تفسير، ر.ک، القرآن،، طباطبايي،، الميزان

معناي بلند کردن صداي گريه است و در اصطلاح فقهي، يعني مقدار اموال متوفى كمتر از سهم صاحبان سهام باشد. (ر.ک سعدي ابوجيب، القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاً، ص268)
3. ر.ک جلال الدين سيوطي، الدر المنثور في تفسير المأثور، ج 2، ص 127.
4. ر.ک محمدبن يعقوب بن اسحاق کليني، الکافي، ج7، ص79.
5. محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏4، ص220.
6. “و اين آگهى و هشدارى است از خداى و پيامبرش به مردم در روز حج اكبر” (توبه: 3)
7. ر.ک جلال الدين سيوطي، الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏3، ص211.
8. ر.ک ابوجعفرمحمد بن جرير طبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج‏10، ص50؛ اسماعيل بن عمرو دمشقي [ابن کثير] ، تفسير القرآن العظيم، ج‏4، ص96؛ جلال الدين سيوطي، الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏3، ص211.
9. ر.ک ابوجعفرمحمد بن جرير طبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج‏10، ص50؛ اسماعيل بن عمرو دمشقي [ابن کثير] ، تفسير القرآن العظيم، ج‏4، ص95.
1. ر.ک جلال الدين سيوطي، الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏3، ص211.
2. ر.ک عبدالله بن جعفر حميري، قرب الإسناد، چاپ اول، (قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام،1413ق)، ص435؛ محمدبن يعقوب بن اسحاق کليني، الکافي، ج4، ص290؛ عبدالعلي بن جمعه عروسي حويزي، نورالثقين، ج2، ص186.
3. ر.ک محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏9، ص180.
4. “خدا مى‏داند كه هر مادينه‏اى چه بار دارد و زهدان ها چه مى‏كاهد و چه مى‏افزايد…”. (رعد: 8)
5. ر.ک محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏11، ص305.
6. ر.ک همان، ص306؛ مرحوم طبرسي در تفسير (و ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ و ما تَزْدادُ( روايت ابن عباس را -که مشابه تفسير علامه است- اين گونه نقل مي کند: “ما تنقص الأرحام من دم الحيض و هو انقطاع الحيض و ما تزداد بدم النفاس بعد الوضع” (مراد از آنچه رحم ها از رحم ها کاسته مي شود از خون حيض است و که همان انقطاع حيض مي باشد و آنچه زياد مي شود به وسيله خون نفاس پس از زايمان مي باشد) (ر.ک فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏6، ص430)
7. تفاوت اين معيار و معيار پيش، در اين است که گاهي علامه، صرفاً رواياتي را به علت داشتن مؤيد روايي، مورد پذيرش قرار مي دهد و به اين موضوع که از معصومين عليهم السلام نقل گرديده باشد، نظر ندارد.
8. “مگر پنداشته‏اى كه ياران آن غار- كَهف- و آن سنگ نبشته- رقيم- از نشانه‏هاى شگفت‏انگيز ما بوده‏اند؟” (کهف: 9)
9. ر.ک سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏13، ص246.
1. ر.ک فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏6، ص697؛ عبدالرحمان بن محمد[ابن ابي حاتم]، تفسير القرآن العظيم، ج‏7، ص: 2346؛ جلال الدين سيوطي، الدرالمنثور في تفسير المأثور، ج4، ص211.
2. ر.ک فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏6، ص697
3. ر.ک همان؛ عبدالرحمان بن محمد[ابن ابي حاتم]، تفسير القرآن العظيم، ج‏7، ص: 2346؛ جلال الدين سيوطي، الدرالمنثور في تفسير المأثور، ج4، ص212.
4. ر.ک سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏13، ص246.
5. رک همان، ج‏13، ص287.
6. ر.ک همان.
7. ابن عباس، در قسمتي از اين روايت طولاني مي گويد: “[رقيم] همان لوحي بود که بر روي آن[اسامي اصحاب کهف را] نوشتند…” (ر.ک جلال الدين سيوطي، الدرالمنثور في تفسير المأثور، ج 4، ص 214)؛ علامه، اين قسمت از روايت را در تعارض با روايات ديگري از خود ابن عباس مي داند که مي گويد: “من نمى‏دانم معناى رقيم چيست، از كعب پرسيدم او گفت: نام قريه‏اى است كه از آنجا خارج شدند”.و در روايتي ديگر، مي گويد: “همه قرآن را مي دانم مگر چهار کلمه: (غسلين(، (حناناً(، (اوّاه( و (رقيم(“. در روايتي ديگر نيز، ابن عباس، مي گويد: “به خدا نمي دانم که رقيم چيست؟ کتاب است يا بناست”. (ر.ک جلال الدين سيوطي، الدرالمنثور في تفسير المأثور، ص212)
1. ر.ک محمد بن مسعود عياشي،کتاب التفسير، (سيد هاشم رسولي محلاتي)، [بي نا]، (تهران: کتابخانه علميه، 1380ق)، ج‏2، ص 321 سيدهاشم بحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج‏3، ص 613؛ عبدالعلي بن جمعه عروسي حويزي، نور الثقلين، ج3، ص244؛ محمدباقر بن محمدتقي مجلسي، بحارالأنوار، ج14، ص426.
2. “حجّ و عمره را براى خدا تمام به جاى آوريد…”. (بقره: 196)
3. ر.ک سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏2، صص92-91.
1. احمد بن علي جصاص، أحكام القرآن، ج‏1، ص347؛ ابوعبدالله محمدبن عمرو [فخرالدين رازي]، مفاتيح الغيب، ج‏5، ص308؛ محمدبن احمد قرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج‏2، ص 392، سيداميرابوالفتوح حسيني جرجاني، آيات الأحكام، ج‏1، ص359.
2. ر.ک احمد بن حنبل، مسند احمد، [بي نا]، ( بيروت: دارالکتب العلمية، [بي تا])، ج1، ص49.
3. ر.ک سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏2، ص91.
4. “هر كه از عمره تمتع به حجّ در آيد…”. (بقره: 196)
5. ر.ک سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏2، صص 92-91.
6. “طلاق- طلاق رجعى كه در آن شوهر به زن باز تواند گشت- دو بار است. پس از آن به نيكويى نگاه‏داشتن يا به نيكى رهاساختن…”. (بقره: 229)
7. ر.ک سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏2، ص253.
1. ر.ک عبدالرحمان بن محمد[ابن ابي حاتم]، التفسير القرآن العظيم، ج7، ص2347؛ جلال الدين سيوطي، الدرالمنثور في تفسير المأثور، ج‏4، صص 214-213.
2. “روزى يا پاره‏اى از روزى درنگ كرده‏ايم”. (کهف: 19)؛ سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏13، ص287.
3. “…برخى از آن، آيه‏هاى محكم‏اند كه آنها مادر و اصل كتاب‏اند و برخى ديگر متشابه‏اند…” (آل عمران: 7)
4. ر.ک سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏3، ص 33.
5. ر.ک جلال الدين سيوطي، الدرالمنثور في تفسير المأثور، ج‏2، ص 4.
6. “…و از آن نورى كه با او فروآمده- قرآن- پيروى نمودند”. (اعراف: 157) ر.ک سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏3، ص 33