تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، پرسش نامه، رهبری تحول آفرین، نوآوری سازمان

پرسنل فناوری اطلاعات، یکپارچگی و پودمانبندی) ، مزیت رقابتی (شامل پنج متغیر پنهان زمان رسیدن به بازار ، قیمت/هزینه، کیفیت، نوآوری محصول و تحویل قابل اعتماد) و عملکرد سازمانی (شامل دو متغیر پنهان عملکرد بازار و عملکرد مالی می باشد). بر اساس مدل مفهومی، پرسش نامه سنجش شاخص ها تنظیم گردیده و از طریق پست پیشتاز بین شرکت ها توزیع گردیده است.بعد از کنترل و بررسی مندرجات پرسش نامه های تکمیل شده، تعداد 256 پرسش نامه مناسب به دست آمده است. داده های حاصل از پرسش نامه با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 8.5 حول فرضیه های تحقیق در قالب یک مدل آزمون شده اند . نتایج نشان می دهد که تمام شاخص های مربوط به هرکدام ازعوامل سه گانه به نحو معناداری عامل مربوطه را سنجیده و انعطاف پذیری زیر ساختار بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی، و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی موثر است.
میرکمالی و دیگران (1390) درمقاله ای باعنوان « بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی(مورد مطالعه: شرکت سایپا) » عنوان کرده اند که : لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط‌های پویا و در حال تغییر امروز، وجود رهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دنیا و نقش آن در یادگیری سازمانی، در این تحقیق سعی بر آن شده رابطه متقابل رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی از طریق روش تحقیق همبستگی مورد بررسی قرار گیرد. با این هدف 138 نفر از کارکنان ستادی شرکت سایپا به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها پس از جمع آوری بر اساس پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی و رهبری تحول آفرین به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد بین مؤلفه‌های رهبری تحول آفرین و مؤلفه‌های یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت نفوذ آرمانی(رفتار) به عنوان یکی از ابعاد رهبری تحولی، مهمترین پیش بینی کننده یادگیری سازمانی محسوب می شود. بر اساس اطلاعات در دسترس محققان، این پژوهش نخستین در نوع خود می باشد که رابطه میان رهبری تحول آفرین را با یادگیری سازمانی در شرکت سایپا مورد مطالعه قرار داده است.
فاریابی و دیگران (1390) در مقاله ای تحت عنوان “بررسی رابطه بازارمحوری ومزیت رقابتی درگروه صنایع تراکتورسازی ایران” به بررسی رابطه بازار محوری و مزیت رقابتی در گروه صنایع تراکتورسازی ایران پرداخته اند. این پژوهش به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوزه این رابطه می باشد.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل برای جامعه آماری قابل استفاده می باشد.همچنین ضرایب هر یک از متغیرهای تاثیرگذار بر آن با استفاده از معادلات ساختاری مشخص شده است.نتایج نشان می دهد که از بین سه متغیر فرهنگ بازاریابی، هوشمندی بازار و قابلیتهای بازاریابی، هوشمندی بازار بیشترین تاثیر را بر بازار محوری دارند و از میان متغیرهای تاثیرگذار بر مزیت رقابتی، استراتژی تمایز و حرکت پیشرو بیشترین ضرایب را به خود اختصاص داده اند که نشان از اهمیت این متغیرهاست. هم چنین طبق نتایج، رابطه بین بازار محوری و مزیت رقابتی مثبت و معنی دار و ضریب آن قابل توجه است و تاثیر مثبت کاهش هزینه روی مزیت رقابتی نیز در این پژوهش تایید گردید.در واقع از نتایج این پژوهش می توان استنباط کرد که بازار محوری یکی از ارکان اصلی و مهم وجود مزیت رقابتی در سازمان هاست.
میرکمالی و چوپانی ‌‌‌(1390) در تحقیق خود با عنوان «رابطه بین رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه ای » که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. جهت جمع آوری داده‌های مربوط به رهبری تحول آفرین از پرسش نامه تغییریافته باس و آوالیو و برای جمع آوری داده‌های مربوط به گرایش به نوآوری سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ77 به ترتیب 92/0 و 89/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون78 و رگرسیون79 گام به گام استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین رهبری تحول آفرین به طورکلی و تمامی مولفه‌های آن با گرایش به نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد که بین رهبری تحول آفرین با مولفه‌های نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که از بین ابعاد رهبری تحول آفرین، سه بعد ترغیب ذهنی، ارتباطات الهام بخش و نفوذ آرمانی به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون را برای توضیح تغییرات گرایش به نوآوری سازمانی(متغیر ملاک) دارند.
نیاز آذری و دیگران(1389) در تحقیقی تحت عنوان « بررسی نقش مدیریت تحول گرا در ارتقای کارایی سازمانی در واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران» با هدف شناسایی و مطالعه نقش مدیریت تحول گرا و کارآمد در تمامی عرصه ها از جمله ارتقای کارایی سازمان، توانمندسازی استادان، شکوفاسازی استعدادهای بالقوه استادان، مشارکت استادان در تحقق اهداف سازمان، پرورش استادان خشنود و اثربخش و در نهایت ترویج روحیه همکاری در استادان و در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران پرداختند. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یا
بی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران هستند که تعداد 278 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه مورد تایید متخصصان و استادان مربوطه قرار گرفت و ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.96 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از نرم افزار spss و روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشان داد که مدیریت تحول گرا بر ارتقای کارایی سازمان، توانمندسازی استادان، شکوفاسازی استعدادهای بالقوه استادان، مشارکت استادان در تحقق اهداف سازمان، پرورش استادان خشنود و اثربخش و در نهایت ترویج روحیه همکاری در استادان در دانشگاه ها موثر بوده است.
بصیرت (1389) در پایان‏نامه خود با عنوان «بررسی تأثیر عوامل ساختاری و زیرساختاری استراتژی تولید بر رقابت‏پذیری در صنعت کاشی و سرامیک استان اصفهان» به بررسی تاثیر تصمیمات تولیدی بر عوامل رقابتی در صنعت کاشی و سرامیک در استان اصفهان پرداخته است. به بیان دیگر این تحقیق به دنبال تصمیمات ساختاری(ظرفیت، تسهیلات، تکنولوژی، ادغام عمودی) و زیر ساختاری(کیفیت، برنامه ریزی تولید، منابع انسانی، توسعه محصول جدید، ساختار سازمانی، سیستم‏های ارزیابی عملکرد)تاثیرگذار بر عوامل رقابتی(هزینه، کیفیت، عملکرد، تحویل، انعطاف پذیری، نوآوری) در صنعت کاشی و سرامیک می‏باشد. جهت بررسی و تحلیل این ارتباط از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده ارتباط معنا داری بین عوامل رقابتی هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری، نوآوری و تحویل با عوامل ساختاری و زیر ساختاری می‌باشد در حالی که هیچ رابطه ایی بین عامل عملکردمحصول و عوامل ساختاری و زیر ساختاری وجود ندارد. همچنین با تحلیل پاسخ‏های ارائه شده مشخص می‏گردد که عامل هزینه پر اهمیت‏ترین عامل در میان عوامل رقابتی از نظر کارشناسان صنعت می‏باشد. طبق نظر کارشناسان عملکرد محصول، کیفیت و تحویل نیز در میان عوامل رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در بخش عوامل ساختاری و زیر ساختاری نیز عوامل نیروی انسانی، توسعه محصول، ارزیابی عملکرد و ساختار سازمانی مهم‏ترین و موثرترین متغیرهای تصمیم می‏باشد.
گرگانلی دوجی و فاضلی (1388) در مقاله ای تحت عنوان ” استراتژیهای مدیریت هزینه و ایجاد مزیت رقابتی (مطالعه موردی و تطبیقی: هزینه یابی هدف و هزینه یابی کیفیت)” با هدف تبیین نظری مدیریت هزینه و تکنیک های نوین آن با تأکید بر هزینه یابی هدف و هزینه یابی کیفیت و نقش هریک در ایجاد مزیت رقابتی و مصون سازی سازمان ها در برابر تأثیر پذیری از رقبا در محیط کسب وکار به پژوهش پرداخته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مدیریت هزینه ها ازمهم ترین موضوعات اساسی در دنیای کسب و کار است بدون درک این مفهوم امکان رقابت در تجارت جهانی بسیار دشوار است. آگاهی مدیریت از بهای تمام شده محصولات در مرحله قبل تولید باعث بهبود برنامه ریزی ها و کنترل های سازمان می شود. هزینه یابی هدف با قرار دادن مشتریان در محور اصلی تعیین هزینه های ارائه کالا و خدمات در طول چرخه عمر محصول می تواند قدرت رقابت برای بنگاه اقتصادی ایجاد کند.
عابدی جعفری و آغاز (1387) در تحقیق خود با عنوان « رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی)»سعی بر آن شده است‌ که رابطه متقابل رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی از طریق روش تحقیق همبستگی مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که رهبران وزارت رفاه و تامین اجتماعی‌ خود را تحول آفرین قلمداد می‌کنند، اما پیروان رهبرانشان را تحول آفرین نمی‌دانند و از لحاظ فرهنگی چه رهبران و چه پیروان انسجام و هویت پایینی را در وزارت خانه اعلام می‌دارند. این امر هشداری است به سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هایی که قبل از ادغام فرهنگی دست به ادغام صرفا فیزیکی می‌زنند.
قره چه و ابوالفضلی (1386) نیز تحقیقی تحت عنوان «بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل راهبردی داخلی برای کسب مزیت رقابتی مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو » انجام دادند. این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق کاربردی محسوب می شود که مبانی تئوریک تحقیق حاضر براساس دو نگرش موجود به منشأ مزیت رقابتی، یعنی ‌»تئوری مبتنی‌ بر منابع شرکت‌« و «تئوری سازمان صنعتی‌« تدوین شده است. از این دو نوع نگرش، تکیه ی اصلی‌ پژوهش روی تئوری مبتنی منابع است. با توجه به این مکتب، دو نوع رویکرد در شناسایی عوامل‌ داخلی راهبردی بررسی شده است :1. رویکرد وظیفه‌ای 2. رویکرد زنجیره ی ارزش. از دو رویکرد اخیر، در پژوهش مذکور از رویکرد وظیفه‌ای استفاده شده است و در این رویکرد نیز، از تجزیه و تحلیل نسبت‌ها استفاده شده است. تعیین تأثیر عواملی چون توانایی مدیریت، فروش و بازاریابی، مالی و حسابداری، تولید و عملیات برای کسب مزیت رقابتی در شرکت ایران خودرو از جمله هدف‌های این پژوهش است.
سلطانی (1385) در مقاله ای با عنوان « نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی» به تبیین الگوی سرآمدی سازمان‌ها پرداخت. این به لحاظ روش تحقیق کاربردی-توصیفی محسوب می شود و تاکید شده است که : برای ایجاد کسب مزیت رقابتی راهکارهای زیادی وجود
دارد که لازم است به تناسب شرایط فرهنگی، سیاسی، انسانی و ساختاری راهکارهای مناسبی به کار گرفته شود. یکی از راهکارهایی که از تناسب فرهنگی، انسانی و ساختاری بیشتری با شرایط سازمانی و کسب و کار بومی برخوردار است و درعمل نیز در بعضی از سازمان‌ها به اثبات رسیده مدل سرآمدی یا استاندارد EFQM است. استقرار مدل سرآمدی در سازمان‌ها، دارای دستاوردهای زیادی است که از آن جمله به وجود آمدن مزیت رقابتی و توجه به خواسته‌ها و نیازهای مشتریان درهمه ابعاد است. برای کسب سودآوری، لازم است ابتدا در ابعاد مختلف توانمندسازهای سازمان را تقویت و از طرف دیگر نتایج حاصل از توانمندسازی‌ها را تبدیل به خدمات، کالا و محصول برتر و مشتری پسند کرد.
حسینی و احتیاطی (1385) در مقاله‏ای با عنوان «مزیت رقابتی و اندازه‏گیری آن، مطالعه موردی متانول ایران» به بررسی سیر تحول نظریه مزیت از مفهوم سنتی (مزیت نسبی) تا مفهوم نوین (مزیت رقابتی) پرداخته‏اند و متناسب با این تحول، شاخص‏های اندازه‏گیری مزیت نسبی و مزیت رقابتی معرفی نموده‏اند. چهار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *