• No category
  • by admin2
  • نوامبر 28, 2018
  • 0 Comments

دانلود پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، سود تقسیمی، سود آتی، ارزش بازار

ب همبستگی
مدل
۱/۹۳۴
۰/۰۲۰۱۷۶
۰/۰۴۰
۰/۰۴۷
۰/۲۱۶
۱
طبق جدول شماره (۱۹-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایینی دارند ۲۱۶/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایینی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۴۰/ ۰ را نشان می دهد که عدد پایینی می باشد و برازش پایینی از تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایینی دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۱۹-۴) ۹۳۴/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۲۰-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۰۱
۷/۲۹۰
۰/۲۹۷
۲
۰/۵۹۴
رگرسیون
۰/۰۴۱
۲۹۷
۱۲/۰۹۰
Residual
۲۹۹
۱۲/۶۸۴
جمع
جدول شماره (۲۰-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایینی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (۲۱-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۲
-۳/۰۶۵
۰/۰۱۵
-۰/۰۴۶
(Constant)
۰/۸۰۹
۰/۲۴۲
۰/۰۱۴
۰/۰۷۸
۰/۰۱۹
تغییرات سود تقسیمی
۰/۰۰۰
۳/۸۱۸
۰/۲۱۷
۰/۰۴۴
۰/۱۷۰
قابلیت پیش بینی جریان های نقدی
در خروجی جدول شماره (۲۱-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= – 0/046+ 0/019X1 + 0/170 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۲۱-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد. اما سطح معنی داری مربوط به تغییرات سود تقسیمی از ۰/۰۵ بیشتر می باشد بنابراین باید از معادله رگرسیونی حذف شود.
فرضیه فرعی۲ – ۱: رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند، متفاوت است.
فرضیه فوق در دو سطح بالا و پایین انجام می شود.
فرضیه فرعی۱ – ۲ – ۱: رابطه معناداری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکتهایی کهنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالایی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی۱- ۲-۱ را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۲۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۵۰۰
۰/۰۱۳۹۰۹
۰/۱۸۵
۰/۱۹۰
۰/۴۳۶
۱
طبق جدول شماره (۲۳-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ۴۳۶/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۱۸۵/ ۰ را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۲۳-۴) ۵۰/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۲۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۰۰
۳۴/۹۴۵
۰/۶۷۶
۲
۱/۳۵۲
رگرسیون
۰/۰۱۹
۲۹۷
۵/۷۴۶
Residual
۲۹۹
۷/۰۹۸
جمع
جدول شماره (۲۴-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (۲۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
۵/۴۶۰
۰/۰۱۲
۰/۰۶۶
(Constant)
۰/۰۰۵
۲/۸۱۷
۰/۱۵۲
۰/۰۲۵
۰/۰۶۹
تغییرات سود تقسیمی
۰/۰۰۰
۶/۹۴۹
۰/۳۷۴
۰/۰۰۱
۰/۰۰۹
ارزش بازاربه دفتری
در خروجی جدول شماره (۲۵-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= 0/066+ 0/069X1 + 0/009 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۲۵-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به تغییرات سود تقسیمی و ارزش بازار به دفتری برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضیه فرعی۲ – ۲ – ۱: رابطه معناداری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایینی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه اصلی۲-۲ – ۱را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۲۷-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۵۰۰
۰/۰۱۵۰۰۴
۰/۰۰۴
۰/۰۱۱
۰/۱۰۳
۱
طبق جدول شماره (۲۷-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین دو بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ۱۰۳/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی گردد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۰۴/ ۰ را نشان می دهد که عدد بسیارپایینی می باشد و برازشی از تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *