سطح معنی داری، مدیریت کیفیت جامع پایان نامه ها و مقالات

وجود دارد.
جدول ۴-۱۴)رابطه بین تمرکز بر مشتری از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک
متغیرها
عملکرد بانک
تمرکز بر مشتری
ضریب همبستگی پیرسون
۱۷۱/۰

سطح معنی داری
۰۳۱/۰

تعداد
۱۶۰

فرضیه دهم: بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن توزیع نرمال ندارد و متغیر رضایت مشتریان توزیع نرمال دارد، برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم. اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنی داری وجود دارد. همانطور که در جدول۴-۱۵) مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر ۲۸۹/۰و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است و ضریب همبستگی مثبت است. بنابراین فرضیه دهم از نظر آماری تایید می شود و نتیجه می گیریم بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
جدول۴-۱۵) رابطه بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان
متغیرها
رضایت مشتریان
اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن
ضریب همبستگی اسپیرمن
۲۸۹/۰

سطح معنی داری
۰۰۰/۰

تعداد
۱۶۰

فرضیه یازدهم: بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن توزیع نرمال ندارد و متغیر کیفیت خدمات توزیع نرمال دارد، برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم. اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنی داری وجود دارد. همانطور که در جدول۴-۱۶) مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر ۱۷۳/۰و سطح معنی داری ۰۲۸/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است و ضریب همبستگی مثبت است. بنابراین فرضیه یازدهم از نظر آماری تایید می شود و نتیجه می گیریم بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
جدول ۴-۱۶) بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات
متغیرها
کیفیت خدمات
اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن
ضریب همبستگی اسپیرمن
۱۷۳/۰

سطح معنی داری
۰۲۸/۰

تعداد
۱۶۰

فرضیه دوازدهم: بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن توزیع نرمال ندارد و متغیر عملکرد بانک توزیع نرمال دارد، برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم. اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنی داری وجود دارد. همانطور که در جدول۴-۱۷) مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر ۳۲۷/۰و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است و ضریب همبستگی مثبت است. بنابراین فرضیه دوازدهم از نظر آماری تایید می شود و نتیجه می گیریم بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

جدول ۴-۱۷) بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک
متغیرها
عملکرد بانک
اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن
ضریب همبستگی اسپیرمن
۳۲۷/۰

سطح معنی داری
۰۰۰/۰

تعداد
۱۶۰

فرضیه سیزدهم: بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
با توجه به اینکه هر دو متغیر مدیریت افراد و رضایت مشتریان دارای توزیع نرمال هستند برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می کنیم. اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنی داری وجود دارد. همانطور که در جدول۴-۱۸) مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر ۳۲۴/۰و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است و ضریب همبستگی مثبت است. بنابراین فرضیه سیزدهم از نظر آماری تایید می شود و نتیجه می گیریم بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
جدول ۴-۱۸) رابطه بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان
متغیرها
رضایت مشتریان
مدیریت افراد
ضریب همبستگی پیرسون
۳۲۴/۰

سطح معنی داری
۰۰۰/۰

تعداد
۱۶۰

فرضیه چهاردهم: بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع وکیفیت خدمات رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
با توجه به اینکه هر دو متغیر مدیریت افراد و کیفیت خدمات دارای توزیع نرمال هستند برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می کنیم. اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنی داری وجود دارد. همانطور که در جدول۴-۱۹) مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر ۲۶۹/۰و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است و ضریب همبستگی مثبت است. بنابراین فرضیه چهاردهم از نظر آماری تایید می شود و نتیجه می گیریم بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات رابطه مثبت معنی د
ار وجود دارد.
جدول ۴-۱۹)رابطه بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات
متغیرها
کیفیت خدمات
مدیریت افراد
ضریب همبستگی پیرسون
۲۶۹/۰

سطح معنی داری
۰۰۰/۰

تعداد
۱۶۰

فرضیه پانزدهم: بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
با توجه به اینکه هر دو متغیر مدیریت افراد و عملکرد بانک دارای توزیع نرمال هستند برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می کنیم. اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنی داری وجود دارد. همانطور که در جدول۴-۲۰) مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر ۳۴۲/۰و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است و ضریب همبستگی مثبت است. بنابراین فرضیه پانزدهم از نظر آماری تایید می شود و نتیجه می گیریم بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
جدول ۴-۲۰) بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک
متغیرها
عملکرد بانک
مدیریت افراد
ضریب همبستگی پیرسون
۳۴۲/۰

سطح معنی داری
۰۰۰/۰

تعداد
۱۶۰

فرضیه شانزدهم: بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر مدیریت فرآیندها توزیع نرمال ندارد و متغیر رضایت مشتریان توزیع نرمال دارد، برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم. اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنی داری وجود دارد. همانطور که در جدول۴-۲۱) مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر ۲۳۷/۰و سطح معنی داری ۰۰۳/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است و ضریب همبستگی مثبت است. بنابراین فرضیه شانزدهم از نظر آماری تایید می شود و نتیجه می گیریم بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
جدول ۴-۲۱)رابطه بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان
متغیرها
رضایت مشتریان
مدیریت فرآیندها
ضریب همبستگی اسپیرمن
۲۳۷/۰

سطح معنی داری
۰۰۳/۰

تعداد
۱۶۰

فرضیه هفدهم: بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر مدیریت فرآیندها توزیع نرمال ندارد و متغیر کیفیت خدمات توزیع نرمال دارد، برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم. اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنی داری وجود دارد. همانطور که در جدول۴-۲۲) مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر ۲۴۶/۰و سطح معنی داری ۰۰۲/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است و ضریب همبستگی مثبت است. بنابراین فرضیه هفدهم از نظر آماری تایید می شود و نتیجه می گیریم بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
جدول ۴-۲۲)رابطه بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات
متغیرها
کیفیت خدمات
مدیریت فرآیندها
ضریب همبستگی اسپیرمن
۲۴۶/۰

سطح معنی داری
۰۰۲/۰

تعداد
۱۶۰

فرضیه هیجدهم: بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر مدیریت فرآیندها توزیع نرمال ندارد و متغیر عملکرد بانک توزیع نرمال دارد، برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم. اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنی داری وجود دارد. همانطور که در جدول۴-۲۳) مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر ۳۸۱/۰و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است و ضریب همبستگی مثبت است. بنابراین فرضیه هیجدهم از نظر آماری تایید می شود و نتیجه می گیریم بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
جدول ۴-۲۳)رابطه بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک
متغیرها
عملکرد بانک
مدیریت فرآیندها
ضریب همبستگی اسپیرمن
۳۸۱/۰

سطح معنی داری
۰۰۰/۰

تعداد
۱۶۰

فرضیه نوزدهم: بین وجود راهبردهای مشخص و همسو توسط بانک مرکزی و دیگر بانک ها و مدیریت کیفیت جامع رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر وجود راهبردهای مشخص و همسو توزیع نرمال ندارد و متغیر کیفیت جامع توزیع نرمال دارد، برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم. اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنی داری وجود دارد. همانطور که در جدول۴-۲۴) مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر ۳۰۵/۰و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است و ضریب همبستگی مثبت است. بنابراین فرضیه نوزدهم از نظر آماری تایید می شود و نتیجه می گیریم بین وجود راهبردهای مشخص و همسو توسط بانک مرکزی و دیگر بانک ها و مدیریت کیفیت جامع رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

جدول ۴-۲۴)رابطه بین وجود راهبردهای مشخص و همسو توسط بانک مرکزی و
دیگر بانک ها
متغیرها
کیفیت جامع
وجود راهبردهای مشخص و همسو
توسط بانک مرکزی و دیگر بانک ها

ضریب همبستگی اسپیرمن
۳۰۵/۰

سطح معنی داری
۰۰۰/۰

تعداد
۱۶۰

فرضیه بیستم: بین فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر فرهنگ سازمانی توزیع نرمال ندارد و متغیر کیفیت جامع توزیع نرمال دارد، برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم. اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنی داری وجود دارد. همانطور که در جدول۴-۲۵) مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر ۱۳۵/۰و سطح معنی داری ۰۹۰/۰ است که از ۰۵/۰ بیشتراست. بنابراین فرضیه بیستم از نظر آماری تایید نمی شود.
جدول ۴-۲۵)رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع
متغیرها
کیفیت جامع
فرهنگ سازمانی
ضریب همبستگی اسپیرمن
۱۳۵/۰

سطح معنی داری
۰۹۰/۰

تعداد
۱۶۰

۴-۴) مدل های آماری و معادلات ساختاری
در این بخش به منظور بررسی ارتباط میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، چهار مدل آماری، یک مدل کلی و یک مدل اکتشافی را مورد مطالعه قرار می دهیم.
مدل اول
در این مدل رابطه میان متغیرهای مستقل رهبری موثر و متعهد، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، مدیریت افراد و مدیریت فرآیندها را بر متغیر وابسته رضایت مشتری بررسی کنیم. برای این منظور از رگرسیون چندگانه استفاده می کنیم.
برای استفاده از رگرسیون چندگانه، باید توزیع متغیر وابسته همیشه نرمال باشد. همانطور که در آزمون کلموگروف اسمیرنوف مشاهده کردیم متغیر رضایت مشتری توزیع نرمال دارد. مدل مورد نظر ما به صورت ذیل است:

نگاره ۴-۵) مدل رابطه میان ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری
در این نمودار ۰۳/۰ نشان دهنده میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای رهبری موثر و متعهد و رضایت مشتری است. همچنین عدد ۷۰/۱ نیز نشان دهنده واریانس متغیر رهبری موثر و متعهد است. سایر مقادیر ارائه شده در نمودار را نیز به همین صورت می توان تفسیر کرد.
معادله ساختاری
اگر متغیرهای مستقل رهبری موثر و متعهد را با ، برنامه ریزی استراتژیک را با، تمرکز بر مشتری را با ، اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها را با ،مدیریت افراد را با و مدیریت فرآیندها را با نمایش دهیم و متغیر وابسته رضایت مشتریرا با نمایش می دهیم. با توجه به ضرایب رگرسیونی، مدل رگرسیونی خطی برازش داده شده به داده ها، به صورت ذیل می باشد:

با استفاده از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مد نظر از متغیر رضایت مشتریرا می توان با استفاده از متغیرهای رهبری موثر و متعهد، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، مدیریت افراد و مدیریت فرآیندها پیش بینی کرد.
جدول تجزیه واریانس که با نرم افزار SPSS به دست آمده است به صورت زیر

سطح معنی داری، مدیریت کیفیت جامع پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید