بررسی شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان های-پایان نامه ارشد دسته‌بندی نشده

 

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

 

عنوان………………………………………. صفحه

جدول ۳-۱- تقسیمات شهرستان رودبار براساس تقسیمات کشوری ۴۲

جدول شماره ۳-۲- جمعیت نقاط شهری و روستایی شهرستان رودبار ۱۳۸۵ ۴۲

جدول ۳-۳- جمعیت و خانوار دهستان های شهرستان رودبار بر حسب تقسیمات کشوری ۱۳۸۵ ۴۳

جدول ۴-۱- رتبه‌بندی بخش‌ها بر اساس روش تاپسیس در سال ۱۳۸۵ ۵۳

جدول ۴-۲- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس هر یک از شاخص‌های ۵ گانه در سال ۱۳۸۵ ۵۴

جدول ۴-۳- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس روش تاپسیس در سال ۹۲: ۵۵

جدول ۴-۴- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس هر یک از شاخص‌های ۵ گانه در سال ۱۳۹۲: ۵۷

جدول ۴-۵- رتبه بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال ۱۳۸۵ ۵۸

جدول ۴-۶- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس هر یک از شاخص‌های ۵ گانه در سال ۱۳۸۵ ۵۹

جدول ۴-۷- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس روش تاپسیس در سال ۱۳۹۲ ۶۰

جدول ۴-۸- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های ۵ گانه در سال ۱۳۹۲ ۶۱

جدول ۴-۹: رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات سال ۱۳۸۵ ۶۲

جدول ۴-۱۰-  رتبهبندی روستاهای دهستان دشتویل سال ۱۳۸۵ ۶۳

جدول ۴-۱۱: رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد سال ۱۳۸۵ ۶۵

جدول ۴-۱۲- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده سال ۱۳۸۵ ۶۷

جدول ۴-۱۳- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم سال ۱۳۸۵ ۶۹

جدول ۴-۱۴: رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال ۱۳۸۵ ۷۰

جدول ۴-۱۵- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال ۱۳۸۵ ۷۱

جدول ۴-۱۵- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر سال ۱۳۸۵ ۷۳

فهرست جداول

 

عنوان………………………………………. صفحه

جدول۴-۱۷- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام سال ۱۳۸۵ ۷۴

جدول ۴-۱۸- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک سال ۱۳۸۵ ۷۷

جدول ۴-۱۹- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال ۱۳۹۲ ۷۸

جدول ۴-۲۰- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل سال ۱۳۹۲ ۷۹

جدول ۴-۲۱- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد سال ۱۳۹۲ ۸۱

جدول ۴-۲۲- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده سال ۱۳۹۲ ۸۳

جدول ۴-۲۳- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم سال ۱۳۹۲ ۸۵

جدول۴-۲۴: رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال ۱۳۹۲ ۸۶

جدول ۴-۲۵-  رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال ۱۳۹۲ ۸۷

جدول ۴-۲۶- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر سال ۱۳۹۲ ۸۸

جدول ۴-۲۷- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام سال ۱۳۹۲ ۹۰

جدول ۴-۲۸- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک سال ۱۳۹۲ ۹۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان………………………………………. صفحه

شکل ۳-۱- نقشه استان گیلان ۴۱

شکل ۳-۲- نقشه شهرستان رودبار ۴۱

شکل ۳-۱- درصد جمعیت شهری و روستایی شهرستان رودبار ۴۳

شکل ۴-۱- نمره تاپسیس بخش های شهرستان رودبار در سال ۱۳۸۵ ۵۳

شکل ۴-۲- میانگین هر یک از شاخص‌های ۵ گانه در سال ۱۳۸۵ ۵۵

شکل ۴-۳- نمره تاپسیس بخش های شهرستان رودبار سال۱۳۹۲ ۵۶

شکل ۴-۴- میانگین هر یک از شاخص های ۵ گانه در سال ۱۳۹۲ ۵۷

شکل ۴-۵- نمره تاپسیس دهستان های شهرستان رودبار سال ۱۳۸۵ ۵۸

شکل ۴-۶- نمره تاپسیس دهستان های شهرستان رودبار در سال ۱۳۹۲ ۶۰

شکل ۴-۸- نمره تاپسیس روستاهای دهستان بلوکات سال ۱۳۸۵ ۶۴

شکل ۴-۹- نمره تاپسیس روستاهای دهستان دشتویل در سال ۱۳۸۵ ۶۵

شکل ۴-۱۰- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رحمت آباد سال ۱۳۸۵ ۶۸

شکل ۴-۱۱- نمره تاپسیس روستاهای دهستان جیرنده سال ۱۳۸۵ ۶۸

شکل ۴-۱۲- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلیشم سال ۱۳۸۵ ۶۹

شکل ۴-۱۳- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال ۱۳۸۵ ۷۱

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان………………………………………. صفحه

شکل ۴-۱۴- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال ۱۳۸۵ ۷۲

شکل ۴-۱۵- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلشتر سال ۱۳۸۵ ۷۴

شکل ۴-۱۶- نمره تاپسیس روستاهای دهستان خورگام سال ۱۳۸۵ ۷۶

شکل ۴-۱۷- نمره تاپسیس روستاهای دهستان دلفک سال ۱۳۸۵ ۷۷

شکل ۴-۱۸- نمره تاپسیس روستاهای دهستان بلوکات سال ۱۳۹۲ ۷۸

شکل ۴-۱۹- نمره تاپسیس روستاهای دهستان دشتویل سال ۱۳۹۲ ۸۱

شکل ۴-۲۰- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رحمت آباد سال ۱۳۹۲ ۸۳

شکل ۴-۲۱- نمره تاپسیس روستاهای دهستان جیرنده سال ۱۳۹۲ ۸۴

شکل ۴-۲۲- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلیشم سال ۱۳۹۲ ۸۵

شکل ۴-۲۳- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال ۱۳۹۲ ۸۶

شکل ۴-۲۴- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال ۱۳۹۲ ۸۸

شکل ۴-۲۵- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلشتر سال ۹۲ ۸۹

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

بررسی شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان های-پایان نامه ارشد دسته‌بندی نشده