تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان- قسمت 4

غالب نظریات درمانی معاصر مملو از فرضیات و اهدافی است که تداعی کننده ی فرهنگ غربی است و به نظر می رسد جهت کاربرد در فرهنگ های غیر غربی نامناسب است . به عنوان مثال : انتخاب ،بی همتایی افراد ،ابراز وجود و تقویت خود ،در فرهنگ های غربی مورد تاکید است. حال آنکه در فرهنگ های غیر غربی تاکید بر وابستگی میان فردی،کم اهمیت جلوه دادن حس فردیت و تشویق فداکاری شخصی جهت حفظ منافع مجموعه در اولویت قرار دارد. بنابراین انتظار تائید اثربخشی تمامی درمانها در تمامی فرهنگها ،انتظاری نابخردانه است.

همچنین اکثریت پایان نامه هایی که بر اساس درمان راه حل مدار انجام شده ،به تکرار و گسترش پژوهش های پیشین پرداخته است. پژوهش های نظری(1383)،دیبائیان (1384)، سودانی (1385)و سعیدی (1385)همه در این مجموعه قرار دارند و به روابط همسران پرداخته اند. اما پژوهش حاضر از نوع پژوهش های مبتنی بر نظریه می باشد که به بررسی مفاهیم زیربنایی درمان راه حل مدار درحوزه ای جدید (روابط والد- فرزندی ) پرداخته است .

از سوی دیگر ، جامعه ی آماری پژوهش ، متشکل از نوجوانان است. دوره ی نوجوانی ،دوره ی مبارزه طلبی و رشدی است که نوعا با کاهش اتکاءو وابستگی به والدین و خانواده ،رشد احساس خود رهبری ،یافتن ارزشها و اعتقادات همراه است(فرمهینی فراهانی ،1378؛نقل از علی صیادی ،1381).با توجه به اینکه به نظر اسنایدرمن و استریپ (1386) دختران در تعارض با مادر ،درپی رشد هستند و با وجود آگاهی از این که «دختر خوب »از نظر مادر چه ویژگی هایی دارد ،ولی به سادگی به سوی ویژگی های دختری کشیده می شوند که برای مادر غیر قابل تحمل است(نانسی فرایدی ،1379).

بخشی از مشکل در رابطه ی مادر- دختر در این نکته نهفته است که دختران در دوره ی بلوغ خود را بازنگری می کنند و بخش هایی را در وجود خود می یابند که هیچگاه توسط مادر تشویق نشده بوده است. توجه به این بخش ها معمولا سرزنش مادر و تائید همسالان را در پی دارد.فرایدی(1379) ضمن تاکید بر این که گروه همسالان ،عشق،دوستی ،حمایت ،قدرت ومفرهای تعریف شده ای جهت تخلیه احساسات  در اختیار دختران قرار می دهد ،عقیده دارد در دوره ی نوجوانی ،ترس از طرد شدن از جانب گروه برای دختران مهم می شود. قدرت گروه برای دختران  ارزشمند است و آنقدر آنها را تقویت می کند که به راحتی می توانند مقررات مادر را بشکنند و برای بهبود رابطه تلاشی نکنند.

از سوی دیگر مادران ،زمانی که بخش هایی از وجود خود را در دخترشان می بینند، زبان به تحسین و تشویق می گشایند ونا آگاهانه می کوشند آرزوهای نافرجام خود را به دخترشان تحمیل نمایند . اما  هنگامی که دختر در مسیر دیگری حرکت می کند ،به سرزنش وی می پردازند. این موضوع می تواند سرچشمه ی مشکلات زیادی بین مادر و دختر باشد(اسنایدرمن و استریپ،1386).

بر اساس یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد مشاوران از درمان راه حل مدار جهت کمک به حل مشکلات مراجعان بهره برده ،همچنین کلاسهایی درقالب دوره های ضمن خدمت جهت آموزش درمان راه حل مدار به معلمان و مشاوران آموزش و پرورش تشکیل گردد؛ تا از این طریق  آموزش درمان راه حل مدار به دانش آموزان  و والدین آنها انتقال یابد. وارد نمودن مباحث درمان راه حل مدار به زبان ساده در کتب درسی دانش آموزان نیز می تواند در کاهش مشکلات آنان موثر باشد .پیشنهاد می شود پژوهشگرانی که قصد تحقیق در این زمینه را دارند ، به بررسی تاثیر درمان راه حل مدار برکاهش تعارضات والد-فرزندی در نوجوانان ،با بهره گیری از آزمون دیگر، نمونه های بزرگتر و نیز بر روی سایرسنین در گروه دختران وهمچنین  در نوجوانان پسر بپردازند تا تعمیم پذیری یافته ها بررسی شود. همچنین به بررسی تاثیر این درمان  بر کاهش تعارضات والد-فرزندی با حضور والدین و نوجوانان  اقدام نمایند و به مقایسه اثر بخشی این درمان راه حل مداربا سایر درمانها در بهبود روابط و کاهش تعارضات بپردازند .مطلوبست  تاثیر درمان راه حل مدار بر سایرموضوعات(مشکلات تحصیلی ،شغلی و…) بررسی گردد و در زمان کاربرد این درمان، از مثال و استعاره جهت مناسب سازی  فنون راه حل مدار با سطح شناختی اعضاء  استفاده شود.

 1. Kemm
 2. Grote Vant & Cooper .
 3. Steinberg
 4. Allison

[5] .Wong &Wiest &Cusick

[6] . Hall

[7] . Riesch & Chanchong & Jackson

[8] . Laursen

[9] . Cohen-sandler

3  .Norman  Bales

[11] .Freud

[12] .Goldenberg & Goldenberg

 1. گرچه توسعه آن، از کار گروهی وی و همسر، شریک حرفه ای و همکارش اینسو کیم برگ، در میلواکی و ویسکانسین در اواخر دهه 1970 ناشی شده است.

4 . Mental Research Institue

5 . O hanlon

6 . lipchik

7 . winer

8 . peller &. walter

9 . winer. D

[20] . Miracle question

[21]  .Exception question

2 . Pretest-Post test Randomized GroupDesign

1 . Conflict Tactics Scales(CT)

2 . Murray A .Straus

 1. Janet . G . Froeschle
 2.  Robert . L . Smith
 3.  Richard Ricard
 4.  David Barrera
 5.  Sean New  some

6 . Susan Kytay Chuk

 1.  Corcoran

8 . Mo & Lee

1 . Gingerich & Eisengart

 1. Mudd

3 . Piaget

4 . Wadsworth , Barry,J.

1 .Corey Gerald