رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.-دانلود پایان نامه مدیریت دسته‌بندی نشده  تسهیل مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

با ذکر این واقعیت و برای رسیدن به یک برنامه­ریزی هدفمند در یک پیام بازرگانی باید تمهیداتی در نظر گرفته شود. تمهیدات تبلیغ ابعادی است که بر مبنای آن یک تبلیغ بازرگانی شکل می‌گیرد، این ابعاد در بردارنده فرم و محتوا هستند و به شرایط و ویژگیهای پیام گیر نیز نظر دارند. این جنبه‌ها در تبلیغات بازرگانی عبارتند از:

۱) قاعده تکرار

۲) قاعده تکیه بر ارزشها.

۳)قاعده سادگی وضوح پیام.

۴) قاعده استفاده از جاذبه های تصویر و رنگ.

۵) قاعده تکیه بر جنبه های عاطفی و برانگیزاندن احساسات مخاطب.

۶) قاعده مخاطب قرار دادن گروههای سنی پایین.

۷) قاعده اعتبار بخشی به فرستنده (منبع) و …

۸) قاعده اثبات بخشی از ادعا.

در کنار اصول و قواعد تبلیغ، چارچوب تبلیغ نیز یکی دیگر از تمهیدات اساسی تبلیغ بازرگانی است که با در نظر گرفتن آن یک تبلیغ کارا محقق می‌شود. چارچوب تبلیغ بازرگانی بر جنبه های ویژگی مشترک عملکرد در رسانه‌ها تأکید دارد و به شکل های سرعت تبلیغ (ناظر بر آماده سازی سریع و به موقع تبلیغات بازرگانی و در چارچوب زمانی مشخص سفارش از سوی تولید کننده)، مداومت تبلیغ (ناظر براستمرار در امر تبلیغ و تداوم در نگاه کارشناسان اطمینان و جلب مشتری، وسعت حوزه تبلیغ پوشش محیطی امر تبلیغ در حوزه جغرافیایی تبلیغ بازرگانی) و تنوع وگوناگونی و محتوای تبلیغ (استفاده از جاذبه های بصری و تکنیکی مختلف ارائه پیام) قابل اندازه گیری است.

با توجه به اینکه یک تبلیغ بازرگانی، بر اساس تمهیدات خاص، اصول و قواعد و در چارچوب مشخصی صورت می‌پذیرد. ملاحظاتی نیز برای انجام یک تبلیغ بازرگانی وجود دارد که بتواند حداکثر موفقیت را به همراه آورد. در این موقعیت، در یک تبلیغ بازرگانی حداکثر ایجاد جاذبه در پیام را برای خرید یک کالا یا استفاده از یک خدمت ایجاد می‌کنند که در پی در نظر گرفتن ملاحظاتی محقق خواهد شد. این ملاحظات عبارتند از:

– ارتباطات قومی

– جاذبه منبع

– انضباط سازمانی

– مدیریت و تدبر

– اطلاعات و دانش کافی

– برنامه ریزی دقیق برای اجرا

– استفاده از هنر

– شناخت دقیق افکار عمومی

– اعتماد به نفس

– شناخت ابزار و امکانات ارتباطی

– آگاهی از شیوه های اثرگذاری پیام

– آینده نگری.

حال این ملاحظات اصلی برای انجام یک تبلیغ کارا در شکل کارکرد تبلیغ بازرگانی، اندازه گیری می‌شود، منظورازکارکردهای تبلیغ، نقش هایی است که برای تبلیغ بازرگانی در نظر گرفته شده است و ناظر بر ماهیت و دلایل ظهور این امر در جامعه نیز می‌شود. بنابراین کارکردهای اصلی یک تبلیغ بازرگانی به شرح زیر است:

– کارکرد فروش کالا و خدمات

– کارکرد ایجاد اشتغال

– کارکرد گسترش تولید و خدمت دهی

– کارکرد آگاهی دهی و اطلاع رسانی

– کارکرد تشویق امنیت و آرامش

– کارکرد تسهیل در دسترسی به کالا و خدمات

– کارکرد معرفی کیفیت بالاتر و مطلوب تر

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

۱ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

۲ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

۳ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.-دانلود پایان نامه مدیریت دسته‌بندی نشده  تسهیل مدیریت
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده