خودمونی - مهم - serch replace در مرحله آخر دسته‌بندی نشده

چگونهه-چگونه هستش

تو واقع-در واقع

می‌بشن

تو مقابل-درمقابل

می بده

گرفتهه

خوردهه

کردهه

دادهه

شدهه

گذاشتهه

می بشن-میشن

تو حال-درحال

شدهه-شده

تو مورد-درباره

خود رو-خودتون رو

شدهه-شده هستش

تو حقیقت-حقیقت اینه که

می بشن-می شن

غذاه-غذاس

تو تلاش-در تلاش

می‌بده

درجه ی یه

درجه یه

بودهه

ب ه

کردهه

نمی بشن

می بشه-میشه

اصلی

بایدها و نبایدها-ملاحظات

حیطه-محدوده

شامپو-سرشوی

امتناع-خودداری

نشانه‌ی-نشانه

نمایان-آشکار

در مجاورت-در کنار

به مراتب-چند برابر

رویکردی-راه و روشی

رویکرد-راه و روش


 

قدرت‌تان-قدرتتون
قدرت‌ تان-قدرتتون
قدرتتان-قدرتتون
پاهایتان-پاهاتون
باشند-باشن
خوشگل‌تان-خوشگلتون
تان-تون
نمایان-معلوم
می‌نشیند-می شینه
می‌ نشیند-می شینه
دیگران-بقیه
مینشیند-می شینه
بخندید-بخندین
ندارد-نداره
شده‌اید-شده‌این
برخی-بعضی
بایدها و نبایدها-ملاحظات
او-اون
در این-درین-برین
می دهند-می دن
نمی‌تواند-نمی تونه
نمیتواند-نمی تونه
نمی‌ تواند-نمی تونه
بروید
در آن-دراون
باشد-باشه
اغلب-بیشتر
نمیتوان-نمیشه
نمی توان-نمی شه
کند-کنه
آن-اون
ببخشد-ببخشه
نمی‌شود-نمیشه
می‌تواند
توانستم-تونستم
نمی شود-نمیشه
نمیشود-نمیشه
شوید-شید
نشوید-نشید
نکند-نکنه
می‌تواند-می تونه
دهید-بدید
زیرا-چون
می‌ماند-می مونه
بگیرد-بگیره
نگیرد-نگیره
آنها-اونا
برمی‌دارید-برمی‌دارین
برمی‌ دارید-برمی‌ دارین
برمی‌ دارید-برمیدارین
آنهایی-اونایی
می‌توانید-می تونین
می‌ توانید-می تونین
میتوانید-می تونین
آنهاپی-اونایی
دراین-درین
نسبتا-تقریبا
حالتهای-حالتای
میتواند-میتونه
چگونگی-چند و چون
هرچه-هرچی
می‌توان-میشه
خودشان-خودشون
شکلهای-شکلای
فراوانی-فراوونی
می‌‌شود-میشه
می‌‌ شود-میشه
میشود-میشه
یکدیگر-یکدیگه
در واقع-واقعا
در حقیقت-واقعا
اکثر اوقات-بیشتر وقتا
همدیگر-همدیگه
انسانها-آدما
ندارد-نداره-برسونم
بزند-بزنه
برسانم
می‌ماند-می مونه
میماند-می مونه
می‌ ماند-می مونه
تشدید-شدید شدن
غالباً-بیشتر
هستید-هستین
می‌خواهید-می خواین
می توانید-میتونین
میتوانید-میتونین
لذا-پس
نمائید-کنید
نمایید-کنید
بنشینید-بنشینین
کرده اید-کردین
مشکلاتی-مشکلایی
کل-همه
ازاردهنده-اذیت کننده
کنید-کنین
باشید-باشین
دارید-دارین
نکنند-نکنن
اما-ولی
بردارید-بردارین
می نشینم-میشینم
می نشینید: میشینید
می نشینید-می شینین
می نشینند-می شینین
مینشینم-میشینم
مینشینید: میشینید
مینشینید-می شینین
ایستاده-وایستاده
بدانید-بدونین
می برند-میبرن
میبرد-میبره
می‌شود-میشه
می توانند-میتونن
آسان-راحت
آهسته-یواش
می گوید-میگه
خواهد کرد-میکنه
پس از آنکه-بعد از اینکه
ضروری-لازم
گرفته اند-گرفته ان


چشم‌هایتان-چشماتون
چشم‌ هایتان-چشماتون
دیگر-دیگه
نشان-نشون
بگذارد-بذاره
بگذارند-بذارن
می شود-میشه
سرشار از-پر از
بگذاریم-بذاریم
بگذارم-بذارم
بگذاری-بذاری
هنگامی‌که-وقتی که
هنگامی‌ که-وقتی که
هنگامیکه-وقتی که
می خندید-می خندین
میخندند-می خندن
با شما-باهاتون
دهد-بده
مفیدند-مفیدن
همچنین-هم اینکه
بخواهید-بخواین
بخواهیم-بخوایم
بخواهند-بخوان
بخواهی-بخای
همان-همون
برمیآورد-برمی آوره
دارد-داره
می‌توانند-می تونن
میتوانند-می تونن
پیام‌هایی-پیامایی
پیام‌ هایی-پیامایی
می‌ توانند-می تونن
بر می آورد-برمی آوره
میدهد-میده
می دهد-میده
بزنید-بزنین
می‌گوییم-میگیم
درنهایت-آخرش
میگیرد-میگیره
می گیرد-میگیره
باشیید-باشین
اگر-اگه
میگردد-میشه
است-ه
می‌دهد-می دن
می‌ دهد-می دن
نشوند-نشن
میدهد-می دن
خواهید شد-میشین
چیست-چیه
کنند-کنن
مدیرتان-مدیرتون
شوند-بشن
کاهش-کم شدن
افزایش-زیاد شدن
یک-یه
همراه با-با
سرتان-سرتون
آدم‌های-آدمای
بایستی-باید
نباشد-نباشه
می‌رسند-می رسن
می‌ رسند-می رسن
میرسند-می رسن
نباشیدنباشین
ببرید-ببرین

 

را-رو
سبب-باعث
به علاوه-از اینا گذشته
بخورید-بخورین
بخورند-بخورن
بگوید-بگه
بگویند-بگن
همین امر-همین
موجب-باعث
شود-بشه
بیهوده-بیخود
شده اید-شدین
افرادی-آدمایی
بریزید-بریزین
بریزند-بریزن
طول روز-تمام روز
نیز-هم
نخورده اید-نخوردین
نخوردید-نخوردین
نخوردند-نخوردن
نمودن-کردن
بسیاری-زیادی
داده اند-داده ان
دادند-دادن
می گردند-میشن
میگردم-میشم
می گردد-میشه
نمود-کرد
می یابد-پیدا می کنه
میابد-پیدا می کنه
می تواند-میتونه
هستند-هستن
می‌دانستید-می دونستید
می‌ دانستید-می دونستید
میدانستید-می دونستید
بتوانیم-بتونیم

خودمونی - مهم - serch replace در مرحله آخر دسته‌بندی نشده