سیستم اطلاعات مدیریت، حمایت سازمانی پایان نامه ها و مقالات

شده‌اند (میانگین ۵۴/۲)، تبادل تجارب کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت با سازمان‌های دیگر (میانگین ۴۳/۲)، شناسایی و پرهیز از علل ناکامی‌ها و شکست‌های سازمان‌های دیگر در کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت (میانگین ۴۳/۲) بوده است.

جدول(۴-۱۳). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه “سازمان یادگیرنده”
شرح سؤال
میانگین از ۵
نسبت افراد موافق
نسبت افراد مخالف
انجراف معیار
برای کنترل و نظارت بر پروژه‌های در حال انجام سیستم اطلاعات مدیریت از مشاوران بیرون از سازمان استفاده می‌شود.
۶/۲
۳۱/۰
۶۹/۰
۰۸/۰
از کاربردهای سیستم اطلاعات مدیریت که در سازمان‌های دیگر با موفقیت تجربه شده‌اند، استفاده می‌شود.
۵۴/۲
۳۰/۰
۷۰/۰
۰۷۳/۰
تجارب کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت، با سازمان‌های دیگر تبادل می‌شود.
۴۳/۲
۲۳/۰
۷۷/۰
۰۷/۰
علل ناکامی‌ها و شکست‌های سازمان‌های دیگر در کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت، شناسایی و از آنها پرهیز می‌شود.
۴۳/۲
۲۳/۰
۷۷/۰
۰۷/۰
(خیلی کم = ۱، کم = ۲ ، متوسط=۳، زیاد=۴، خیلی زیاد= ۵)، میانگین کل: ۵/۲ ، انحراف معیار: ۰۶۳/۰

۹-۳-۴بررسی شاخص های مولفه حمایت سازمانی
به منظور سنجش نظر پاسخگویان در زمینه احساس برخورداری از حمایت سازمانی در صورت و هنگام استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت از یک مقیاس اندازه گیری مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت (خیلی کم=۱، کم=۲، متوسط=۳، زیاد=۴، خیلی زیاد=۵) شامل ۵ سؤال استفاده گردید.
داده های جدول (۴-۱۴) حاکی است که میانگین نظرات پاسخگویان نمونه آماری در زمینه تشویق (مادی یا معنوی) برای کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان ۳۴/۲ بوده است، همچنین در زمینه پیشرفت شغلی و موقعیت سازمانی به خاطر مشارکت در کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان یا کاربرد آن (میانگین ۶۴/۲)، استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت به مدت کافی و به صورت آزمایشی برای پی بردن به قابلیت های آن (میانگین ۴۹/۲)، بیان نتایج استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت برای دیگران (میانگین ۷۶/۲)، در جریان قرار دادن دیگران درباره دستاوردهای حاصل از کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت (میانگین ۷۵/۲ ) بوده است.
جدول(۴-۱۴). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه “حمایت سازمانی”.
شرح سؤال
میانگین از ۵
نسبت افراد موافق
نسبت افراد مخالف
انجراف معیار
هرگاه در کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان مشارکت داشته یا خود، آن را به کار برده‌ام به نوعی تشویق (مادی یا معنوی) شده‌ام.
۳۴/۲
۲۵/۰
۷۵/۰
۰۷۸/۰
مشارکت در کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان یا کاربرد آن توسط خودم، بر پیشرفت شغلی و موقعیت سازمان من تأثیر داشته است.
۶۴/۲
۳۸/۰
۶۲/۰
۰۷۹/۰
به من اجازه داده می‌شود که به مدت کافی و به صورت آزمایشی از سیستم اطلاعات مدیریت استفاده کنم تا به قابلیت‌های آن پی ببرم.
۴۹/۲
۳۱/۰
۶۹/۰
۰۸/۰
براحتی می‌توانم نتایج استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت را برای دیگران بیان کنم.
۷۶/۲
۳۹/۰
۶۱/۰
۰۷۹/۰
می‌توانم دیگران را در جریان دستاوردهای حاصل از کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت قرار دهم.
۷۵/۲
۳۷/۰
۶۳/۰
۰۷۹/۰
(خیلی کم = ۱، کم = ۲ ، متوسط=۳، زیاد=۴، خیلی زیاد= ۵)، میانگین کل: ۶/۲ ، انحراف معیار: ۰۶۸/۰

۱۰-۳-۴ بررسی شاخص های مولفه شیوه تصمیم گیری مدیران

سیستم اطلاعات مدیریت، حمایت سازمانی پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید