، (۱۷-۲) پایان نامه ها و مقالات

برای کمک به بهبود عملکرد و در نتیجه افزایش ارزش دریافتی توسط مشتریان استفاده می‌کنند.
شکل (۱۷-۲) فرآیند این دیدگاه را در دو بخش افقی و عمودی نمایش می‌دهد بخش افقی آن دیدگاه فرآیند و بخش عمودی آن دیدگاه تخصیص هزینه می‌باشد.

، (۱۷-۲) پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید