تحقیق رایگان : لزوم معین بودن ثمن- قسمت 4

تهران، انتشارات مجد.

 

20-            طباطبایی حکیم، سید محمّد سعید، (بی‌تا)، منهاج الصالحین، المعاملات القسم الاوّل، بیروت، دارالصفور.

 

21-            عدل، مصطفی، (1373)، حقوق مدنی، به کوشش محمّدرضا بندرچی، چاپ اوّل، قزوین، انتشارات بحرالعلوم.

 

22-            علامه حلّی، (1416)، مختلف الشیعه، ج 5، چاپ اوّل، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

 

23-            علامه حلّی، (1420)، تحریر الاحکام، ج 2، چاپ اوّل، ط.ج، قم، نشر مؤسسه امام صادق.

 

24-            علامه حلّی، (بی‌تا)، تبصره المتعلمین، تهران، چاپ اسلامیه.

 

25-            علیزاده، حسن، (1383)، قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان، چاپ اوّل، تهران، نشر میثاق عدالت.

 

26-            فرج الصده، عبدالمنعم، (1974)، نظریه العقد فی قوانین البلاد العربیه، بیروت.

 

27-            قرطبی، احمد بن رشد، (بی‌تا)، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، جزء دوّم، قاهره.

 

28-          کاتوزیان، ناصر، (1383)، قواعد عمومی قراردادها، ج3، چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

 

29-          کاتوزیان، ناصر، (1384)، عقود معین، معاملات معوض- تملیکی، ج1، تهران، شرکت سهامی انتشار.

 

30-            محقّق حلّی، (1362)، مختصر نافع، به اهتمام محمّدتقی دانش پژوه، چاپ دوّم، قم، مرکز انتشارات علمی فرهنگی.

 

31-            مغنیه، محمّدجواد، (بی‌تا)، فقه الامام جعفر الصادق، ج 3، قم، انتشارات قدس محمّد.

 

32-            موسوی بجنوردی، سید محمّد، (1372)، قواعد فقهیه، ج 2، تهران، نشر میعاد.

 

33-            نجفی، شیخ محمّدحسن، (بی‌تا)، جواهر الکلام، ج 24، بیروت، دار احیاء التراثی العربی.

 

34-            نراقی، احمد، (1417)، عوائد الایام، چاپ اوّل، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

 

35-            نوبخت، یوسف، (1370)، اندیشه‌های قضایی، چاپ سوم، تهران، نشر کیهان.

 

36-            نوری، سید مسعود، (1379)، ثمن شناور در فقه، نامه مفید، ش 22، تابستان.

 

 

 

ب) منابع انگلیسی

1-     Beatson J., Anson’s  Law of Contract, 27th ed, Oxford, 1998, pp.63-4; G.H. Treitel, Law of Contract, 9th ed, London, Sweet & Maxwell, 1995.

 

2-     Fauvargue – Cosson Bénédicte & Mazeaud Denis, European Contract Law, Munich, Sellier  pub, 2008.

 

3-     Lando Ole & Beale Hugh ( eds), principles of European Contract Law, Parts I&II, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2006.

 

4-     MacQueen H. & Zimmermann Reinhard, European Contract Law, Scots & South African Prespectives, Edinburgh University Press, 2006.

 

5-     Markesinis Sir Basil & Others, The German Law of Contract, 2d ed, US & Canada, Hart pub, 2006.

 

6-     Perillo Joseph M., Calamari & Perillo on Contracts, 6th ed,USA, West pub, 2009.

 

7-     Stone Richard, Modern Law of Contract, 5th ed,Cavendish pub,GB, 2002.

 

Share