دانلود پایان نامه ارشد درمورد
سود تقسیمی، ارزش دفتری، کیفیت سود، سود عملیاتی No category

آن تعلق دارند رابطه معنی دار وجود دارد.(چالاکی ،۱۳۸۴)۲
یوسف تقی پوریانی گیلانی (۱۳۸۴)، جهت بررسی پایان نامه خود با عنوان “ارزیابی نقش سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” اقدام به طرح دو فرضیه اصلی زیر نمود.
۱-بین نسبت سود هرسهم به قیمت آن E/P و رشد قیمت سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
۲-بین درصد DPS و رشد قیمت سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
وی سپس برای بررسی فرضیه های فوق هر فرضیه اصلی را به دو فرضیه فرعی به شرح ذیل تفکیک نمود.
۱-۱ بینE/P و تغییرات قیمت افزایشی رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۲ بینE/P و تغییرات قیمت کل(افزایشی و کاهشی) ارتباط معناداری وجود دارد.
۲-۱ بین درصد DPS و تغییرات قیمت افزایشی رابطه معناداری وجود دارد.
۲-۲ بین درصد DPS و تغییرات قیمت کل(افزایشی وکاهشی).
وی دوره زمانی ۷۸ تا ۸۲ را برای انتخاب نمونه خود، جهت آزمون فرضیات در نظر گرفت، و پس از آزمون فرضیات خود، به طور کلی نتیجه گیری کرد که در قلمرو زمانی مربوطه بین متغیرهای مالی E/P و DPS با قیمت سهام، با سطح اطمینان ۹۵ درصد، ارتباط معناداری وجود دارد. و در هریک از این چهار فرضیه فوق این ارتباط ضعیف بوده و درصد بسیار بزرگی ازتغییرات قیمت با توجه به عکس ضریب تعیین(۱-R2)، توسطE/P و DPS نشان داده نمی شود. و شایدبتوان علت این امر را در وجود عواملی چون سفته بازی دسترسی افراد به اطلاعات داخلی شرکتها، و در یک کلام کارآیی ضعیف بازار سرمایه مشاهده کرد.( تقی پوریانی گیلانی ،۱۳۸۴)۱
سید حسین علوی طبری و آرزو جلیلی (۱۳۸۵) سودمندی متغییرهای بنیادی در پیش بینی رشد سود، هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینی رشد سود عملیاتی است. چهار متغیر بنیادی (مستقل) ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملیاتی سال آتی طی دوره زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده بیان گر آن است که به غیر از سود تقسیمی بقیه متغیرهای مستقل با رشد سود عملیاتی رابطه ی معنی دار دارند. (علوی طبری،جلیلی ،۱۳۸۵)۲
رضا فلاح (۱۳۸۵)، در تحقیق خود با عنوان “بررسی مقایسه ای رابطه ی بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، اینگونه نتیجه گیری کرد که نسبت سود هرسهم و نسبت قیمت به سود هرسهم، مرتبط با بازده سهام یک شرکت هستند که از شاخص های مهم تصمیم گیری می باشند اما همیشه در بورس تهران سرمایه گذاران برای تصمیم گیری درتعیین پرتفوی سرمایه گذاری می بایست، سود هرسهم و نسبت قیمت به سود هر سهم را در کنار سایر عوامل مالی وغیر مالی مانند عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی قرار دهند سپس اقدام به تصمیم گیری نمایند تنها در صورت استفاده از مجموعه عوامل موثر، و داشتن اطلاعات مالی موثر بر ارزش شرکت، می توان تصمیم گیری بهینه نموده و به بازده بالاتر از پرتفوی سرمایه گذاری دست یافت.(فلاح ،۱۳۸۵)۳
نجمه حاجیان (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه گذاران پرداخته است. با توجه به اینکه واکنش سرمایه گذاران به صورت تصمیمات خرید، فروش و نگهداشت سهام، نهایتا در حجم معاملات سهام منعکس می شود. حجم معاملات را به عنوان معیار رفتار سرمایه گذاران در نظر گرفته و در فرضیه اول تاثیر افزایش سود تقسیمی را بر حجم معاملات، با استفاده از آزمون مقایسه میانگین با مقدار ثابت بررسی کرده و در فرضیه دوم رابطه درصد افزایش سود و درصد تغییرات حجم معاملات را با استفاده از آزمون همبستگی مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که افزایش سود تقسیمی بر حجم معاملات سهام موثر است، به عبارتی حجم معاملات سهام پس از اعلام افزایش تقسیم سود افزایش می یابد.(حاجیان ،۱۳۸۵)۱
شکراله خواجوی (۱۳۸۶)، به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود خالص بر قیمت تمام شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس مقاله بریف وزارووین که نشان داد ارزش دفتری از محتوای بالایی جهت ارزشگذاری سهام برخودار است، به بررسی ت‍أثیر ارزش دفتری و سود تقسیمی بر قیمت سهام در مقایسه با تأثیر ارزش دفتری و سود بر قیمت سهام در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این مطالعه آن است که نشان دهد توان توضیح دهندگی کدام یک از متغیرهای سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود بیشتر است. از این رو تعداد ۹۸ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۲- ۱۳۷۷ مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای ارزش دفتری و سود تقسیمی تقریباً قدرت توضیح دهندگی مشابهی با متغیرهای ارزش دفتری و سودهای گزارش شده دارند. ارزش دفتری قدرت توضیح دهندگی کمتری نسبت به دو متغیر دیگر دارد. در شرکت های که سود نقدی پرداخت کرده اند، سود قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به ارزش دفتری و سود تقسیمی داشته ولی ترکیب ارزش دفتری و سود تقریباً قدرت توضیح دهندگی مشابهی با ترکیب ارزش دفتری و سود تقسیمی دارند. در بین شرکت هایی که سودهای موقتی دارند، سود تقسیمی قدرت توضیح دهندگی بالاتری دارند (خواجوی ،۱۳۸۶)۲
عباس افلاطونی (۱۳۸۶) به بررسی ارتباط میان سود تقسمی، ارزش دفتری و سود سهام با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، وی دوره زمانی۷۵الی۸۳را برای بررسی خود انتخاب کرده واینطور نتیجه می گیرد که، بین هر یک از متغیرهای ارزش دفتری هر سهم وسود تقسیمی هر سهم، با ارزش بازار سهام رابطه مثبت وجود دارد، همچنین متغیر سود تقسیمی هر سهم دارای محتوی اطلاعاتی زیادی است و با ارزش بازار سهام رابطه زیادی دارد. نتایج این تحقیق، نقش نادیده گرفته شده سود های تقسیمی را در فرآیندهای پیش بینی و ارزش گذاری قیمت سهام پر رنگتر می نماید (افلاطونی،۱۳۸۶)۳
سیدحسین علوی طبری (۱۳۸۸) رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. برای اندازه گیری کیقیت سودریا، چهار معیار اقلام تعهدی مطرح شده در مدل دیچول و دایچو (۲۰۰۲)، وجود اقلام استثنائی، تجدید ارائه به صورت سود وزیان و همبستگی پیرسون بین درآمد عملیاتی جاری و آتی به عنوان متغیرهای مستقل و سود تقسیمی،‌نسبت سود تقسیمی به ارزش بازار هر سهم در تاریخ مجمع و تعییرات سود تقسیمی به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب و سه فرضیه طراحی شد. نمونه های آماری تخقیق شامل ۸۵ شرکت برای دوره پنج ساله ۱۳۸۱-۱۳۸۵ می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد با معیار تجدید ارائه صورت سودوزیان، شرکت هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی کنند؛ با معیار وجود اقلام استثنائی، شرکت های که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی بیشتری پرداخت می کنند، . هیچ کدام از چهار معیار کیقیت سود با تغییرات سود تقسیمی رابطه معنادار ندارند.(علوی طبری و همکاران ،۱۳۸۸)۱
محسن سیاح رزیانی (۱۳۸۸) ارتباط میان کیفیت سود و سیاست تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، پاسخ به این سؤال است که آیا میتوان با توجه به کیفیت سود، سیاست تقسیم سود نقدی را مورد ارزیابی قرار داد. بدین منظور، تعداد ۹۷ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۰ بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه اول از رگرسیون چند متغیره و برای آزمون فرضیههای دوم و سوم از رگرسیون لاجیت۲ استفاده شده و کیفیت سود از طریق دو متغیر جایگزین (نزدیکی سود به جریانهای نقدی عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی اختیاری) اندازهگیری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد در صورت سنجش کیفیت سود بر مبنای تغییر در اقلام تعهدی اختیاری، ارتباط معکوس و معنادار ضعیفی میان کیفیت سود و پرداخت مبالغ بیشتر سود نقدی وجود دارد. همچنین در صورتی که کیفیت سود بر مبنای نزدیکی سود به جریانهای نقدی عملیاتی سنجیده شود، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوی میان کیفیت سود و احتمال افزایش سود نقدی مشاهده میشود. نتیجه بهدست آمده حاکی از آن است که تغییر در کیفیت سود شرکت، حاوی اطلاعاتی در خصوص احتمال تغییر در سود نقدی است. (سیاح،۱۳۸۸)۳
عبدالرضا شاملو(۱۳۸۹)در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت ها از مقیاس های مختلف مالی وغیر مالی استفاده می گردد، و تاکنون مدل ها و الگوهای مختلفی در ارزیابی آن ارائه شده است. این شامل اندازه گیری دامنه وسیعی از معیارهای عملکرد شامل شماری ازسودهای محاسبه شده منطبق با قوانین موجود حسابداری، شماری از سودهایی که قسمت اصلی عملکرد عملیاتی را منعکس می کند، و معیار جریان نقدی و نیز رابطه آنها با بازده سهام که به عنوان معیار خلاصه عملکرد شرکت استفاده می شود. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه میان تغییرات سود تقسیمی و عملکرد آتی شرکت ها، با در نظر گرفتن آثار متغیرهایی نظیر، تغییرات سود عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام و درصد تغییرات سود تقسیمی، می باشد، علت انتخاب معیار سود عملیاتی بجای استفاده از سود خالص، قابلیت بهتر سود عملیاتی در انعکاس عملکرد شرکت می باشد. برای بررسی تحقیق، اقدام به طرح سه فرضیه بشرح زیر نمودیم، فرضیه اول، میان عملکرد آتی شرکت ها وتغییرات سود عملیاتی، رابطه معنی دار وجود دارد، فرضیه دوم، میان عملکرد آتی شرکت ها و نرخ بازده داراییها، رابطه معنی دار وجود دارد. فرضیه سوم، میان عملکرد آتی شرکت ها و درصد سود تقسیمی، رابطه معنی دار وجود دارد.پس از جمع آوری داده های۵۰ شرکت، از جمع شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، از صنایع مختلف، برای ۷سال متوالی و آزمون فرضیات، مشخص گردید که در کل میان تغییرات سود تقسیمی و عملکرد آتی شرکت ها رابطه مسقیم وجود دارد.
در بررسی جداگانه اثر هر یک از متغیرهای فوق الذکر بر عملکرد آتی شرکت ها، مشخص شد که رابطه قویتری میان تغییرات سود عملیاتی و بازده دارایی ها با عملکرد آتی شرکت ها، در مقایسه با رابطه درصد سود تقسیمی با عملکرد آتی شرکت ها وجود دارد. علت این امر را می توان اینگونه بیان کرد که تأثیر درصد سود تقسیمی توسط دو متغیر دیگر توضیح داده شده است.(شاملو،۱۳۸۹)۱
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
هدف از انجام هر نوع تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و و اقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع قرار دارد.منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویه های منظم و

دانلود پایان نامه ارشد درمورد
سود تقسیمی، ارزش دفتری، کیفیت سود، سود عملیاتی No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید