بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-دانلود پایان نامه ارشد دسته‌بندی نشده  مصرف کنندگان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده: ۱

 

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه ۳

۱- ۱ بیان مسأله: ۴

۱- ۲ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: ۵

۱-۳ اهداف تحقیق: ۵

۱-۴ چارچوب نظری: ۶

۱-۵-  سؤالات تحقیق: ۷

۱-۶-  فرضیه‏های تحقیق: ۸

۱-۷ روش تحقیق : ۸

۱-۸ قلمرو تحقیق : ۹

۱-۹  محدودیتهای تحقیق : ۹

۱-۱۰ واژگان کلیدی : ۹

 

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه: ۱۲

۲-۱ تعریف بازاریابی : ۱۲

۲-۲ ابعاد بازاریابی : ۱۲

۲-۳ فلسفه های مدیریت بازاریابی: ۱۵

۲-۳-۱ گرایش تولید: ۱۶

۲-۳-۲ گرایش محصول: ۱۶

۳-۳-۳ گرایش فروش: ۱۶

۲-۳-۴ گرایش بازریابی : ۱۶

۲-۳-۵ گرایش بازاریابی اجتماعی ۱۸

۲-۴ ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات ۱۸

۲-۵ روشهای ترفیع: ۱۸

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

۲-۶ تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی: ۱۹

۲-۷ عوامل موثر بر ترکیب ترفیع: ۱۹

۲-۸ اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از: ۲۰

۲-۹ انواع بازاریابی ۲۱

۲-۹-۱ بازاریابی خود (شخصی) ۲۱

۲-۹-۲ بازاریابی سازمان ۲۱

۲-۹-۳ بازاریابی مکان ۲۲

۲-۹-۴ بازاریابی ایده ۲۲

۲-۹-۵ بازاریابی خدماتی ۲۲

۲-۱۰مفهوم تبلیغات ۲۳

۲-۱۱ طبقه بندی تبلیغات: ۲۴

۲-۱۲ انواع تبلیغ تجاری ۲۵

۲-۱۳عناصر تبلیغ ۲۷

۲-۱۴ویژگی های تبلیغ ۲۸

۲-۱۵ تمهیدات تبلیغ ۲۸

۲-۱۶روش های تبلیغ ۳۰

۲-۱۷زبان تبلیغ ۳۱

۲- ۱۸ تصمیمات عمده در تبلیغ ۳۲

۲-۸-۱ تعیین هدف: ۳۳

۲-۸-۲ تعیین بودجه تبلیغ ۳۴

۲-۸-۳ تصمیمات در مورد پیام: ۳۵

۲-۸-۴ تصمیمات در مورد رسانه آگهی: ۳۵

۲-۸-۵ ارزیابی عملیات آگهی: ۳۶

۲-۱۹ ده اشتباه رایج در تبلیغات: ۳۶

۲-۲۰ اهداف تبلیغات ۴۰

۲-۲۱ اهداف ترغیب مشتریان: ۴۰

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

۲-۲۲ویژگی های تبلیغات نوین ۴۰

۲-۲۲-۱ اشکال تبلیغات نوین ۴۱

۲-۲۳ مخاطب از دیدگاه اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت ۴۴

۲-۲۳-۱ دسته بندی مخاطبان ۴۵

۲-۲۳-۱-۱ دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی ۴۶

۲-۲۳-۱-۲ دسته بندی بر حسب باورها ۴۶

۲-۲۳-۱-۳ دسته بندی بر اساس نگرش ها ۴۶

۲-۲۳-۱-۴ دسته بندی بر مبنای شیوه زندگی ۴۷

۲-۲۳-۱-۵ دسته بندی بر اساس اصل دسترسی ۴۷

۲-۲۳-۱-۶ دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان ۴۸

۲-۲۳-۱-۷ دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد ۴۸

۲-۲۳-۱-۸ دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها ۴۹

۲-۲۳-۱-۹ دسته بندی بر اساس مجرا و پیام ۴۹

۲-۲۳-۲ هفت نقش کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف ۴۹

۲-۲۴ رفتار مصرف کننده: ۵۲

۲-۲۴-۱ مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده: ۵۲

۲-۲۴-۲ فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده ۵۵

۲-۲۴-۳عناصر مبادله ۵۵

۲-۲۴-۴ شخصیت و رفتار مصرف کننده ۵۸

۲-۲۵ تصویر محصول: ۵۸

۲-۲۵-۱ تصویر محصول و باورهای مصرف کننده: ۶۱

۲-۲۶ انواع دیدگاهها در مورد تصمیم گیری مصرف کنندگان ۶۲

۲-۲۷ الگوی رفتار مصرف کننده ۶۶

۲-۲۸ فرآیند تصمیم گیری خریدار ۶۷

۲-۲۹ تفاوت افراد در مورد محصولات جدید (نوآوری) ۷۲

۲-۳۰ رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید ۷۳

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

۲-۳۱ عوامل مؤثر در تصمیمات خرید مصرف کنندگان ۷۵

۲-۳۲ مصرف در نمایش ۷۸

۲-۳۲- ۱ ایجاد رضایت و نارضایتی پس از اکتساب ۸۰

۲-۳۳ رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبلیغاتی: ۸۲

۲-۳۴ پیش بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو ۸۳

۲-۳۵ تاثیر ارتباطات: ۸۶

۲-۳۵-۱ هرم تأثیرات ارتباطات ۸۶

۲-۳۶ روش داگمار ۸۸

۲-۳۷ تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان ۹۰

۲-۳۷- ۱ تاریخچه  تبلیغات بازرگانی در ایران ۹۳

۲-۳۸ پیشینه تحقیق : ۹۷

 

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱ مقدمه ۱۰۵

۳-۲ روش تحقیق: ۱۰۵

۳-۲-۱ قلمرو تحقیق ۱۰۶

۳-۳ جامعه آماری: ۱۰۶

۳-۴ روش نمونه گیری و تعیین حجم ۱۰۷

۳-۵ ابزار گرد آوری داده های پژوهشی ۱۰۸

۳-۵-۱ مطالعات کتابخانهای : ۱۰۸

۳-۵-۲ پرسشنامه : ۱۰۸

۳-۶ مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق : ۱۰۹

۳-۷ روایی ابزار اندازه گیری : ۱۰۹

۳-۸ اعتبار پایایی : ۱۱۰

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۱۱۰

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل چهارم:جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات

۴-۱مقدمه: ۱۱۲

۲-۴آمار توصیفی متغیر‌های جمعیت شناختی: ۱۱۳

۴-۱-۱ جنسیت ۱۱۳

۴-۱-۲ وضعیت تأهل ۱۱۴

۴-۱-۳سن ۱۱۵

۴-۱-۴  تحصیلات ۱۱۶

۴-۱-۵ میزان درآمد ۱۱۷

۴-۲ آمار استنباطی : ۱۱۸

۴-۲-۱ بررسی توزیع دادههای تحقیق (پیوست ۳ ) ۱۱۸

۴-۲-۲ آزمون فرضیات اصلی ۱۲۱

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد

۵-۱ مقدمه: ۱۲۸

۵-۲ نتایج بررسی فرضیه اول: ۱۲۸

۵-۳ نتایج بررسی فرضیه دوم: ۱۲۸

۵-۴ نتایج بررسی فرضیه سوم : ۱۲۹

۵-۵ نتایج بررسی فرضیه چهارم : ۱۲۹

۵-۶ نتایج بررسی فرضیه پنجم: ۱۲۹

۵-۷ پیشنهادات مستخرج از نتایج تحقیق : ۱۳۰

۵-۸ پیشنهادات آیندگان : ۱۳۱

۵-۹ محدودیت های تحقیق : ۱۳۲

 

منابع و ماخذ:

منابع فارسی ۱۳۴

منابع غیر فارسی ۱۳۵

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

ضمائم ۱۳۶

چکیده انگلیسی: ۱۴۰

 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

جدول ۲-۱ علل مطالعه رفتار مصرف کننده ۵۴

جدول ۲-۲ سه دیدگاه در مورد تصمیم گیری ۶۳

جدول ۲-۳ برخی راهبردهای آمیخته بازاریابی برای محصولاتی که از طریق ۶۴

جدول ۲-۴ انواع نمایش های مصرف کننده ۷۹

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت ۱۱۳

جدول ۴-۲توزیع فراوانی و در صد پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت تاهل ۱۱۴

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سن ۱۱۵

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات ۱۱۶

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان درآمد ماهیانه ۱۱۷

جدول ۴-۶نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تشخیص مساله در فرایند تصمیم خرید ۱۱۸

جدول ۴-۷نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم      خرید ۱۱۹

جدول ۴-۸نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر ارزیابی ۱۱۹

جدول ۴-۹ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تصمیم خرید در فرایند تصمیم خرید ۱۲۰

جدول ۴- ۱۰ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر رفتار ۱۲۰

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

۱ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

۲ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

۳ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-دانلود پایان نامه ارشد دسته‌بندی نشده  مصرف کنندگان
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده