بررسی رابطه مقدار نوسانات شاخص قیمت خرده فروشی و عمده فروشی در ایران -پروپوزال

دانشگاه آزاد اسلامي

 

فرم طرح تحقيق

 

يروزكوه

                                            

                                                   درخواست تصويب موضوع پايان نامه

                                                    كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي

 

 

 

 

عنوان تحقيق:   بررسی رابطه مقدار نوسانات شاخص قیمت خرده فروشی و عمده فروشی در ایران

 

رشته:   علوم اقتصادی

 

مقطع:     کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                باسمه تعالي

 

 

 

 

واحد فیروزکوه

 

    فرم طرح تحقيق

 

 

كارشناسي ارشد                              ▄                                                         دكتراي حرفه اي □

 

 

عنوان تحقيق به فارسي:

            بررسی رابطه مقدار نوسانات شاخص قیمت خرده فروشی و عمده فروشی در ایران

عنوان تحقيق به انگليسي:

 

 

 

 1. اطلاعات مربوط به دانشجو

 

 

نام:  پونه                                             نام خانوادگي: عباسی                                                  شماره دانشجویی:880665559

رشته تحصيلي:  اقتصاد              گرايش:    علوم اقتصادی                                                   مقطع:   کارشناسی ارشد                                                                                  دانشكده:  اقتصاد                                  دوره:                                                                             تاريخ و سال ورود:   88

نشاني پستي در شهرستان:کرمانشاه شهرک404مخابرات خیابان توحید خیابان عدالت غربی پلاک 2    تلفن:   09188309167

 

 

 

 1. اطلاعات مربوط به استاد راهنما
نام:                                                    نام خانوادگي:                           تخصص اصلي:   

تخصص جنبي:    آخرين مدرك تحصيلي  دانشگاهي  : دکتری            رتبه دانشگاهي:

حوزوی

سمت: هیات علمی                     سنوات تدريس كارشنارسي ارشد

دکتری

نحوه همكاري  : تمام وقت            نيمه وقت             مدعو▄

نشاني:                                                       تلفن:

 

 

 1. اطلاعات مربوط به استادان مشاور
نام:                                                            نام خانوادگي:                     تخصص اصلي:

رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي:  دکتری             شغل:                                                    محل خدمت:

تعداد پايان نامه ها و رساله هاي راهنمايي شده    كارشناسي ارشد:

دكترا

تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي   كارشناسي ارشد:

دكترا

 

 

 1. اطلاعات مربوط به پايان نامه
1- الف: پايان نامه:

فارسي ▄                                         غيرفارسي

ب: نوع كار تحقيقاتي:              بنيادي                       نظري                             كاربردي <                             عملي

پ: تعداد واحدهاي پايان نامه: 6

ت: پرسش اصلي تحقيق ( مساله تحقيق ):

   1. آیابین نوسانات شاخص قیمت خرده فروشی و عمده فروشی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد?

   2. آیا نوسانات قیمت شاخص خرده فروشی بیش از عمده فروشی است؟

 

 

 

 

 

 

 1. بيان مساله ( تشريح ابعاد، حدود مساله، معرفي دقيق مساله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق, منظور تحقيق)
 

در بررسی های اقتصادی به منظور تعیین آثار سیاست های اقتصادی,برنامه ریزی وسیاست گزاری های کوتاه مدت و بلندمدت استفاده از نماگرهای اقتصادی یکی از ابزارهای ضروری است. یکی از این نماگرهای اقتصادی شاخص های قیمت می باشند.شاخص قیمت عمده فروشی (WPI)یکی از شاخص های قیمت است که بعنوان یک نماگر اقتصادی,تغییرات سطح عمومی قیمت ها را در بازار عمده فروشی اندازه گیری می کند و شاخص قیمت مصرف کننده( CPI)یک نماگر مهم برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی کشور و یکی از ابزارهای مهم برای برنامه ریزان اقتصادی کشور می باشد.این شاخص ,تغییرات قیمت تعداد ثابت و معینی از کالاها و خدماتی که توسط خانوارهای شهرنشین به مصرف می رسد را در دوره زمانی معین نسبت به یک سال پایه نشان می دهد.در میان شاخص های قیمتی,شاخص قیمت مصرف کننده به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد;زیرا شاخص قیمت کالاهایی است که بیشتر مردم مصرف کننده آن ها بوده و دستمزد خود را با توجه به سطح قیمت آن کالاها ارزیابی می کنند.هم چنین,نرخ تورم از طریق آن محاسبه می شود .هر چند تئوری های اقتصادی بر ارتباط بین شاخص های قیمتی  در بازارهای مختلف کالا(              تجاری,تولیدکننده,عمدفروشی و خرده فروشی) و انتقال قیمت از بازار اولیه به بازار نهایی دلالت دارد,برخی از تحقیقات این ارتباط را به دلیل رفتار فروشنده,تولیدکننده و خریدار و یا ساختار اقتصادی کشورهای ضعیف می دانند.در صورتی که ارتباطی در انتقال قیمت بازارها وجود داشته باشد و شاخص قیمت عمده فروشی شاخصی پیش نگر برای تورم مصرف کننده تلقی شود,می توان روند تورم(CPI)را در آینده باتوجه به روند تورم(WPI)تخمین زدو نیز آثار شوک های این قیمت را بر یکدیگر در طول زمان بررسی نمود.از این محاسبات می توان در بررسی آثار و نتایج سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی های آتی استفاده نمود.پس ما به بررسی این پرسش می پردازیم

1)آیا بین نوسانات شاخص (WPI)و(CPI)رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ?

 

 

 

 

 

 

 1. سوابق مربوط (بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظريه هاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق)

 

جاناتان وینهاگن از اداره کار آمریکا در سال 2002تحقیقی را جهت بررسی مکانیزم انتقال قیمت در مراحل مختلف تولید تا انتقال آن به شاخص CPIانجام داد.وی در این تحقیق از یک مدل خودرگرسیون برداری چهارمتغیره شامل شاخص های تولیدکننده درمراحل مختلف تولید یعنی شاخص قیمت تولیدکننده موادخام,کالاهای واسطه ای و کالاهای نهایی و نیز شاخص قیمت مصرف کننده استفاده نمود.براساس سیستم مراحل مختلف تولید,کالاها در مراحل اولیه تولید می توانند به عنوان داده برای مرحله بعدی تولید به کار روند,بنابراین یک انتقال تورم از مراحل اولیه تولید بهCPI وجود خواهد داشت.وی با استفاده از داده های ماهانه سال1974تا2001نتیجه گرفت که از سال 1974تا1989روند قیمت ها در مواد اولیه,واسطه ای و نهایی بهCPI منتقل می شود اما از سال 1990تا 2001 تنها تغییر در شاخص قیمت تولیدکننده کالاهای نهایی سبب تغییر در CPIمی شود.

باتاچاریا و توماکاس در سال 2003با انجام مطالعه ای در مورد سه کشور آمریکا,انگلیس و ژاپن,چگونگی و تاثیر اشاعه نرخ ارز بر پیش بینی تورم PPIوCPI را بررسی نمودده و نتیجه گرفتند که با در نظر گرفتن تاثیرات اشاعه نرخ ارز و قیمت واردات بر PPI , نتایج پیش بینی های تورمی CPI تحت تاثیر قرار می گیرد.

در مطالعات انجام شده از سوی دفتر مطالعات معاونت بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی عوامل مختلف تاثیرگذار بر تورم ایران به دقت بررسی شده و اثر افزایشی هزینه های تولید بر تورم به صورت محاسبه همبستگی بین شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده تحلیل شده است.بر این اساس ضریب همبستگی خطی بین دو شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده طی دوره (12)1381-(1)1369برابر99درصد می باشد که نشانگر همبستگی بالای این دو متغییر می باشد.همچنین همبستگی بین رشد این دو متغییر در دوره مذکور برابر40درصد می باشد.این قدرت توضیح دهندگی نسبی فشار هزینه در مورد تورم در اقتصاد ایران است.

 

 1. فرضيه ها (هر فرضيه به صورت يك جمله خبري نوشته شود.)
1. بین نوسانات شاخص قیمت خرده فروشی و عمده فروشی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

2. نوسانات قیمت شاخص خرده فروشی بیش از عمده فروشی است.

 

 1. اهداف تحقيق (شامل:1) اهداف علمي 2 ) كاربردي و ضرورت هاي خاص 3) انجام تحقيق)
بررسی رابطه مقدار نوسانات شاخص قیمت خرده فروشی و عمده فروشی در ایران

به این منظور با استفاده از داده های آماری موجود اثر این شاخص ها بر یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 1. در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره وران (اعم از موسسات آموزشي و اجرايي و غيره):

 

 

 1. جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟ (اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود.)

 

 

 

 

 

 

 1. روش كار
الف. نوع روش تحقيق

 

 

ب. روش گردآوري اطلاعات (ميداني، كتابخانه اي و غيره):

روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

 

 

 

 

. پ. ابزار گردآوري اطلاعات‌ (پرسشنامه، مشاهده،آزمون، فيش، جدول، نمونه برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و بانك هاي اطلاعاتي و شبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي و غيره) :

ابزارهای گرد آوری بانک های اطلاعاتی از جمله بانک مرکزی ایران می باشد,که داده های سالیانه از سال1338تا1388 و دادهای فصلی از سال 1369تا 1388مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

ت. روش تجزيه و تحليل اطلاعات:    برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش انگل گرانجر و هم چنین آزمون ARCH-GHARCHاستفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 1. جدول زمان بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي
تاريخ تصويب از تاريخ تا تاريخ
مطالعات كتابخانه اي
جمع آوري اطلاعات
تجزيه و تحليل داده ها
نتيجه گيري و نگارش پايان نامه
تاريخ دفاع نهايي
     طول مدت اجراي تحقيق:

 

 1. فهرست منابع و مآخذ (فارسي و غيرفارسي) مورد استفاده در پايان نامه به شرح زير:

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.شاخص بهای عمده فروشی کالاها در ایران گزارش سال1388.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران گزارش سال1388.

نورهاوس،ویلیام.دی.(1995)تغییرات کیفی در شاخص قیمت ترجمه رضا کیهانی حکمت و مهدی ترکمنی,فصلنامه تامین اجتماعی ،شماره19،صص 55-70

نوفرستی,محمد(1387)ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی.تهران  ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

“بررسی نظری و تجربی تورم در ایران (83-1338)با تاکید بر عوامل اصلی مؤثر بر آن” دفتر مطالعات اقتصادی ، معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی ،وزارت بازرگانی تیر ماه 1383.

توکلی،اکبر و کریمی ،فرزاد،”بررسی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر تورم کشور با استفاده از روش خودرگرسیون برداری”،مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی ،مؤسسه مطالعات پولی و بانکی ، تابستان1378.

 

 

 

Akdi et al . (2006).The Relationship between Different Price indices.Evidence from Turkey . Physical, A360, PP.483-492.

Biggeri, L., Leoni, L., (2003). Family of Consumer Price Indices for Different Purposes ,The CPIs for Sub-groups of Population.  Joint ECE/ILO Meeting on CPI, Geneva, 4-5 December2003.

Ambler Steve   Dib Ali Revi Nooman Nominal Rigidities and Exchange Rate Pass – Through in a Structural Model of Small Open Economy Bank of Canada 2003.

Buddhari Anotai chensavasdijai varapat Inflation Dynamics Its Implications for Monetary Policy Bank of Thailand Discussion paper 2003.

E.clark Todd Do producer prices lead consumer prices  Economic Review Federal reserve Bank of Kansas City 1995

Mc Carthy Jonathan Pass-Through of Exchange rates and Import Prices to domestic inflation in some Industrialised Economics BIS working papers 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply