دانلود پروپوزال رایگان :شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان- قسمت 3

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان.

اهداف ویژه:

1- بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان.

2- بررسی ارتباط بین ارتقاء سطح زندگی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش
دانش آموزان.

3- بررسی ارتباط بین ارتقاء علمی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و پیشرفت                                                      تحصیلی دانش آموزان.

4- بررسی راهکارها و پیشنهادهای مؤثر در زمینه ارتقاء سطح زندگی معلمان.

5- بررسی راهکارها و پیشنهادهای مرتبط در زمینۀ ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش
­       دانش آموزان.

 

 

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 

 

ط-  سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی: عوامل مؤثر بر ارتقاء زندگی معلمان چیست؟ واین عوامل چه تأثیری در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان دارد؟

سؤالات ویژه:

1- عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان چیست؟

2- ارتباط بین ارتقاء سطح زندگی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان چیست؟

3- ارتباط بین ارتقاء علمی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان چیست؟

4- راهکارها و پیشنهادهای مؤثر در زمینه ارتقاء سطح زندگی معلمان چیست؟

5- راهکارها و پیشنهادهای مرتبط در زمینۀ ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان   چیست؟

 

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

تعریف مفهومی واژه ها :

تعریف مفهومی ارتقاء: ارتقاء به معنی برآمدن، بلند شدن، صعود، بالا رفتن می باشد. (فرهنگ معین،1388، ج1، ص 193).

 

تعریف عملیاتی ارتقاء: ارتقاء یعنی رشد و بالا رفتن، و از نظر سطح زندگی، یعنی بالا رفتن سطح امکانات و افزایش درآمد و حقوق و مزایا و داشتن شغل مناسب و رفع کمبودهای مالی زندگی و در کل از نظر روحی و روانی در آرامش بودن. (سجادیان، 1376، ص 49).

 

تعریف مفهومی سطح زندگی: سطح زندگی واژه ای است که از ترکیب دو واژه «سطح» و «زندگی» با دو معنای متفاوت تشکیل شده است. سطح یعنی بام، روی هرچیز که همواره و پهن باشد. (فرهنگ معین، 1388، ج2، ص1883).

 

زندگی : حیات، وجود، هستی (همان منبع، 1388، ج2، ص1753).

 

سطح زندگی: وضع مالی، مال و منال (همان منبع، 1388، ج2، ص1890).

 

تعریف عملیاتی سطح زندگی: توسعه و برخورداری انسان از امکانات و نعمت هایی در زندگی، به گونه ای که فرد از نظر مالی و غیرمالی در آرامش و آسایش مطلوبی باشد و بتواند تمام امور مربوط به نیازهای جسمی و روحی خود و عائله تحت تکفلش را برآورده سازد.

 

تعریف مفهومی معلم: تعلیم دهنده، آموزنده، تعلیم کننده. (همان منبع، 1388، ج3، ص4239).

 

تعریف عملیاتی معلم: معلم فردی است که با عشق و علاقه و دلسوزی آنچه را که خود بلد است به دانش آموزان یاد می دهد و علاوه بردرس، تربیت و پرورش دانش آموز را نیز بر عهده دارد در این پژوهش منظور ازمعلّمان، دبیران مقطع متوسطه می باشند.

تعریف مفهومی دانش آموز: آنکه علم آموزد، شاگرد مدرسه. (همان منبع، 1388، ج2،
ص 1490).

 

تعریف عملیاتی دانش آموز: کودک یا نوجوانی که در مقطع دبستان، یا راهنمایی و یا دبیرستان در حال آموختن و یاد گیری دانش و تحصیل علم است و در این پژوهش منظور از
دانش آموزان، نوجوانان دوره متوسطه می باشند.

تعریف مفهومی آموزش و پرورش: آموزش: آموزیدن، آموختن، یاددادن، تعلیم (همان منبع، 1388، ج1، ص92). پرورش: تربیت، تعلیم، تأدیب، فرهنگ، تمدن، پرستیدن، پرستش، خوراک، غذا، طعام. (همان منبع، 1388، ج1، ص 764).

 

تعریف عملیاتی آموزش و پرورش: نهاد یا سازمانی که وظیفۀ تعلیم و تربیت افراد را در جامعه برعهده دارد و یکی از زیر بنایی ترین نهادهای جوامع بشری پس از خانواده می باشد و به طور کلی پرورش و ساختن منابع انسانی بر عهدۀ نظام آموزشی کشور یعنی سازمان آموزش و پرورش می باشد. (محسنی، 1368، ص 214).

 

تعریف مفهومی کیفیت: واژه کیفیت دارای چند معنای متفاوت می باشد. در فلسفه منظور از کیفیت، چگونگی یک چیز است، چونی، چگونگی، صفت و حالت و چگونگی چیزی. (فرهنگ معین، 1381، ج سوم ، ص 2235).

 

تعریف عملیاتی کیفیت : یعنی تغییرات کیفی در سطح آموزش و پرورش که شامل، تغییرات درفرهنگ حاکم بر جامعه و تحول در رفتار مردم و تقویت و تحکیم سرمایه های مادی و انسانی
می باشد. (عمادزاده ، 1370، ص 43).

 

 

 

 

 

 

 

5-روش شناسی تحقیق:

 

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

روش پژوهش کیفی است و از نظر هدف، کاربردی بوده، ولی از نظر نحوۀ گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی می باشد. با توجه به آثار نوشتاری موجود در خصوص (شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن درارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان) نگاشته شده است بدین منظور از کتاب های روان شناسی، تربیتی، اجتماعی، کتاب های درسی دانشگاه، مجلات رشد، پیوند، ماهنامه های تربیتی آموزشی و رشد و مقالات موجود در سایت های اینترنتی استفاده شده است و به سؤالات پژوهش، پاسخ لازم داده شده است.

 

جامعه نمونه و روش نمونه برداری:

از آنجا که پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی بوده است، از کتاب ها و مقالات، فیش برداری لازم صورت گرفته است و کار پژوهش، به شیوه مطالعه کتابخانه صورت گرفته است، روش نمونه برداری نیز به صورت هدفمند گزینشی صورت گرفته است.

 

ابزار و روش اندازه گیری داده ها:

در این پژوهش روش تدوین و گرد آوری داده ها، با استفاده از فیش برداری از منابع و اسنادی، همچون مقالات، پایان نامه ها، مجلات و سایتهای اینترنتی و منابع معتبر داخلی و خارجی بوده است.

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

روش تجزیه و تحلیل داده ها، توصیفی تحلیلی می باشد و با استفاده از فیش برداری از مقالات، پایان نامه ها و پژوهش های صورت گرفته داده ها، جمع آوری و تلخیص و عرضه گردیده است. پس ازآن از داده ها، نتیجه گیری به عمل آمده، ودر پایان، نتایج به دست آمده از پژوهش با نتایج پژوهش ها، تطبیق داده شده است.

 

 

یعنی فعالیت های انجام شده در تحلیل داده ها به صورتی بوده است که، داده ها، گردآوری و ارائه شده و نتیجه گیری از آنها به عمل آمده و برای تأیید نهایی از نتایج پژوهش های گذشته، استفاده شده است.

منابع :

6- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی می‌باشد؟                            بلی   خیر

در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

 

نوع آزمایشگاه تجهیزات مورد نیاز مواد و وسایل مقدار مورد نیاز
   

 

   

 

امضاء استاد راهنما:                           امضاء مدیرگروه تخصصی:

 

  • زمان بندی انجام تحقیق:

 

 

الف- تاریخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقیق:……………………..ج- تاریخ اتمام:…………………..

 

تذکر: لازم است کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.


پیش‏بینی زمان‏بندی فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

ردیف شرح فعالیت زمان کل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

 

                           
2

 

                           
3

 

                           
4

 

                           
5

 

                           
6

 

                           
7

 

                           
8

 

                           
9

 

                           
10

 

                           
11

 

                           
12

 

                           

توجه: 1- زمان و نوع فعالیت‌های اجرایی پایان‏نامه، حتی‏الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.

  2- حداقل زمان قابل قبول برای پیش‏بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان‏نامه کارشناسی ارشد 6 ماه و حداکثر 12 ماه می‏باشد.

 


8– صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگی دانشجو: پرستو صادقی              امضاء            تاریخ

 

نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان راهنما    کیوان یزدانبخش            امضاء               تاریخ

1-

2-

 

نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان مشاور     کیوان کاکابرایی                امضاء               تاریخ

1-

2-

نام و نام‏خانوادگی عضو کمیته نظارت بر تحقیق             امضاء               تاریخ

1-

 

شورای گروه تخصصی …………………………………..در تاریخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشکیل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــپرستو صادقی  با عنوان

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت در رغبت ها و تعهد سازمانی در معلمان شهرستان اسلام آباد غرب »

بررسی و به تصویب رسید.

 

نام و نام‏خانوادگی اعضای شورا                      امضاء                    تاریخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

نام و نام‏خانوادگی مدیرگروه:                                                  مهر و امضاء              تاریخ

 

 

 

 

 

 

                        

9- صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه:

 

خانم

موضوع و طرح تحقیق پایان‏نامه ـــــــــــــ                   دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه روانشناسی

آقای

گرایش عمومی که به تصویب کمیته گروه تخصصی مربوطه رسیده است، در جلسه مورخ ……………………….  شورای پژوهشی دانشگاه طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت.

 

 

ردیف نام و نام‏خانوادگی نوع رأی (موافق

یا مخالف)

محل امضاء توضیحات
1

 

       
2

 

       
3

 

       
4

 

       
5

 

       
6

 

       
7

 

       

 

 

مدیر پژوهشی واحد:                                                                     امضاء               تاریخ

 

 

معاون پژوهشی واحد:                                                                                         امضاء               تاریخ

 

 

ریاست واحد :                                                    امضاء               تاریخ

 

 

 

 

 

این فرم باید توسط دانشجو تکمیل شود

 

 

فرم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

فرم الف- فرم اطلاعات پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

نام واحد دانشگاهی: واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان

 

نام و نام‏خانوادگی دانشجو:                          نیمسال تحصیلی: اول

شماره‏دانشجویی:                                         تعداد واحد پایان‌نامه: 6

رشته تحصیلی:  روانشناسی                               گرایش: عمومی                                        کد رشته:

فنی و مهندسی                  علوم انسانی                            علوم پایه                          هنر

 

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 1:                                                         رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:  مربی       استادیار       دانشیار         استاد                  کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 2:                                                         رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:  مربی       استادیار       دانشیار         استاد                  کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد مشاور 1:                                                                       رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:  مربی       استادیار       دانشیار         استاد                  کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد مشاور 2:                                                                      رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:  مربی       استادیار       دانشیار         استاد                  کد شناسایی استاد راهنما:

 


فرم شماره 1

 

فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

 

اینجانبان اساتید راهنما

Share