱۳۸۹)

شکل (۳-۲). تئوری عمل استدلالی (برگرفته از بدرقه، ۱۳۸۹)

۴-۳ مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش از مدل پذیرش فناوری تغییریافته و تئوری عمل استدلالی به عنوان مدل مفهومی استفاده شده است. (کلیه مفاهیم در انتهای فصل اول توضیح داده شده اند)

شکل (۳-۳). مدل مفهومی پژوهش

۵-۳ متغیرهای پژوهش
۱-۵-۳ متغیر وابسته
متغیر وابسته این پژوهش میزان استفاده و کاربرد سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری توسط مدیران در سازمانهای دولتی می باشد.
۲-۵-۳ متغیر مستقل
متغیر مستقل در این پژوهش ویژگی های فردی شامل جنسیت، سن، سطح تحصیلات، آشنایی با MIS، دسترسی به MIS، توانایی استفاده از MIS، قصد کاربرد MIS، اعتقاد به اثربخشی، کاربرد کامپیوتر، کاربرد اینترنت، سابقه خدمت، جایگاه سازمانی و ویژگیهای سازمانی شامل حمایت سازمانی، حمایت مالی، آگاهی مدیر، حمایت مدیر، شیوه

سیستم اطلاعات مدیریت، مدیریت ارتباط پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید