دانلود پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، ارزش بازار، سود آتی، ضریب تعیین

,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم بزرگتراز پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
اما سطح معنی داری مربوط به قابلیت پیش بینی جریان وجوه نقد از ۰/۰۵ کمتر می باشد بنابراین نباید از معادله رگرسیونی حذف شود.
فرضیه فرعی ۲ – ۲: رابطه بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند، متفاوت است.
فرضیه فوق در دو سطح بالا و پایین انجام می شود.
فرضیه فرعی ۱- ۲ – ۲: رابطه معناداری بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی درشرکتهایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالایی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی ۱-۲-۲ را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۴۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۵۰۰
۰/۰۱۳۹۹۹
۰/۱۷۴
۰/۱۸۰
۰/۴۲۴
۱
طبق جدول شماره (۴۶-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ۴۲۴/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۱۷۴/ ۰ را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۴۶-۴) ۰۵/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۰۰
۳۲/۵۹۹
۰/۶۳۹
۲
۱/۲۷۸
رگرسیون
۰/۰۲۰
۲۹۷
۵/۸۲۰
Residual
۲۹۹
۷/۰۹۸
جمع
جدول شماره (۴۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
جدول شماره (۴۷-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (۴۸-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۴
۲/۹۲۰
۰/۰۱۵
۰/۰۴۳
(Constant)
۰/۰۰۰
۶/۵۰۷
۰/۳۶۹
۰/۰۰۱
۰/۰۰۹
سود هر سهم
۰/۰۴۵
۲/۰۰۹
۰/۱۱۴
۰/۰۱۶
۰/۰۳۳
ارزش بازاربه دفتری
در خروجی جدول شماره (۴۸-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= 0/043 + 0/009X1 + 0/033 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۴۸-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم و ارزش بازار به دفتری برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد .
فرضیه فرعی ۲-۲ – ۲: رابطه معناداری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایینی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی۲-۲ – ۲را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که
نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۵۰-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۵۰۰
۰/۰۱۴۸۲۸
۰/۰۲۷
۰/۰۳۴
۰/۱۸۳
۱
طبق جدول شماره (۵۰-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ۱۸۳/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۲۷/ ۰ را نشان می دهد که عدد پایینی می باشد و برازش پایینی از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۵۰-۴) ۰ ۵/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۵۱-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۰۶
۵/۱۶۹
۰/۱۱۴
۲
۰/۲۲۷
رگرسیون
۰/۰۲۲
۲۹۷
۶/۵۳۰
Residual
۲۹۹
۶/۷۵۷
جمع
جدول شماره (۵۱-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (۵۲-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
-۱۷/۰۷۲
۰/۰۱۲
-۰/۲۰۶
(Constant)
۰/۰۱۳
-۲/۴۹۰
-۰/۱۵۱
۰/۰۰۴
-۰/۰۱۱
سود هر سهم
۰/۰۰۶
۲/۷۴۵
۰/۱۶۶
۰/۰۳۲
۰/۰۸۸
ارزش بازاربه دفتری
در خروجی جدول شماره (۵۲-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/206 – 0/011X1 + 0/088 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۵۲-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم و ارزش بازار به دفتری برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضیه فرعی۳ – ۲: رابطه بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند، متفاوت است.
فرضیه فوق در دو سطح بالا و پایین انجام می شود.
فرضیه فرعی۱- ۳ – ۲: رابطه معناداری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی ۱-۳-۲را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۵۴-۴) :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *