ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان-دانلود پایان نامه ارشد صنایع

پایان نامه سایت ارشد ها

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه هایی از متن این پایان نامه :

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، در سال هاي اخير استفاده از تکنيک‍هايMADM  در حال افزايش است. روش AHP بيشتر از ساير روشها مورد استفاده قرار گرفته و استفاده از روش ANP نيز از سال 2006 متداول شده و روند صعودي دارد.

 2-5-4 مدلهاي رياضي

مدل‍هاي رياضي به تصميم‍گيرنده کمک مي‍کنند تا مسئله تصميم را به صورت برنامه‍ريزي رياضي با تابع هدف و مجموعه‍اي از محدوديتها نمايش دهد. عليرغم اينکه اين مدل‍ها در اکثر موارد به جواب بهينه مي‍رسند، ولي بيشتر معيارهاي کمي را در نظر مي‍گيرند. اين مدل‍ها شامل مدلهاي برنامه ريزي خطي چند هدفه[1] و عدد صحيح[2]، DEA و… مي‍باشند.

DEA[3] روشي است که بر پايه مفهوم کارايي يک آلترناتيو بنا شده است، تمام گزينه‍ها بر اساس معيارهاي سود و معيارهاي هزينه ارزيابي مي‍شوند. کارايي يک تامين کننده طبق اين روش برابر است با نسبت مجموع وزني خروجي‍ها، براي مثال عملکرد تامين‍کننده، به مجموع وزني ورودي‍ها يعني هزينه استفاده از يک تامين‍کننده. در روش DEA وزنها به درستي تعيين مي‍شوند و به اين ترتيب تامين‍کننده‍ها در دو گروه کارامد و ناکارامد انتخاب مي‍شوند .[‍45,44]‍مدل‍هاي برنامه‍ريزي خطي چند هدفه و عدد‍صحيح نيز به صورت مکرر در مقالات مورد استفاده قرار گرفته .[51,50,49,48,47,46]‍هم چنين مدل‍هاي غير‍خطي[4] [51] نيز براي مسئله انتخاب تامين‍کنندگان پيشنهاد شده‍اند.

 

نمودار 2-7 توزيع مقالات مربوط به مدل های رياضی

 

همانطور که در نمودار مشخص است، پرکاربرد‍ترين روش‍ها در مسئله انتخاب تامين‍کنندگان، مدل‍هاي رياضي مي‍باشند. روش هايي مانند DEA در سال هاي 1999 تا 2006 همواره مورد توجه بو ده‍اند ولي از سال 2006 استفاده از آن‍ها روند نزولي دارد. به جاي آن استفاده از مدل‍هاي برنامه‍ريزي خطي چند‍هدفه و عددصحيح از سال 2006 تا کنون رو به افزايش است.

2-5-5  مدلهاي آماري[5]                                    

مدلهاي آماري که براي انتخاب تامين‍کنندگان ارائه داده‍اند اغلب داراي عدم قطعيت در پارامتر‍ها مي‍باشند. معمولا پارامترهايي مانند تقاضا و يا زمان انتظار محصولات به صورت غير‍قطعي و احتمالي بيان مي‍شوند و در چنين شرايطي به مسئله انتخاب تامين‍کنندگان پرداخته مي‍شود.

2-5-6 تئوري مجموعههاي فازي

منطق فازي اولين بار توسط‍ پروفسور زاده در سال 1965 به دنيا معرفي شد. در يک مجموعه فازي مرز مجموعه به طور دقيق مشخص نبوده و حالت ابهام دارد. معمولا در مقالات از اعداد فازي مثلثي و يا ذوزنقه‍اي استفاده مي‍کنند.

شکل 2-8 تعداد مقالات فازی منتشر شده در سال های مختلف

 

نمودار فوق بيانگر تعداد مقالاتي هستند که در سال هاي مختلف از تئوري مجموعه‍هاي فازي براي حل مسئله انتخاب تامين‍کنندگان استفاده کرده‍اند. همانطور که در شکل مشخص است استفاده از اين روش از سال 2002 آغاز شده و به سرعت در حال افزايش است به طوري که در سال 2009 در حدود 15 مقاله در رابطه با آن منتشر شده است.

در کنار مقالاتي که تنها از يک روش براي حل مسائل انتخاب تامين‍کنندگان استفاده مي‍کنند, تعداد زيادي از آنها حاصل ترکيب دو يا چند روش هستند. به اين ترتيب مي‍توان نقاط ضعف برخي از روشها را حداقل نمود و همزمان از مزاياي چند روش استفاده کرد. براي مثال چند نمونه از مقالاتي که در آن ها روش AHP با ساير روش ها ترکيب شده است به شرح زير مي‍باشد:

 

نمونه ها روش هاي ترکيبي
Lee et al [52], Verma et al [4] FUZZY + AHP
Ghodseypour et al [10] AHP + LP
Ozgen et al [40] AHP + MOLP
Vondrembse [53] AHP + NON-LP
Tam [24] AHP + MILP
Deily [44] AHP + NN + DEA
Talluri et al [54], Liu et al[55] AHP + DEA
Guo et al [56] AHP + MILP + MOLP
Gerard et al [57] AHP + GP
شكل  2-9 مقالات تركيبي روش AHP با ساير روش ها

همانطور که در نمودار پايين مشخص است تعداد مقالاتي که از چند روش به صورت ترکيبي استفاده کرده‍اند، از سال 2003 در حال افزايش است به نحوي که در سال هاي 2008 و 2009 اين مقالات بيشتر از روش‍هاي تکي مي‍باشند.

نمودار 2-10  نسبت تعداد مقالات تکی و ترکيبی در 10 سال اخير

 

2-6  بررسي ويژگي هاي مختلف مسئله انتخاب تامين کنندگان

در مقالات مختلف مرتبط با موضوع انتخاب تامين‍کنندگان، ويژگي هاي متفاوتي در نظر گرفته شده‍اند. برخي از آن ها چند محصولي مي‍باشند و تقاضا در آن ها معلوم و ثابت نيست، تعدادي سفارشات را چند دوره‍اي در نظر مي‍گيرند و بعضي از مقالات علاوه بر انتخاب تامين‍کنندگان اهداف ديگري را نيز دنبال مي‍کنند. در اين بخش به بررسي اين ويژگي‍ها مي‍پردازيم.  

2-6-1  تعيين اندازه سفارشات به تامين کننده ها

در برخي موارد تامين‍كنندگان رتبه‍بندي شده ظرفيت توليد محدودي دارند و کارخانه‍ها بايد محصولات مورد نظر خود را به بيش از يک تامين‍کننده اختصاص دهند. در چنين مواردي تعيين اندازه سفارشات به تامين‍کنندگان مختلف اهميت مي‍يابد و اين مسئله معمولا با يک مدل برنامه ريزي خطي حل مي شود. به اين ترتيب که با تعريف يک متغير به عنوان مقدار سفارش اختصاص يافته به تامين‍کننده، مقادير سفارشات را در حالت بهينه محاسبه مي‍کنند. اين رويکرد در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته و از ميان 170 مقاله مطالعه شده بين سالهاي 1999-2009، 62 مورد مسئله تخصيص سفارشات را لحاظ کرده و تنها به رتبه بندي تامين‍کنندگان بسنده نکرده‍اند.

2-6-2 مدلهاي چند دوره اي

دراغلب مقالات سفارش محصولات فقط براي يک دوره در نظر گرفته شده در حالي که بعضي از آنها محصولات مورد نياز خود را براي چند دوره سفارش داده‍اند. مدلهاي چند دوره‍اي مانند مقالات : دميرتس و همکاران[6]‍[39]، سمي و همکاران[7]‍[58]، ليائو و همکاران[8][59]، لينگ و همکاران[9](2006)، بسنت[10](2005).

[1] -multi-objective linear programming

[2]-mixed integer linear programming

[3]  – data envelope analysis

[4] -non-linear programming

[5] -statistical models

[6] demirtas et al

[7] Semih et al

[8] liao et al

[9] Ling et al

[10] Basnet

متن کامل :

aroow-down-thesis-8

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

Be the first to comment

Leave a Reply