• No category
  • by admin2
  • نوامبر 28, 2018
  • 0 Comments

دانلود پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، سود آتی، ضریب تعیین، سود تقسیمی

مدل می انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود.
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال نیست
جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از ۵% باشد فرض صفر در سطح ۹۵% اطمینان رد می شود؛
جدول ۲-۴ آزمون کلموگروف – اسمیرنوف K-S))
تعداد
میانگین
انحراف معیار
قدر مطلق
بیشترین
انحراف معیار
بیشترین
انحراف
مثبت
بیشترین
انحراف
منفی
کلموگروف
اسمیرنوف
سطح معنی داری
۶۰۰
-۰/۰۳۳۴
۲۲۲۶۱/۰
۰۵۴/۰
۰۵۴/۰
۰۴۵/۰-
۳۳۲/۱
۰۵۸/۰
بر اساس مقادیر ارائه شده(جدول ۲ -۴) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری در مدل بیشتر از ۵% است ( Sig. 0/05 یا P- value)، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیر ها رد نمی شود یا به عبارتی دیگر دلیلی برای رد فرض صفر نداریم(لازم به ذکر است ، باتوجه به اینکه تعداد مقادیر ارائه شده برای متغیرها ۶۰۰ عدد است، در صورتی که آزمون نرمالیتی هم تایید نشود، می توان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرد).
۲-۴- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود:
۱-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:
بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی ، در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
آزمون فرضیه اول :اگر فرضیه اصلی ۱ را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی ، وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۵۰
۰/۰۲۱۸۸۷
۰/۰۳۳
۰/۰۳۵
۰/۱۸۷
۱
طبق جدول شماره (۳-۴) ضریب همبستگی پیرسون تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی ۱۸۷/۰ است . این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر یعنی فرض مقابل تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۳۳/ ۰ را نشان می دهد که عدد پایینی می باشد و برازش پایینی از تغییرات سود آتی توسط تغییرات سود تقسیمی ارائه می کند.یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۳-۴) ۵۰/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند یعنی بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰۰۰/۰
۲۱/۶۷۴
۱/۰۳۸
۱
۱/۰۳۸
رگرسیون
۰/۰۴۸
۵۹۸
۲۸/۶۴۶
Residual
۵۹۹
۲۹/۶۸۴
جمع
جدول شماره (۴-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود تقسیمی به عنوان متغیر مستقل و تغییرات سود آتی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰۰۱/۰
-۳/۲۹۰
۰/۰۰۹
-۰/۰۳۰
(Constant)
۰۰۰/۰
۴/۶۵۶
۰/۱۸۷
۰/۰۳۲
۱۵۰/۰
تغییرات سودتقسیمی
در خروجی جدول شماره (۵-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= – 0/030+ 0/150X +e i
طبق خروجی جدول شماره (۵-۴)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
جدول شماره (۶-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
جدول شماره (۶-۴)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق جدول فوق میانگین نزدیک صفر می باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی استفاده کرد.
۲-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم
بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم، در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
آزمون فرضیه دوم :
اگر فرضیه اصلی ۲ را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم ، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۷-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سودآتی و سودهرسهم
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۶۴۹
۰/۰۱۹۶۲۲
۰/۲۲۳
۰/۲۲۴
۰/۴۷۴
۱
طبق جدول شماره (۷-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم ۴۷۴/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۲۲۳/ ۰ را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات سود آتی توسط سود هر سهم ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۷-۴) ۶۴۹/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۸-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰۰۰/۰
۱۷۲/۹۶۶
۶/۶۶۰
۱
۶/۶۶۰
رگرسیون
۰/۰۳۹
۵۹۸
۲۳/۰۲۴
Residual
۵۹۹
۲۹/۶۸۴
جمع
جدول شماره (۸-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می شود. در ادامه به برآورد ضرایب موجود در رابطه رگرسیونی می پردازیم:
جدول شماره (۹-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰۰۰/۰
-۱۲/۳۴۰
۰/۰۱۱
-۰/۱۴۲
(Constant)
۰۰۰/۰
۱۳/۱۵۲
۴۷۴/۰
۰/۰۱۶
۰/۲۱۵
سود هر سهم
در خروجی جدول شماره (۹-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= – 0/142+ 0/215X +e i
طبق خروجی جدول شماره (۹-۴)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
جدول شماره (۱۰-۴) : ارزش آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
جدول شماره (۱۰-۴)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق جدول میانگین نزدیک صفرمی باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغییرتغییرات سود آتی و سود هر سهم استفاده کرد.
۳-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم
بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *