عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده: ۱

 

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه ۳

۱- ۱ بیان مسأله: ۴

۱- ۲ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: ۵

۱-۳ اهداف تحقیق: ۵

۱-۴ چارچوب نظری: ۶

۱-۵-  سؤالات تحقیق: ۷

۱-۶-  فرضیه‏های تحقیق: ۸

۱-۷ روش تحقیق : ۸

۱-۸ قلمرو تحقیق : ۹

۱-۹  محدودیتهای تحقیق : ۹

۱-۱۰ واژگان کلیدی : ۹

 

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه: ۱۲

۲-۱ تعریف بازاریابی : ۱۲

۲-۲ ابعاد بازاریابی : ۱۲

۲-۳ فلسفه های مدیریت بازاریابی: ۱۵

۲-۳-۱ گرایش تولید: ۱۶

۲-۳-۲ گرایش محصول: ۱۶

۳-۳-۳ گرایش فروش: ۱۶

۲-۳-۴ گرایش بازریابی : ۱۶

۲-۳-۵ گرایش بازاریابی اجتماعی ۱۸

۲-۴ ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات ۱۸

۲-۵ روشهای ترفیع: ۱۸

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

۲-۶ تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی: ۱۹

۲-۷ عوامل موثر بر ترکیب ترفیع: ۱۹

۲-۸ اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از: ۲۰

۲-۹ انواع بازاریابی ۲۱

۲-۹-۱ بازاریابی خود (شخصی) ۲۱

۲-۹-۲ بازاریابی سازمان ۲۱

۲-۹-۳ بازاریابی مکان ۲۲

۲-۹-۴ بازاریابی ایده ۲۲

۲-۹-۵ بازاریابی خدماتی ۲۲

۲-۱۰مفهوم تبلیغات ۲۳

۲-۱۱ طبقه بندی تبلیغات: ۲۴

۲-۱۲ انواع تبلیغ تجاری ۲۵

۲-۱۳عناصر تبلیغ ۲۷

۲-۱۴ویژگی های تبلیغ ۲۸

۲-۱۵ تمهیدات تبلیغ ۲۸

۲-۱۶روش های تبلیغ ۳۰

۲-۱۷زبان تبلیغ ۳۱

۲- ۱۸ تصمیمات عمده در تبلیغ ۳۲

۲-۸-۱ تعیین هدف: ۳۳

۲-۸-۲ تعیین بودجه تبلیغ ۳۴

۲-۸-۳ تصمیمات در مورد پیام: ۳۵

۲-۸-۴ تصمیمات در مورد رسانه آگهی: ۳۵

۲-۸-۵ ارزیابی عملیات آگهی: ۳۶

۲-۱۹ ده اشتباه رایج در تبلیغات: ۳۶

۲-۲۰ اهداف تبلیغات ۴۰

۲-۲۱ اهداف ترغیب مشتریان: ۴۰

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

۲-۲۲ویژگی های تبلیغات نوین ۴۰

۲-۲۲-۱ اشکال تبلیغات نوین ۴۱

۲-۲۳ مخاطب از دیدگاه اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت ۴۴

۲-۲۳-۱ دسته بندی مخاطبان ۴۵

۲-۲۳-۱-۱ دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی ۴۶

۲-۲۳-۱-۲ دسته بندی بر حسب باورها ۴۶

۲-۲۳-۱-۳ دسته بندی بر اساس نگرش ها ۴۶

۲-۲۳-۱-۴ دسته بندی بر مبنای شیوه زندگی ۴۷

۲-۲۳-۱-۵ دسته بندی بر اساس اصل دسترسی ۴۷

۲-۲۳-۱-۶ دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان ۴۸

۲-۲۳-۱-۷ دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد ۴۸

۲-۲۳-۱-۸ دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها ۴۹

۲-۲۳-۱-۹ دسته بندی بر اساس مجرا و پیام ۴۹

۲-۲۳-۲ هفت نقش کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف ۴۹

۲-۲۴ رفتار مصرف کننده: ۵۲

۲-۲۴-۱ مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده: ۵۲

۲-۲۴-۲ فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده ۵۵

۲-۲۴-۳عناصر مبادله ۵۵

۲-۲۴-۴ شخصیت و رفتار مصرف کننده ۵۸

۲-۲۵ تصویر محصول: ۵۸

۲-۲۵-۱ تصویر محصول و باورهای مصرف کننده: ۶۱

۲-۲۶ انواع دیدگاهها در مورد تصمیم گیری مصرف کنندگان ۶۲

۲-۲۷ الگوی رفتار مصرف کننده ۶۶

۲-۲۸ فرآیند تصمیم گیری خریدار ۶۷

۲-۲۹ تفاوت افراد در مورد محصولات جدید (نوآوری) ۷۲

۲-۳۰ رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید ۷۳

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

۲-۳۱ عوامل مؤثر در تصمیمات خرید مصرف کنندگان ۷۵

۲-۳۲ مصرف در نمایش ۷۸

۲-۳۲- ۱ ایجاد رضایت و نارضایتی پس از اکتساب ۸۰

۲-۳۳ رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبلیغاتی: ۸۲

۲-۳۴ پیش بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو ۸۳

۲-۳۵ تاثیر ارتباطات: ۸۶

۲-۳۵-۱ هرم تأثیرات ارتباطات ۸۶

۲-۳۶ روش داگمار ۸۸

۲-۳۷ تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان ۹۰

۲-۳۷- ۱ تاریخچه  تبلیغات بازرگانی در ایران ۹۳

۲-۳۸ پیشینه تحقیق : ۹۷

 

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱ مقدمه ۱۰۵

۳-۲ روش تحقیق: ۱۰۵

۳-۲-۱ قلمرو تحقیق ۱۰۶

۳-۳ جامعه آماری: ۱۰۶

۳-۴ روش نمونه گیری و تعیین حجم ۱۰۷

۳-۵ ابزار گرد آوری داده های پژوهشی ۱۰۸

۳-۵-۱ مطالعات کتابخانهای : ۱۰۸

۳-۵-۲ پرسشنامه : ۱۰۸

۳-۶ مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق : ۱۰۹

۳-۷ روایی ابزار اندازه گیری : ۱۰۹

۳-۸ اعتبار پایایی : ۱۱۰

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۱۱۰

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل چهارم:جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات

۴-۱مقدمه: ۱۱۲

۲-۴آمار توصیفی متغیر‌های جمعیت شناختی: ۱۱۳

۴-۱-۱ جنسیت ۱۱۳

۴-۱-۲ وضعیت تأهل ۱۱۴

۴-۱-۳سن ۱۱۵

۴-۱-۴  تحصیلات ۱۱۶

۴-۱-۵ میزان درآمد ۱۱۷

۴-۲ آمار استنباطی : ۱۱۸

۴-۲-۱ بررسی توزیع دادههای تحقیق (پیوست ۳ ) ۱۱۸

۴-۲-۲ آزمون فرضیات اصلی ۱۲۱

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد

۵-۱ مقدمه: ۱۲۸

۵-۲ نتایج بررسی فرضیه اول: ۱۲۸

۵-۳ نتایج بررسی فرضیه دوم: ۱۲۸

۵-۴ نتایج بررسی فرضیه سوم : ۱۲۹

۵-۵ نتایج بررسی فرضیه چهارم : ۱۲۹

۵-۶ نتایج بررسی فرضیه پنجم: ۱۲۹

۵-۷ پیشنهادات مستخرج از نتایج تحقیق : ۱۳۰

۵-۸ پیشنهادات آیندگان : ۱۳۱

۵-۹ محدودیت های تحقیق : ۱۳۲

 

منابع و ماخذ:

منابع فارسی ۱۳۴

منابع غیر فارسی ۱۳۵

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

ضمائم ۱۳۶

چکیده انگلیسی: ۱۴۰

 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

جدول ۲-۱ علل مطالعه رفتار مصرف کننده ۵۴

جدول ۲-۲ سه دیدگاه در مورد تصمیم گیری ۶۳

جدول ۲-۳ برخی راهبردهای آمیخته بازاریابی برای محصولاتی که از طریق ۶۴

جدول ۲-۴ انواع نمایش های مصرف کننده ۷۹

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت ۱۱۳

جدول ۴-۲توزیع فراوانی و در صد پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت تاهل ۱۱۴

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سن ۱۱۵

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات ۱۱۶

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان درآمد ماهیانه ۱۱۷

جدول ۴-۶نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تشخیص مساله در فرایند تصمیم خرید ۱۱۸

جدول ۴-۷نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم      خرید ۱۱۹

جدول ۴-۸نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر ارزیابی ۱۱۹

جدول ۴-۹ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تصمیم خرید در فرایند تصمیم خرید ۱۲۰

جدول ۴- ۱۰ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر رفتار ۱۲۰

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

۱ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

۲ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

۳ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده